ads linkedin Điều khoản dịch vụ | Anviz Toàn cầu

Các Điều Khoản của Dịch Vụ

Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 2021 năm XNUMX

Chào Mừng Bạn Đến www.anviznăm (“Trang web”), được sở hữu và điều hành bởi Anviz, Inc. (“Anviz”). Bằng cách sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào, bao gồm bất kỳ dịch vụ nào có sẵn trên Trang web, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này cũng như tất cả các quy tắc, chính sách và tuyên bố từ chối trách nhiệm được đăng trên Trang web hoặc về những gì bạn được thông báo ( gọi chung là “Điều khoản”). Vui lòng xem kỹ các Điều khoản này trước khi sử dụng Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản, không sử dụng Trang web. Các thuật ngữ “bạn”, “của bạn” và “của bạn” đề cập đến bạn, người dùng của Trang web. Các điều khoản “Anviz,” “chúng tôi,” “chúng tôi,” và “của chúng tôi” đề cập đến Anviz.

Thay đổi đối với Điều khoản

Chúng tôi có thể định kỳ thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản này, theo quyết định riêng của chúng tôi. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở trên. Bạn có trách nhiệm xem xét phiên bản mới nhất của các Điều khoản này và được thông báo về bất kỳ thay đổi nào. Bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận các Điều khoản đã thay đổi để tiếp tục sử dụng.

Truy cập vào Trang web; Đăng ký tài khoản

Chúng tôi không cung cấp cho bạn thiết bị để truy cập Trang web. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí do bên thứ ba tính để truy cập Trang web (ví dụ: phí của nhà cung cấp dịch vụ internet).

Bạn phải đăng ký một tài khoản để sử dụng một số Anviz dịch vụ. Việc đăng ký và sử dụng tài khoản của bạn sẽ được quản lý bởi Anviz Điều khoản bán hàng, có sẵn tại https://www.anviz.com/terms-of-salevà bất kỳ thỏa thuận hiện hành nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng Anviz phần mềm và sản phẩm.

Thay đổi đối với trang web

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, tất cả hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động nào của Trang web.

Giấy phép hạn chế

Theo các Điều khoản này, Anviz cấp cho bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng Trang web chỉ để hỗ trợ bạn sử dụng Anviz các sản phẩm và dịch vụ trong tổ chức của bạn như dự định của Anviz. Không có việc sử dụng nào khác của Trang web được cho phép.

Bản quyền phần mềm

Việc bạn sử dụng bất kỳ phần mềm nào bạn tải xuống từ Trang web được điều chỉnh bởi các điều khoản cấp phép riêng đi kèm hoặc được tham chiếu trong phần mềm hoặc phần tải xuống đó.

Hạn chế

Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành khi sử dụng Trang web. Trừ khi được luật hiện hành cho phép rõ ràng hoặc được chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản, bạn sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ ai khác: (a) lưu trữ, sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc bán lại bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có sẵn trên Trang web (“Nội dung Trang web”) hoặc biên dịch hoặc thu thập bất kỳ Nội dung Trang web nào như một phần của cơ sở dữ liệu hoặc công việc khác; (b) sử dụng bất kỳ công cụ tự động nào (ví dụ: rô-bốt, trình thu thập dữ liệu) để sử dụng Trang web hoặc lưu trữ, sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc bán lại bất kỳ Nội dung Trang web nào; © thuê, cho thuê hoặc cấp phép lại quyền truy cập của bạn vào Trang web; (d) sử dụng Trang web hoặc Nội dung Trang web cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn; (e) phá vỡ hoặc vô hiệu hóa mọi quy tắc quản lý quyền kỹ thuật số, sử dụng hoặc các tính năng bảo mật khác của Trang web; (f) sao chép, sửa đổi, dịch, nâng cao, biên dịch ngược, tháo rời, đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Trang web hoặc Nội dung Trang web; (g) sử dụng Trang web theo cách đe dọa tính toàn vẹn, hiệu suất hoặc tính khả dụng của Trang web; hoặc (h) xóa, thay đổi hoặc làm mờ bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào (bao gồm cả thông báo bản quyền) trên bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Nội dung Trang web.

Quyền sở hữu

Chúng tôi hoặc các chi nhánh hoặc người cấp phép của chúng tôi hoặc các bên thứ ba hiện hành, giữ lại tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trong và đối với Trang web và Nội dung Trang web cũng như bất kỳ nhãn hiệu, logo hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào được hiển thị trên Trang web hoặc trong Nội dung Trang web ("Nhãn hiệu") . Trang web, Nội dung trang web và Nhãn hiệu được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hiện hành và các điều ước quốc tế. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Anviz hoặc bên thứ ba đó có thể sở hữu Nhãn hiệu.

Trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản này, tất cả công nghệ và tài sản trí tuệ có sẵn hoặc xuất hiện trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web nào, bao gồm thông tin, phần mềm, tài liệu, dịch vụ, nội dung, thiết kế trang web, văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh và biểu tượng, đều là tài sản duy nhất của Anviz hoặc người cấp phép của nó. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây được bảo lưu bởi anviz.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách bảo mật của chúng tôi (có sẵn tại https://www.anviz.com/privacypolicy) được đưa vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu. Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư để biết thông tin liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân của chúng tôi, bao gồm đăng ký và thông tin khác về bạn mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web.

Liên kết và nội dung của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các sản phẩm, dịch vụ và trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ sản phẩm, dịch vụ và trang web nào của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về hiệu suất của chúng, không xác nhận chúng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, quảng cáo hoặc tài liệu nào khác có sẵn thông qua các sản phẩm của bên thứ ba, dịch vụ, và các trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra cho bạn do việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn thông qua các sản phẩm, dịch vụ và trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu bạn theo một liên kết hoặc điều hướng khỏi Trang web, xin lưu ý rằng các Điều khoản này, bao gồm Chính sách quyền riêng tư, sẽ không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà bạn điều hướng đến từ Trang web.

Khuyến mãi

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi cho khách truy cập Trang web hoặc người dùng Trang web đã đăng ký. Để đủ điều kiện nhận khuyến mãi, trong suốt thời gian khuyến mãi, bạn phải cư trú tại khu vực tài phán nơi khuyến mãi hợp pháp. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy tắc khuyến mãi cụ thể và các quyết định của Anviz và những người được chỉ định của chúng tôi, là những người cuối cùng trong mọi vấn đề liên quan đến bất kỳ chương trình khuyến mãi nào. Bất kỳ giải thưởng nào do chúng tôi hoặc nhà tài trợ hoặc đối tác của chúng tôi cung cấp đều do chúng tôi toàn quyền quyết định. Chúng tôi và những người được chỉ định của chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ người tham gia hoặc người chiến thắng nào theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Mọi khoản thuế hiện hành đối với bất kỳ giải thưởng nào là trách nhiệm duy nhất của mỗi người chiến thắng.

Cộng đồng

Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn gửi tới Anviz Cộng đồng. Bạn không mất bất kỳ quyền sở hữu nào mà bạn có thể có đối với Nội dung người dùng mà bạn gửi, nhưng bạn hiểu rằng Nội dung người dùng sẽ được cung cấp công khai. Bằng cách gửi Nội dung của người dùng, bạn cấp cho chúng tôi và, tùy theo quyết định của chúng tôi, những người dùng Cộng đồng khác giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, không thể thu hồi, vĩnh viễn, được thanh toán đầy đủ, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, chuẩn bị sản phẩm phái sinh các tác phẩm của, hiển thị công khai và thực hiện Nội dung của bạn dưới bất kỳ hình thức hoặc định dạng nào và thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào (bao gồm, đối với Công ty, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như trong hoạt động tiếp thị và công khai của chúng tôi). Nếu Nội dung người dùng của bạn chứa tên, hình ảnh hoặc chân dung của bạn, bạn từ bỏ mọi khiếu nại theo bất kỳ quyền riêng tư hoặc công khai nào (bao gồm cả theo Bộ luật dân sự California 3344 và các luật tương tự) liên quan đến việc sử dụng tương tự liên quan đến việc sử dụng Nội dung người dùng của bạn.

Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát hoặc xem xét Nội dung của Người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thực thi bất kỳ quyền nào của mình đối với Nội dung người dùng và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ cho bạn về vấn đề tương tự. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không hứa hẹn về Nội dung người dùng mà bạn có thể gặp phải trên Anviz Cộng đồng, bao gồm cả việc cộng đồng có vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc độ tin cậy, độ chính xác, tính hữu dụng hoặc an toàn của cộng đồng hay không. Bạn có thể tìm thấy Nội dung người dùng trên Anviz Cộng đồng bị xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm. Tuy nhiên, bạn đồng ý không quy trách nhiệm cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn gặp phải.

Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ Nội dung người dùng nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, kể cả nếu nội dung đó vi phạm các Điều khoản này. Chúng tôi không hứa sẽ lưu trữ hoặc cung cấp trên Anviz Cộng đồng bất kỳ Nội dung người dùng nào của bạn hoặc bất kỳ Nội dung nào khác trong bất kỳ khoảng thời gian nào. việc bạn sử dụng Anviz Cộng đồng tuân theo các điều khoản của các Điều khoản này và chính sách gỡ xuống của chúng tôi, đôi khi có thể được thay đổi hoặc cập nhật.

Anviz Hỗ trợ cộng đồng chia sẻ Nội dung của người dùng trên các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter, Facebook hoặc LinkedIn (“Mạng xã hội”) và cho phép những người dùng khác (hoặc Công ty) chia sẻ Nội dung của người dùng của bạn trên Mạng xã hội. Bạn có thể chia sẻ Nội dung Người dùng của người dùng khác trên Mạng xã hội, miễn là bạn bao gồm liên kết đến Anviz Cộng đồng trong bài đăng của bạn.

Phản hồi

Anviz có thể cung cấp cho bạn một cơ chế để đưa ra phản hồi, đề xuất và ý tưởng về Trang web hoặc về chúng tôi (“Phản hồi”). Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tùy ý sử dụng Phản hồi mà bạn cung cấp theo bất kỳ cách nào, bao gồm cả những sửa đổi trong tương lai đối với Trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Theo đây, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép vĩnh viễn, trên toàn thế giới, hoàn toàn có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị Phản hồi theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ mục đích nào.

Từ chối trách nhiệm trong việc đảm bảo

BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ NỘI DUNG TRANG WEB, BAO GỒM VIỆC GỬI PHẢN HỒI CỦA BẠN, LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. TRANG WEB VÀ NỘI DUNG TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. Anviz TUYỆT ĐỐI TUYỆT ĐỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM, VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, SỬ DỤNG, HOẶC THỰC HÀNH THƯƠNG MẠI. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC TÍNH HỮU ÍCH CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRANG WEB VÀ BẠN TỰ CHỊU RỦI RO VÀO TRANG WEB VÀ NỘI DUNG TRANG WEB. BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO BẠN NHẬN ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB ĐỀU CÓ ĐƯỢC THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO QUA TRANG WEB. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, BẰNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN, MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ Anviz HOẶC QUA HOẶC TỪ TRANG WEB SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. MỘT SỐ BANG CÓ THỂ CẤM TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CÁC BẢO ĐẢM VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC TÙY THEO TỪNG BANG.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Anviz SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DỮ LIỆU HOẶC ĐIỂN HÌNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, Thiện chí, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC (THẬM CHÍ NẾU Anviz ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY), DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ NỘI DUNG TRANG WEB. DƯỚI MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ AnvizHOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MỌI HÌNH THỨC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRANG WEB (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI KHIẾU NẠI BẢO HÀNH), BẤT CỨ DIỄN ĐÀN NÀO VÀ BẤT KỂ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG HAY KHIẾU NẠI NÀO DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, TORT, HOẶC CÁCH KHÁC, VƯỢT QUÁ $50. VÌ MỘT SỐ BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN, TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ AnvizTRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

Không có nội dung nào trong các Điều khoản này cố gắng loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành. Những hạn chế này áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và bất kể mọi sai sót về mục đích thiết yếu của các Điều khoản này hoặc bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào dưới đây.

Giới hạn thời gian để đưa ra yêu cầu bồi thường

Không có vụ kiện hoặc hành động nào có thể được đưa ra chống lại U-tec trong hơn một năm kể từ ngày xảy ra sự cố dẫn đến mất mát, thương tích hoặc thiệt hại hoặc thời gian ngắn nhất được phép theo luật hiện hành.

Bồi thường

Bạn sẽ bồi thường và giữ Anvizvà các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý và nhân viên của nó, không bị tổn hại bởi bất kỳ chi phí, thiệt hại, chi phí và trách nhiệm pháp lý nào do việc bạn sử dụng Trang web hoặc Nội dung Trang web, việc bạn gửi Phản hồi, việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc hành vi vi phạm của bạn về bất kỳ quyền nào của bên thứ ba thông qua việc sử dụng Trang web hoặc Nội dung Trang web.

tranh chấp với Anviz

Vui lòng đọc kỹ điều này. Nó ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của California mà không liên quan đến xung đột của các quy tắc pháp luật. Đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận này, các Bên đồng ý như sau:

Giải quyết tranh chấp

Đối với tất cả các Tranh chấp, trước tiên bạn phải cung cấp Anviz một cơ hội để giải quyết Tranh chấp bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về tranh chấp của bạn tới Anviz. Thông báo bằng văn bản đó phải bao gồm (1) tên của bạn, (2) địa chỉ của bạn, (3) mô tả bằng văn bản về khiếu nại của bạn và (4) mô tả về biện pháp cứu trợ cụ thể mà bạn tìm kiếm. Nếu như Anviz không giải quyết Tranh chấp trong vòng 60 ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của bạn, bạn có thể theo đuổi Tranh chấp của mình trong trọng tài hòa giải. Nếu các giải pháp tranh chấp thay thế đó không giải quyết được Tranh chấp, thì bạn chỉ có thể theo đuổi Tranh chấp của mình tại tòa án trong các trường hợp được mô tả bên dưới.

Hòa giải ràng buộc

Đối với tất cả các Tranh chấp, bạn đồng ý rằng Tranh chấp có thể được đưa ra hòa giải với Anviz trước JAMS với Người hòa giải duy nhất được cả hai bên đồng ý và lựa chọn trước Trọng tài hoặc bất kỳ thủ tục pháp lý hoặc hành chính nào khác.

thủ tục trọng tài

Bạn đồng ý rằng JAMS sẽ phân xử tất cả các Tranh chấp và quá trình phân xử sẽ được tiến hành trước một trọng tài viên duy nhất. Trọng tài sẽ được bắt đầu với tư cách là trọng tài cá nhân và trong mọi trường hợp sẽ không được bắt đầu với tư cách là trọng tài tập thể. Tất cả các vấn đề sẽ do trọng tài viên quyết định, bao gồm cả phạm vi của điều khoản này.

Đối với phân xử trước JAMS, Quy tắc & thủ tục phân xử toàn diện của JAMS sẽ được áp dụng. Các quy tắc JAMS có sẵn tại www.jamsadr.com. Trong mọi trường hợp, các thủ tục hoặc quy tắc hành động tập thể sẽ áp dụng cho trọng tài.

Vì Dịch vụ và các Điều khoản này liên quan đến thương mại giữa các tiểu bang nên Đạo luật Trọng tài Liên bang (“FAA”) chi phối khả năng phân xử của tất cả các Tranh chấp. Tuy nhiên, trọng tài viên sẽ áp dụng luật nội dung hiện hành phù hợp với FAA và thời hiệu áp dụng hoặc điều kiện tiên quyết để phù hợp.

Trọng tài có thể đưa ra phán quyết cứu trợ phù hợp với luật hiện hành và sẽ không có quyền phán quyết cứu trợ cho, chống lại hoặc vì lợi ích của bất kỳ người nào không phải là một bên trong vụ kiện. Trọng tài viên sẽ đưa ra bất kỳ phán quyết nào bằng văn bản nhưng không cần đưa ra tuyên bố lý do trừ khi được một bên yêu cầu. Phán quyết đó sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên, ngoại trừ mọi quyền kháng cáo do FAA cung cấp và có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền đối với các bên.

bạn hoặc Anviz có thể bắt đầu phân xử tại Quận San Francisco, California. Trong trường hợp bạn chọn khu vực tư pháp liên bang bao gồm địa chỉ thanh toán, nhà riêng hoặc doanh nghiệp của bạn, Tranh chấp có thể được chuyển đến Quận San Francisco California để phân xử.

Loại bỏ hành động

Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, trọng tài viên không được hợp nhất nhiều khiếu nại của một người và không được chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng hoặc khiếu nại tập thể hoặc đại diện nào, chẳng hạn như vụ kiện tập thể, vụ kiện tổng hợp hoặc vụ kiện chung của luật sư riêng.

Cả bạn và bất kỳ người dùng nào khác của Trang web hoặc Dịch vụ đều không thể là đại diện của lớp, thành viên của lớp hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể, hợp nhất hoặc đại diện trước bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào. Bạn đồng ý cụ thể rằng bạn từ bỏ quyền của mình đối với bất kỳ và tất cả các thủ tục Hành động Tập thể chống lại Anviz.

Miễn trừ bồi thẩm đoàn

Bạn hiểu và đồng ý rằng bằng cách ký kết Thỏa thuận này, bạn và Anviz mỗi người đều từ bỏ quyền xét xử trước bồi thẩm đoàn nhưng đồng ý xét xử trước thẩm phán với tư cách là một băng ghế dự bị.

Rẽ

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản này (ngoài điều khoản Miễn trừ Hành động Tập thể ở trên) bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi điều khoản này và phần còn lại của điều khoản này sẽ có đầy đủ hiệu lực. Nếu điều khoản Miễn trừ Hành động Tập thể được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì toàn bộ điều khoản này sẽ không thể thi hành và Tranh chấp sẽ do tòa án quyết định.

Luật điều chỉnh & Địa điểm

Đạo luật Trọng tài Liên bang, luật tiểu bang California và luật liên bang hiện hành của Hoa Kỳ, bất kể sự lựa chọn hoặc xung đột của các quy định pháp luật, sẽ điều chỉnh các Điều khoản này. Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và bất kỳ luật nào dựa trên Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất (UCITA) sẽ không áp dụng cho Thỏa thuận này. Ngoại trừ các Tranh chấp có thể được phân xử bằng trọng tài như được mô tả ở trên, mọi tranh chấp liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ sẽ được xét xử tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang đặt tại Quận San Francisco, California.

Các điều khoản khác

Nếu bất kỳ Điều khoản nào trong số này được phát hiện là không phù hợp với luật hiện hành, thì điều khoản đó sẽ được giải thích để phản ánh ý định của các bên và không có điều khoản nào khác được sửa đổi. Anvizviệc không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong số các Điều khoản này không có nghĩa là từ bỏ các điều khoản đó. Các Điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Anviz đối với Dịch vụ và thay thế tất cả các cuộc đàm phán, thảo luận hoặc thỏa thuận trước đây hoặc hiện tại giữa bạn và Anviz.

Thông báo dành cho người tiêu dùng California

Theo Bộ luật Dân sự California Mục 1789.3, người dùng ở California có quyền nhận thông báo về quyền của người tiêu dùng sau: Cư dân California có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Phòng Dịch vụ Người tiêu dùng thuộc Bộ các vấn đề Người tiêu dùng California qua đường bưu điện tại 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 hoặc qua điện thoại theo số (916) 445-1254 hoặc (800) 952-5210 hoặc Người khiếm thính theo số TDD (800) 326-2297 hoặc TDD (916) 322-1700.

Liên lạc Anviz

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Trang web hoặc các Điều khoản này, vui lòng gửi cho chúng tôi mô tả kỹ lưỡng qua email tới bán hàng @anviznăm, hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Anviz Toàn cầu, Inc.

41656 Phố Christy Fremont, CA, 94538