ads linkedin Polisi Preifatrwydd | Anviz Byd-eang

Anviz Hysbysiad Preifatrwydd

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 8 Tachwedd 2023

Yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, rydym yn esbonio ein harfer preifatrwydd ac yn darparu gwybodaeth am y wybodaeth bersonol hynny Anviz Global Inc., ei is-gwmnïau a'i gysylltiadau (gyda'i gilydd “Anviz”, “ni” neu “ni”) yn casglu oddi wrthych, a'n defnydd, datgeliad, a throsglwyddiad o'r wybodaeth honno trwy ei phyrth gwefan a'i chymwysiadau gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Secu365. Gyda, CrossChex, IntelliSight, Anviz Safle Cymunedol (cymuned.anviz.com) (ar y cyd “Anviz Ceisiadau”) a’r hawliau a’r dewisiadau sydd gennych mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol. Am restr gyfredol o'r Anviz is-gwmni a chysylltiadau sy'n rheoli neu'n prosesu eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni yn preifatrwydd@anviz. Gyda.

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn berthnasol i wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu gennych pan fyddwch yn ei darparu i ni yn weithredol trwy eich rhyngweithio â ni, rydym yn ei chasglu'n awtomatig wrth i chi ei defnyddio Anviz Ceisiadau neu ewch i'n gwefannau ac rydym yn derbyn amdanoch chi gan bartner busnes neu ddefnyddiwr arall o'n gwasanaethau.

Plant dan 13 oed

Nid yw ein Gwefan a Cheisiadau wedi'u bwriadu ar gyfer plant o dan 13 oed. Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol ar-lein yn fwriadol gan blant dan 13 oed.

Gwybodaeth a Gasglwn Amdanoch Chi a Sut Rydym yn Ei Chasglu

Rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol oddi wrthych ac yn awtomatig drwy eich defnydd o'r Anviz Ceisiadau. I’r graddau a ganiateir gan y gyfraith neu gyda’ch caniatâd, gallwn gyfuno’r holl wybodaeth a gasglwn amdanoch o wahanol ffynonellau.

Gwybodaeth a Gasglwn Gennych

Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol a roddwch i ni, gan gynnwys y wybodaeth a anfonwyd gennych pan fyddwch yn cofrestru i gael mynediad i'r Anviz Ceisiadau, poblogi neu ddiweddaru gwybodaeth eich cyfrif (gan gynnwys eich proffil defnyddiwr), gwneud cais am swydd gyda ni neu gofrestru i'n platfform rheoli talent, gofyn am wybodaeth gennym ni, cysylltu â ni, neu ddefnyddio ein cynnyrch a'n gwasanaethau fel arall trwy'r Anviz Ceisiadau.

Mae’r wybodaeth a gasglwn yn amrywio yn dibynnu ar eich rhyngweithio â ni, a gall gynnwys, manylion cyswllt a dynodwyr fel eich enw, cyfeiriad post, rhifau ffôn, rhif ffacs, a chyfeiriad e-bost, yn ogystal â gwybodaeth fasnachol fel cyfeiriad bilio, gwybodaeth trafodion a thaliadau (gan gynnwys rhifau cyfrif ariannol neu rifau cardiau credyd neu ddebyd), a hanes prynu. Rydym hefyd yn casglu unrhyw wybodaeth arall a roddwch i ni (e.e., gwybodaeth gofrestru os ydych yn cofrestru ar gyfer un o'n rhaglenni hyfforddi neu'n tanysgrifio i'n rhaglen Fy Anviz Cylchlythyr newyddion, fel enw defnyddiwr a chyfrinair; lluniadau neu ddyluniad cynnwys os ydych yn rhyngweithio ag un o'n cymwysiadau cydweithredu cynnyrch neu fanyleb; gwybodaeth drwy gymryd rhan mewn fforymau trafod; neu wybodaeth broffesiynol neu gysylltiedig â chyflogaeth fel ailddechrau, hanes cyflogaeth pan fyddwch yn gwneud cais am swydd gyda ni neu'n cofrestru i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd gyrfa yn Anviz).

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth gan gwsmeriaid neu drydydd parti, os nad yw wedi’i wahardd gan y gyfraith, a allai fod â’ch caniatâd ymhlyg neu benodol, fel eich cyflogwr sy’n darparu eich gwybodaeth yn ymwneud â chyflogaeth i Anviz Ceisiadau i ddefnyddio ein cynnyrch neu wasanaeth.

Gallwn hefyd gasglu’r wybodaeth ganlynol:

Gwybodaeth a Gasglwn Trwy Dechnolegau Casglu Data Awtomatig

Pan fyddwch yn ymweld â'n Anviz Cymwysiadau, mae'r wybodaeth a gasglwn yn awtomatig yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i: y math o ddyfais a borwr, system weithredu, termau chwilio a gwybodaeth arall am ddefnydd (gan gynnwys sgrolio gwe, pori, a data clicio i benderfynu pa dudalennau gwe sy'n cael eu gweld a dolenni'n cael eu clicio ); geolocation, protocol Rhyngrwyd (“IP”) cyfeiriad, y dyddiad, amser, a hyd ar y Anviz Ceisiadau neu ddefnyddio ein gwasanaethau, a'r URL cyfeirio, peiriant chwilio, neu'r dudalen we sy'n eich arwain at ein Anviz Ceisiadau. Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu o’r fath (AEE, y Swistir a’r DU yn unig) yw pan fydd angen y wybodaeth bersonol arnom i gyflawni contract, neu ein buddiant cyfreithlon ac na chaiff ei diystyru gan eich buddiannau diogelu data neu hawliau a rhyddid sylfaenol. Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y bydd rhwymedigaeth gyfreithiol arnom hefyd i gasglu a phrosesu’r wybodaeth bersonol dan sylw neu efallai y byddwn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol lle mae gennym eich caniatâd i wneud hynny. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg yn unol â’r cyfarwyddiadau yn y cyfathrebiadau neu yn y Ceisiadau, neu byddwch yn cysylltu â ni yn y manylion cyswllt isod.

Gyda gwybodaeth rydym yn ei chasglu trwy gwcis, ffaglau gwe, a thechnolegau eraill pan fyddwch chi'n ymweld â'n Anviz Ceisiadau neu ddefnyddio ein gwasanaethau cysylltiedig rydym yn cyfeirio at yr adran “Cwcis a Thechnolegau Olrhain Tebyg” isod.

I’r graddau a ganiateir gan y gyfraith neu gyda’ch caniatâd, gallwn gyfuno’r wybodaeth hon â gwybodaeth arall yr ydym wedi’i chasglu amdanoch, gan gynnwys gan ein darparwyr gwasanaeth sy’n ein helpu i ddarparu gwasanaethau i chi. Gweler “Cwcis a Thechnolegau Olrhain Tebyg” isod am ragor o wybodaeth.

Sut Rydym yn Defnyddio Eich Gwybodaeth Bersonol

Rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at y dibenion canlynol:

Sut Rydym yn Datgelu Eich Gwybodaeth

Mae’n bosibl y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol, fel a ganlyn:

Cwcis a Thechnolegau Olrhain Tebyg

Rydym yn defnyddio cwcis, picsel tracio a mecanweithiau olrhain eraill, i olrhain gwybodaeth am eich defnydd o'n Anviz Ceisiadau a'r cymwysiadau a gwasanaethau sydd ar gael trwy ein Anviz Ceisiadau.

Cwcis. Mae cwci yn llinyn gwybodaeth testun yn unig y mae gwefan yn ei drosglwyddo i ffeil cwci'r porwr ar ddisg galed cyfrifiadur fel ei fod yn gallu cofio'r defnyddiwr a storio gwybodaeth. Fel arfer bydd cwci yn cynnwys enw'r parth y daeth y cwci ohono, 'oes' y cwci, a gwerth, fel arfer rhif unigryw a gynhyrchir ar hap. Mae hyn yn ein helpu i roi profiad da i chi pan fyddwch yn pori ein Anviz Ceisiadau ac i wella ein Anviz Cymwysiadau, cynhyrchion a gwasanaethau. Rydym yn defnyddio cwcis yn bennaf at y dibenion canlynol:

GIFs clir, tagiau picsel a thechnolegau eraill. Mae GIFs clir yn graffeg fach gyda dynodwr unigryw, sy'n debyg o ran swyddogaeth i gwcis, sydd wedi'u mewnosod yn anweledig ar dudalennau gwe. Efallai y byddwn yn defnyddio GIFs clir (a elwir hefyd yn ffaglau gwe, chwilod gwe neu dagiau picsel) mewn cysylltiad â'n Anviz Cymwysiadau a gwefannau i olrhain gweithgareddau defnyddwyr ein Anviz Cymwysiadau, ein helpu i reoli cynnwys, a chasglu ystadegau am y defnydd o'n Anviz Ceisiadau a gwefannau. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio GIFs clir mewn e-byst HTML i'n defnyddwyr, i'n helpu i olrhain cyfraddau ymateb e-byst, nodi pryd yr edrychir ar ein e-byst, ac olrhain a yw ein e-byst yn cael eu hanfon ymlaen.

Dadansoddeg trydydd parti. Rydym yn defnyddio dyfeisiau a chymwysiadau awtomataidd i werthuso'r defnydd o'n Anviz Cymwysiadau a gwasanaethau. Rydym yn defnyddio'r offer hyn i'n helpu i wella ein gwasanaethau, perfformiad a phrofiadau defnyddwyr. Gall y dyfeisiau a'r cymwysiadau hyn ddefnyddio cwcis a thechnolegau olrhain eraill i gyflawni eu gwasanaethau.

Dolenni Trydydd Parti

Mae ein Anviz Gall ceisiadau gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti. Nid yw unrhyw fynediad i wefannau cysylltiedig o'r fath a'u defnydd yn cael eu llywodraethu gan yr Hysbysiad hwn ond yn hytrach mae'n cael ei lywodraethu gan bolisïau preifatrwydd y gwefannau trydydd parti hynny. Nid ydym yn gyfrifol am breifatrwydd, diogelwch ac arferion gwybodaeth gwefannau trydydd parti o'r fath.

Trosglwyddiadau Rhyngwladol Gwybodaeth Bersonol

Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio, datgelu, prosesu, trosglwyddo neu storio gwybodaeth bersonol y tu allan i’r wlad y’i casglwyd ynddi, megis i’r Unol Daleithiau a gwledydd eraill, nad ydynt efallai’n gwarantu’r un lefel o ddiogelwch ar gyfer gwybodaeth bersonol â’r wlad yr ydych ynddi. preswylio.

Yn ogystal, mae sefyllfaoedd pan fydd gwybodaeth bersonol yn cael ei throsglwyddo i ddarparwyr gwasanaethau trydydd parti (yn yr Unol Daleithiau a/neu wledydd eraill, gan gynnwys gwledydd lle mae Anviz yn gweithredu neu sydd â swyddfeydd) i ddarparu gwasanaethau ar eu cyfer Anviz, megis prosesu taliadau a gwe-letya a gwasanaethau eraill sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Anviz yn defnyddio darparwyr gwasanaeth trydydd parti i brosesu gwybodaeth bersonol at ddibenion sy’n ymwneud â gwasanaethau a dibenion gweinyddol. Mae darparwyr gwasanaeth o'r fath wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau a lleoliadau eraill lle maent yn darparu eu gwasanaeth. Pryd Anviz yn cadw cwmni arall i gyflawni swyddogaeth o'r math hwn, bydd yn ofynnol i drydydd parti o'r fath ddiogelu'r wybodaeth bersonol ac ni fydd yn cael ei awdurdodi i ddefnyddio'r wybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall.

Mae'r darparwyr gwasanaeth trydydd parti yn debygol o fod wedi'u lleoli yn Awstralia, Awstria, Gwlad Belg, Canada, Chile, Tsieina, Colombia, Denmarc, Ffrainc, yr Almaen, Hong Kong, India, Iwerddon, yr Eidal, Malaysia, Mecsico, yr Iseldiroedd, Seland Newydd, Panama, Gwlad Pwyl, Singapôr, De Korea, Sbaen, Sweden, y Swistir, Twrci, Emiradau Arabaidd Unedig, y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau.

O ran trigolion yn yr UE a’r DU: ni fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei throsglwyddo y tu allan i’r UE neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r DU oni bai bod yr amodau eraill ar gyfer trosglwyddo o’r fath o dan y GDPR yn cael eu bodloni (e.e., llofnodi cymalau cytundebol safonol yr UE gyda y darparwr/darparwyr gwasanaeth yn unol ag Erthygl 46(2)(c) GDPR).

Sut Rydym yn Amddiffyn Eich Gwybodaeth Bersonol

Mae data Biometrig yr holl ddefnyddwyr, boed yn ddelweddau olion bysedd neu'n ddelweddau wyneb, yn cael eu hamgodio a'u hamgryptio gan Anviz's unigryw Bionano algorithm a'i storio fel set o ddata nodau anwrthdroadwy , ac ni all unrhyw unigolyn neu sefydliad ei ddefnyddio na'i adfer. Rydym wedi rhoi mesurau rhesymol ar waith i ddiogelu’r wybodaeth bersonol a gasglwn rhag difrod, camddefnydd, ymyrraeth, colled, newid, dinistr, defnydd anawdurdodedig neu ddamweiniol, addasu, datgelu, mynediad neu brosesu, a mathau anghyfreithlon eraill o brosesu data. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol na all unrhyw fesurau diogelwch data warantu diogelwch 100%. Tra byddwn yn monitro ac yn cynnal diogelwch y Anviz Ceisiadau, nid ydym yn gwarantu bod y Anviz Ceisiadau neu unrhyw gynnyrch neu wasanaethau yn anhydraidd i ymosod neu fod unrhyw ddefnydd o'r Anviz Bydd ceisiadau neu unrhyw gynnyrch neu wasanaethau yn ddi-dor neu'n ddiogel.

Pa mor hir Rydym yn Cadw Eich Gwybodaeth Bersonol

Ni fyddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am fwy nag sydd ei angen i gyflawni’r diben y casglwyd y wybodaeth ar ei gyfer yn wreiddiol oni bai bod cyfnod cadw hirach yn ofynnol neu’n cael ei ganiatáu gan y gyfraith am resymau cyfreithiol, treth neu reoleiddiol neu ddibenion busnes cyfreithlon a chyfreithlon eraill. Bydd gwybodaeth bersonol a gesglir at ddibenion recriwtio yn cael ei chadw am gyfnod rhesymol o amser yn unol â’r gyfraith berthnasol, oni bai eich bod yn cael eich cyflogi ac os felly bydd rhywfaint o’r wybodaeth hon yn cael ei chadw yn eich cofnod cyflogaeth.

Eich Hawliau Preifatrwydd a'ch Dewisiadau

Diweddariadau i'r Hysbysiad hwn

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r Hysbysiad hwn o bryd i’w gilydd i ddisgrifio cynhyrchion, prosesau, neu newidiadau i’n harferion newydd. Os byddwn yn gwneud newidiadau i'n Hysbysiad, byddwn yn postio'r newidiadau hynny ar y dudalen hon yn ogystal â diweddaru'r "Diweddariad Diwethaf" neu ddyddiad dod i rym ar frig y dudalen we hon. Os byddwn yn gwneud newidiadau sylweddol, byddwn yn eich hysbysu naill ai drwy anfon e-bost atoch neu drwy bostio hysbysiad o newidiadau o'r fath yn amlwg ar y dudalen hon cyn i newidiadau sylweddol o'r fath ddod i rym.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni ar preifatrwydd@anviz. Gyda os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am yr Hysbysiad hwn, angen cymorth i reoli eich dewisiadau neu arfer eich hawliau preifatrwydd, neu os oes gennych gwestiynau, sylwadau neu gwynion eraill ynghylch ein harferion preifatrwydd. Gallwch hefyd ysgrifennu atom yn:

Anviz Global Inc.
Attn: Preifatrwydd
32920 Alvarado-Niles Rd Ste 220
Union City, CA 94587