ads linkedin Условия за продажба | Anviz В световен мащаб

Условия за продажба - Споразумение с краен потребител

Последна актуализация на 15 март 2021 г.

Това споразумение с краен потребител („Споразумение“) урежда използването на AnvizКорпоративната платформа за видеонаблюдение за видеосигурност („Софтуер“) и свързан хардуер („Хардуер“) (наричани заедно „Продуктите“) и се сключва между Anviz, Inc. („Anviz“) и Клиент, клиентът и/или крайният потребител на AnvizПродуктите на („Клиент“ или „Потребител“), или във връзка с покупка на Продуктите, или използване на Продуктите за целите на оценката като част от безплатен пробен период.

С приемането на това Споразумение, независимо дали чрез щракване върху квадратче, указващо приемането му, навигиране през страница за вход, където е предоставена връзка към това Споразумение, започване на безплатна пробна версия на Продуктите или изпълнение на Поръчка за покупка, която препраща към това Споразумение, Клиентът се съгласява с условията на това споразумение. Ако клиент и Anviz са сключили писмено споразумение, уреждащо достъпа на Клиента до и използването на Продуктите, тогава условията на такова подписано споразумение ще управляват и ще заменят това Споразумение.

Това Споразумение влиза в сила от по-ранната от датите, на които Клиентът приема условията на това Споразумение, както е посочено по-горе, или за първи път осъществява достъп или използва някой от Продуктите („Дата на влизане в сила“). Anviz си запазва правото да променя или актуализира условията на това Споразумение по свое усмотрение, датата на влизане в сила на която ще бъде по-ранната от (i) 30 дни от датата на такава актуализация или промяна и (ii) продължаващото използване на Продуктите от Клиента.

Anviz и Клиентът се съгласяват, както следва.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дефинициите на определени термини с главни букви, използвани в това Споразумение, са посочени по-долу. Други са определени в основната част на Споразумението.

„Клиентски данни“ означава данни (напр. видео и аудио записи), предоставени от Клиента чрез Софтуера, и данни, свързани с политиката за поверителност на www.aniz.com/privacy-policy. „Документация“ означава онлайн документацията относно Хардуера, достъпна на адрес WWW.anviz.com/продукти/

„Лиценз“ има значението, дадено му в раздел 2.1.

„Срок на лиценза“ означава периодът от време, посочен в SKU на лиценза, посочен в приложимата Поръчка за покупка.

„Партньор“ означава трета страна, упълномощена от Anviz за препродаване на Продуктите, от които Клиентът е сключил Поръчка за покупка на такива Продукти.

„Продукти“ означава заедно Софтуер, Хардуер, Документация и всички модификации, актуализации и надстройки към тях и техни производни произведения.

„Поръчка за покупка“ означава всеки документ за поръчка, изпратен до Anviz от клиент (или партньор) и приети от Anviz, посочвайки твърдия ангажимент на Клиента (или Партньора) да закупи Продуктите и за цените, посочени в тях.

„Поддръжка“ означава услугите за техническа поддръжка и ресурсите, налични на WWW.Anviz.com / поддръжка.

„Потребители“ означава служители на Клиента или други трети страни, всяка от които е упълномощена от Клиента да използва Продуктите.

2. ЛИЦЕНЗ И ОГРАНИЧЕНИЯ

3. ГАРАНЦИИ ЗА ХАРДУЕР; СЕ ЗАВРЪЩА

4. Anviz ЗАДЪЛЖЕНИЯ

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

6. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

7. ТАКСИ И ДОСТАВКА

8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9. ЗАЩИТА НА ДАННИ

10. СОБСТВЕНОСТ

11. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Клиентът ще обезщети, защити и предпази от отговорност Anviz, неговите филиали и съответните им собственици, директори, членове, служители и служители (заедно „Anviz Обезщетени“) от и срещу всеки иск, свързан с (a) участието на Клиент или Потребител в Забранена употреба, (b) нарушение на Клиента на задълженията му в Раздел 5.1 и (c) всякакви действия или бездействия на неговите Потребители. Клиентът ще плати всяко уреждане на щети и всички щети, присъдени в крайна сметка срещу всички Anviz Обезщетен от съд с компетентна юрисдикция в резултат на такъв иск, стига Anviz (i) предоставя на Клиента своевременно писмено известие за Иска, (ii) дава на Клиента изключителен контрол върху защитата и уреждането на Иска (при условие, че Клиентът не може да уреди който и да е иск без Anvizпредварителното писмено съгласие на Клиента, което няма да бъде неоснователно отказано) и (iii) предоставя на Клиента цялата разумна помощ по искане и за сметка на Клиента.

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

13. Решаване на спорове

Това Споразумение се урежда от законите на Калифорния без препратка към стълкновителни норми. За всеки спор, свързан с настоящото споразумение, страните се споразумяват за следното:

Алтернативно разрешаване на спорове

За всички спорове, Клиентът трябва първо да даде Anviz възможност за разрешаване на спора чрез изпращане на писмено уведомление за спора на клиента до Anviz. Това писмено известие трябва да включва (1) име на клиента, (2) адрес на клиента, (3) писмено описание на претенцията на клиента и (4) описание на конкретното облекчение, което клиентът търси. Ако Anviz не разреши Спора в рамките на 60 дни след получаване на писменото известие от Клиента, Клиентът може да преследва Спора на Клиента в медиационен арбитраж. Ако тези алтернативни решения на спорове не успеят да разрешат спора, тогава Клиентът може да отнесе спора на Клиента в съд само при обстоятелствата, описани по-долу.

Обвързващо посредничество

За всички спорове Клиентът се съгласява, че споровете могат да бъдат отнесени към медиация с Anviz пред JAMS с взаимно договорен и избран единствен медиатор преди арбитраж или друго правно или административно производство.

Арбитражни процедури

Клиентът се съгласява, че JAMS ще арбитрира всички спорове и арбитражът ще се проведе пред един арбитър. Арбитражът ще започне като индивидуален арбитраж и в никакъв случай няма да бъде започнат като колективен арбитраж. Всички въпроси трябва да бъдат решавани от арбитъра, включително обхвата на тази разпоредба.

За арбитраж пред JAMS ще се прилагат Изчерпателните арбитражни правила и процедури на JAMS. Правилата на JAMS са достъпни на jamsadr.com. При никакви обстоятелства процедурите или правилата за групови искове няма да се прилагат към арбитража.

Тъй като Услугите и тези Условия се отнасят до междущатска търговия, Федералният арбитражен закон („FAA“) урежда арбитражността на всички спорове. Въпреки това, арбитърът ще приложи приложимото материално право в съответствие с FAA и приложимия давностен срок или отлагателно условие за завеждане на делото.

Арбитърът може да присъди обезщетение, което би било налично съгласно приложимото право и няма да има правомощието да присъди обезщетение на, срещу или в полза на което и да е лице, което не е страна в производството. Арбитърът ще направи всяко решение в писмена форма, но не е необходимо да предоставя изложение на причините, освен ако не е поискано от страна. Такова решение ще бъде окончателно и обвързващо за страните, с изключение на правото на обжалване, предоставено от FAA, и може да бъде вписано във всеки съд с юрисдикция над страните.

Клиент или Anviz може да инициира арбитраж в окръг Сан Франциско, Калифорния. В случай, че Клиентът избере федералния съдебен окръг, който включва адреса за фактуриране, домашния или служебния адрес на Клиента, Спорът може да бъде прехвърлен към окръг Сан Франциско Калифорния за арбитраж.

Клас Действие Изключение

Освен ако не е уговорено друго в писмена форма, арбитърът не може да консолидира искове на повече от едно лице и не може по друг начин да председателства каквато и да е форма на групово или представително производство или искове като колективен иск, консолидиран иск или иск на частен адвокат.

Нито Клиентът, нито друг потребител на Сайта или Услугите може да бъде представител на класа, член на класа или по друг начин да участва в групово, консолидирано или представително производство пред щатски или федерални съдилища. Клиентът изрично се съгласява, че се отказва от правото си на всякакви и всички колективни искове срещу Anviz.

Освобождаване от жури

Клиентът разбира и се съгласява, че със сключването на това Споразумение Клиентът и Anviz всеки от тях се отказва от правото на съдебен процес, но се съгласява на процес пред съдия като съдебен процес.

14. РАЗНО

Това Споразумение е цялото споразумение между Клиента и Anviz и заменя всички предишни споразумения и договорености относно предмета на настоящото и не може да бъде изменян или модифициран освен чрез писмено писмо, подписано от упълномощен персонал от двете страни.

Клиент и Anviz са независими изпълнители и това Споразумение няма да установява отношения на партньорство, съвместно предприятие или агенция между Клиента и Anviz. Неупражняването на което и да е право по това Споразумение няма да представлява отказ. Няма трети страни бенефициенти по това Споразумение.

Ако някоя от разпоредбите на това Споразумение се окаже неприложима, Споразумението ще се тълкува така, сякаш такава разпоредба не е била включена. Нито една от страните не може да прехвърли това Споразумение без предварителното писмено съгласие на другата страна, освен че всяка от страните може да прехвърли това Споразумение без такова съгласие във връзка с придобиване на прехвърлилата страна или продажба на всички или по същество всички нейни активи.