ads linkedin គោលនយោបាយភាពឯកជន | Anviz សកល

Anviz សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិឯកជន

ព័ត៌មានចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០

នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ យើងពន្យល់អំពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់យើង និងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះ។ Anviz Global Inc. ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់ខ្លួន (ជាសមូហភាព "Anviz”, “យើង” ឬ “ពួកយើង”) ប្រមូលពីអ្នក និងការប្រើប្រាស់របស់យើង ការបង្ហាញ និងការផ្ទេរព័ត៌មាននោះតាមរយៈវិបផតថល និងកម្មវិធីរបស់វា រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ Secu365.com, CrossChex, IntelliSight, Anviz គេហទំព័រសហគមន៍ (សហគមន៍។anviz.com) (ជារួម "Anviz កម្មវិធី”) និងសិទ្ធិ និងជម្រើសដែលអ្នកមានទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នរបស់ អ Anviz ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខាដែលគ្រប់គ្រង ឬដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំនៅ ឯកជនភាព@anviz.com.

ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលពីអ្នក នៅពេលអ្នកផ្តល់វាយ៉ាងសកម្មដល់យើងតាមរយៈអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយយើង យើងប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកប្រើ Anviz កម្មវិធី ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង ហើយយើងទទួលបានអំពីអ្នកពីដៃគូអាជីវកម្ម ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃសេវាកម្មរបស់យើង។

ក្មេងអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ

គេហទំព័រ និងកម្មវិធីរបស់យើងមិនមានបំណងសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំទេ។ យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ីនធឺណិតដោយចេតនាពីកុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំទេ។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នក និងរបៀបដែលយើងប្រមូលវា។

យើងប្រមូលព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីអ្នក និងដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ Anviz កម្មវិធី។ ក្នុងកម្រិតដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ឬដោយការយល់ព្រមរបស់អ្នក យើងអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នកពីប្រភពផ្សេងៗ។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលពីអ្នក។

យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង រួមទាំងព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្ញើមកយើងនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះដើម្បីចូលប្រើ Anviz កម្មវិធី បញ្ចូល ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នក (រួមទាំងទម្រង់អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក) ដាក់ពាក្យសុំការងារជាមួយយើង ឬចុះឈ្មោះទៅកាន់វេទិកាគ្រប់គ្រងទេពកោសល្យរបស់យើង ស្នើសុំព័ត៌មានពីយើង ទាក់ទងមកយើង ឬប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈ Anviz កម្មវិធី។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានប្រែប្រួលអាស្រ័យលើអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយយើង ហើយអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង និងអត្តសញ្ញាណដូចជាឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ លេខទូរសារ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ព្រមទាំងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មដូចជាអាសយដ្ឋានវិក្កយបត្រជាដើម។ ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការ និងការទូទាត់ (រួមទាំងលេខគណនីហិរញ្ញវត្ថុ ឬលេខប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធ) និងប្រវត្តិនៃការទិញ។ យើងក៏ប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងផងដែរ (ឧទាហរណ៍ ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលណាមួយរបស់យើង ឬជាវ My Anviz ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ដូចជាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់។ គំនូរ ឬការរចនាមាតិកា ប្រសិនបើអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយផលិតផល ឬកម្មវិធីសហការជាក់លាក់ណាមួយរបស់យើង។ ព័ត៌មានតាមរយៈការចូលរួមក្នុងវេទិកាពិភាក្សារបស់អ្នក; ឬព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវិជ្ជាជីវៈ ឬការងារដូចជា ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ប្រវត្តិការងារ នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារជាមួយយើង ឬចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារនៅ Anviz).

យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានពីអតិថិជន ឬភាគីទីបី ប្រសិនបើមិនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ ដែលអាចមានការយល់ព្រមពីអ្នកផ្ទាល់ ឬជាក់លាក់ ដូចជានិយោជករបស់អ្នកដែលផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការងាររបស់អ្នកទៅ Anviz កម្មវិធីដើម្បីប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើង។

យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាប្រមូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ

នៅពេលអ្នកមកលេងរបស់យើង។ Anviz កម្មវិធី ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមមាន ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះ៖ ឧបករណ៍ និងប្រភេទកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ពាក្យស្វែងរក និងព័ត៌មានប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (រួមទាំងការរមូរគេហទំព័រ ការរុករក និងការចុចទិន្នន័យដើម្បីកំណត់ថាតើគេហទំព័រណាត្រូវបានមើល និងតំណភ្ជាប់ត្រូវបានចុច ); ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ពិធីការអ៊ីនធឺណិត (“IP”) អាសយដ្ឋាន កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និងរយៈពេលនៅលើ Anviz កម្មវិធី ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង និង URL យោង ម៉ាស៊ីនស្វែងរក ឬគេហទំព័រដែលនាំអ្នកទៅកាន់របស់យើង។ Anviz កម្មវិធី។ មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការបែបនេះ (EEA, Switzerland និង UK តែប៉ុណ្ណោះ) គឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យា ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើង និងមិនបដិសេធដោយផលប្រយោជន៍ការពារទិន្នន័យ ឬសិទ្ធិ និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីខ្លះ យើងក៏អាចមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការប្រមូល និងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានសំណួរ ឬយើងអាចដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលយើងមានការយល់ព្រមពីអ្នកដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។ អ្នកអាចដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន ដូចដែលបានណែនាំនៅក្នុងទំនាក់ទំនង ឬនៅក្នុងកម្មវិធី ឬអ្នកទាក់ទងមកយើងតាមព័ត៌មានទំនាក់ទំនងខាងក្រោម។

ជា​មួយ​នឹង​ព័ត៌មាន​ដែល​យើង​ប្រមូល​បាន​តាម​រយៈ cookies, web beacons និង​បច្ចេកវិទ្យា​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចូល​មើល​របស់​យើង Anviz កម្មវិធី ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធរបស់យើង យើងយោងទៅផ្នែក "ខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នា" ខាងក្រោម។

ក្នុងកម្រិតដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ឬដោយការយល់ព្រមរបស់អ្នក យើងអាចបញ្ចូលព័ត៌មាននេះជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលយើងបានប្រមូលអំពីអ្នក រួមទាំងពីអ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងដែលជួយយើងផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក។ សូមមើល "ខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នា" ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

របៀបដែលយើងបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នក។

យើងអាចបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចខាងក្រោម៖

ខូឃី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នា

យើងប្រើខូគី តាមដានភីកសែល និងយន្តការតាមដានផ្សេងទៀត ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់របស់យើង។ Anviz កម្មវិធី និងកម្មវិធី និងសេវាកម្មដែលមានតាមរយៈរបស់យើង។ Anviz កម្មវិធី។

ខូឃីស៍។ ខូគីគឺជាខ្សែអក្សរនៃព័ត៌មានតែមួយគត់ដែលគេហទំព័រផ្ទេរទៅឯកសារខូគីនៃកម្មវិធីរុករកនៅលើថាសរឹងរបស់កុំព្យូទ័រ ដូច្នេះវាអាចចងចាំអ្នកប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុកព័ត៌មាន។ ជាធម្មតាខូគីនឹងមានឈ្មោះដែនដែលខូគីបានមកដល់ 'អាយុកាល' នៃខូគី និងតម្លៃដែលជាធម្មតាជាលេខតែមួយគត់ដែលបានបង្កើតដោយចៃដន្យ។ វាជួយយើងក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយ នៅពេលអ្នករុករករបស់យើង។ Anviz កម្មវិធី និងដើម្បីកែលម្អរបស់យើង។ Anviz កម្មវិធី ផលិតផល និងសេវាកម្ម។ យើងភាគច្រើនប្រើខូគីសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

សម្អាត GIFs ស្លាកភីកសែល និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត។ Clear GIFs គឺជាក្រាហ្វិចតូចៗដែលមានឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណតែមួយគត់ មុខងារស្រដៀងនឹងខូគី ដែលត្រូវបានបង្កប់ដោយមើលមិនឃើញនៅលើទំព័របណ្ដាញ។ យើងអាចប្រើ GIFs ច្បាស់លាស់ (ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា web beacons, web bugs ឬ pixel tags) ទាក់ទងនឹង Anviz កម្មវិធី និងគេហទំព័រដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ Anviz កម្មវិធី ជួយយើងគ្រប់គ្រងមាតិកា និងចងក្រងស្ថិតិអំពីការប្រើប្រាស់របស់យើង។ Anviz កម្មវិធី និងគេហទំព័រ។ យើងក៏អាចប្រើ GIFs ច្បាស់លាស់នៅក្នុងអ៊ីមែល HTML ដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង ដើម្បីជួយយើងតាមដានអត្រាឆ្លើយតបអ៊ីមែល កំណត់អត្តសញ្ញាណនៅពេលដែលអ៊ីមែលរបស់យើងត្រូវបានមើល និងតាមដានថាតើអ៊ីមែលរបស់យើងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តឬអត់។

ការវិភាគភាគីទីបី។ យើងប្រើឧបករណ៍ និងកម្មវិធីស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់របស់យើង។ Anviz កម្មវិធី និងសេវាកម្ម។ យើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះដើម្បីជួយយើងកែលម្អសេវាកម្ម ប្រតិបត្តិការ និងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ ឧបករណ៍ និងកម្មវិធីទាំងនេះអាចប្រើខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀត ដើម្បីដំណើរការសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។

បណ្តាញភ្ជាប់របស់ភាគីទីបី។

របស់​យើង Anviz កម្មវិធីអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី។ រាល់ការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់បែបនេះ មិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសេចក្តីជូនដំណឹងនេះទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនោះ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តឯកជនភាព សុវត្ថិភាព និងព័ត៌មាននៃគេហទំព័រភាគីទីបីបែបនេះទេ។

ការផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាអន្តរជាតិ

យើងអាចប្រើប្រាស់ បញ្ចេញ ដំណើរការ ផ្ទេរ ឬរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅខាងក្រៅប្រទេសដែលវាត្រូវបានប្រមូល ដូចជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសផ្សេងទៀត ដែលអាចនឹងមិនធានាកម្រិតដូចគ្នានៃការការពារសម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចប្រទេសដែលអ្នក ស្នាក់នៅ។

លើសពីនេះទៀត មានស្ថានភាពនៅពេលដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបី (នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និង/ឬប្រទេសផ្សេងទៀត រួមទាំងប្រទេសដែល Anviz ប្រតិបត្តិការ ឬមានការិយាល័យ) ដើម្បីផ្តល់សេវាសម្រាប់ Anvizដូចជាដំណើរការបង់ប្រាក់ និងការបង្ហោះគេហទំព័រ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលតម្រូវដោយច្បាប់។ Anviz ប្រើប្រាស់អ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងរដ្ឋបាល។ អ្នកផ្តល់សេវាបែបនេះមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងទីតាំងផ្សេងទៀតដែលពួកគេផ្តល់សេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ ពេលណា​ Anviz រក្សាក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតដើម្បីអនុវត្តមុខងារនៃលក្ខណៈនេះ ភាគីទីបីបែបនេះនឹងត្រូវបានទាមទារដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ហើយនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតឡើយ។

អ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីទំនងជាមានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី អូទ្រីស បែលហ្សិក កាណាដា ឈីលី ចិន កូឡុំប៊ី ដាណឺម៉ាក បារាំង អាល្លឺម៉ង់ ហុងកុង ឥណ្ឌា អៀរឡង់ អ៊ីតាលី ម៉ាឡេស៊ី ម៉ិកស៊ិក ហូឡង់ នូវែលសេឡង់។ ប៉ាណាម៉ា ប៉ូឡូញ សិង្ហបុរី កូរ៉េខាងត្បូង អេស្ប៉ាញ ស៊ុយអែត ស្វីស តួកគី អារ៉ាប់រួម ចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

ទាក់ទងនឹងអ្នករស់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប និងចក្រភពអង់គ្លេស៖ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនតែនៅខាងក្រៅសហភាពអឺរ៉ុប ឬតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប ឬចក្រភពអង់គ្លេស ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតសម្រាប់ការបញ្ជូនបែបនេះក្រោម GDPR ត្រូវបានបំពេញ (ឧទាហរណ៍ ការចុះហត្ថលេខាលើឃ្លាកិច្ចសន្យាស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយ អ្នកផ្តល់សេវាអនុលោមតាមមាត្រា 46 (2) (គ) GDPR) ។

របៀបដែលយើងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ទិន្នន័យជីវមាត្ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ មិនថារូបភាពស្នាមម្រាមដៃ ឬរូបភាពមុខត្រូវបានអ៊ិនកូដ និងអ៊ិនគ្រីបដោយ Anvizប្លែក Bionano ក្បួនដោះស្រាយ និងរក្សាទុកជាសំណុំនៃទិន្នន័យតួអក្សរដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន ហើយមិនអាចប្រើ ឬស្ដារឡើងវិញដោយបុគ្គល ឬស្ថាប័នណាមួយឡើយ។ យើងបានអនុវត្តវិធានការសមហេតុផល ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងប្រមូលពីការខូចខាត ការប្រើប្រាស់ខុស ការជ្រៀតជ្រែក ការបាត់បង់ ការផ្លាស់ប្តូរ ការបំផ្លាញ ការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬដោយចៃដន្យ ការកែប្រែ ការបង្ហាញ ការចូលប្រើ ឬដំណើរការ និងទម្រង់មិនស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតនៃទិន្នន័យដំណើរការ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមជ្រាបថា គ្មានវិធានការសុវត្ថិភាពទិន្នន័យណាអាចធានាសុវត្ថិភាព 100% បានទេ។ ខណៈ​ពេល​ដែល​យើង​ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​រក្សា​សន្តិសុខ​របស់ Anviz កម្មវិធី យើងមិនធានាថា Anviz កម្មវិធី ឬផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយគឺមិនអាចវាយលុក ឬការប្រើប្រាស់ណាមួយឡើយ។ Anviz កម្មវិធី ឬផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយនឹងមិនមានការរំខាន ឬមានសុវត្ថិភាព។

តើយើងរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានយូរប៉ុណ្ណា

យើងនឹងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយមិនយូរជាងការចាំបាច់ ដើម្បីបំពេញគោលបំណងដែលព័ត៌មានត្រូវបានប្រមូលពីដំបូង លុះត្រាតែរយៈពេលរក្សាទុកយូរជាងនេះត្រូវបានទាមទារ ឬអនុញ្ញាតដោយច្បាប់សម្រាប់ហេតុផលផ្លូវច្បាប់ ពន្ធ ឬបទប្បញ្ញត្តិ ឬគោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់ និងស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងជ្រើសរើសនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលសមស្របមួយស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន លុះត្រាតែអ្នកត្រូវបានជួលក្នុងករណីនេះព័ត៌មានមួយចំនួននឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងកំណត់ត្រាការងាររបស់អ្នក។

សិទ្ធិឯកជនភាព និងជម្រើសរបស់អ្នក។

ការអាប់ដេតចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។

យើងអាចអាប់ដេតសេចក្តីជូនដំណឹងនេះជាប្រចាំ ដើម្បីពណ៌នាអំពីផលិតផលថ្មី ដំណើរការ ឬការផ្លាស់ប្តូរចំពោះការអនុវត្តរបស់យើង។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់យើង យើងនឹងបង្ហោះការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះនៅលើទំព័រនេះ បន្ថែមពីលើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព "ការអាប់ដេតចុងក្រោយ" ឬកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពនៅផ្នែកខាងលើនៃគេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាសម្ភារៈ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកដោយផ្ញើអ៊ីមែលមកអ្នក ឬដោយការបង្ហោះការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះយ៉ាងច្បាស់នៅលើទំព័រនេះ មុនពេលការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈបែបនេះមានប្រសិទ្ធភាព។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែល ឯកជនភាព@anviz.com ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬកង្វល់អំពីសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ទាមទារជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងជម្រើសរបស់អ្នក ឬអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នក ឬមានសំណួរ មតិយោបល់ ឬពាក្យបណ្តឹងផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់យើង។ អ្នកក៏អាចសរសេរមកយើងតាមរយៈ៖

Anviz ក្រុមហ៊ុន Global ។
Attn: ភាពឯកជន
32920 Alvarado-Niles Rd Ste 220
Union City, CA 94587