ads linkedin Verkoopvoorwaarden | Anviz Globaal

Verkoopvoorwaarden - Eindgebruikersovereenkomst

Laatst bijgewerkt op 15 maart 2021

Deze Eindgebruikersovereenkomst ("Overeenkomst") regelt het gebruik van Anviz's enterprise videobewakingsplatform voor videobeveiliging ("Software") en gerelateerde hardware ("Hardware") (gezamenlijk de "Producten"), en wordt aangegaan tussen Anviz, Inc. ("Anviz“) en Klant, de klant en/of eindgebruiker van Anviz's Producten ("Klant" of "Gebruiker"), hetzij in verband met een aankoop van de Producten of het gebruik van de Producten voor evaluatiedoeleinden als onderdeel van een gratis proefperiode.

Door deze Overeenkomst te accepteren, hetzij door op een vakje te klikken dat de acceptatie aangeeft, door een inlogpagina te navigeren waar een link naar deze Overeenkomst wordt weergegeven, door een gratis proefversie van de Producten te starten, of door een Kooporder uit te voeren die naar deze Overeenkomst verwijst, stemt de Klant in met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als klant en Anviz een schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend die de toegang tot en het gebruik van de Producten door de Klant regelt, dan zullen de voorwaarden van een dergelijke ondertekende overeenkomst deze Overeenkomst prevaleren en vervangen.

Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop de Klant de voorwaarden van deze Overeenkomst zoals hierboven aangegeven aanvaardt of de Producten voor het eerst opent of gebruikt (de "Ingangsdatum"). Anviz behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst naar eigen goeddunken te wijzigen of bij te werken, waarvan de ingangsdatum de vroegste is van (i) 30 dagen vanaf de datum van een dergelijke update of wijziging en (ii) het voortdurende gebruik van de Producten door de Klant.

Anviz en de Klant komen hierbij als volgt overeen.

1. DEFINITIES

De definities van bepaalde termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, worden hieronder uiteengezet. Andere worden gedefinieerd in de hoofdtekst van de overeenkomst.

"Klantgegevens" betekent gegevens (bijv. video- en audio-opnamen) die door de Klant via de Software zijn verstrekt, en gegevens met betrekking tot de privacypolitie op www.aniz.com/privacybeleid. "Documentatie" betekent de online documentatie met betrekking tot de Hardware, beschikbaar op www.anviz.com/producten/

"Licentie" heeft de betekenis die eraan wordt toegekend in paragraaf 2.1.

"Licentietermijn" betekent de tijdsduur die wordt aangegeven in de Licentie-SKU die is vermeld op de toepasselijke Kooporder.

"Partner" betekent een derde partij die is geautoriseerd door Anviz om de Producten door te verkopen, van wie de Klant een Aankooporder voor dergelijke Producten heeft aangegaan.

"Producten" betekent gezamenlijk de Software, Hardware, Documentatie en alle modificaties, updates en upgrades daarvan en afgeleide werken daarvan.

"Inkooporder" betekent elk besteldocument dat wordt ingediend bij Anviz door Klant (of een Partner), en geaccepteerd door Anviz, waarmee wordt aangegeven dat de klant (of partner) vastbesloten is om de producten te kopen en voor de prijzen die erop staan ​​vermeld.

"Ondersteuning" betekent de technische ondersteuningsdiensten en middelen die beschikbaar zijn op www.Anviz.com / support.

"Gebruikers" betekent werknemers van de Klant of andere derden, die allemaal door de Klant zijn geautoriseerd om de Producten te gebruiken.

2. LICENTIE EN BEPERKINGEN

3. HARDWAREGARANTIES; GEEFT TERUG

4. Anviz VERPLICHTINGEN

5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

6. DUUR EN BEËINDIGING

7. KOSTEN EN VERZENDING

8. VERTROUWELIJKHEID

9. GEGEVENSBESCHERMING

10. EIGENDOM

11. VRIJWARING

De klant zal vrijwaren, verdedigen en vrijwaren Anviz, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve eigenaars, directeuren, leden, functionarissen en werknemers (samen de “Anviz Vrijwaringen“) van en tegen enige Vordering met betrekking tot (a) het zich inlaten met een Verboden Gebruik door de Klant of een Gebruiker, (b) het niet nakomen door de Klant van zijn verplichtingen in artikel 5.1, en (c) alle handelingen of nalatigheden van zijn Gebruikers. Klant zal elke schikking van en alle uiteindelijk toegekende schadevergoedingen betalen Anviz Gevrijwaard door een bevoegde rechtbank als gevolg van een dergelijke Claim zolang Anviz (i) stelt de Klant onmiddellijk schriftelijk in kennis van de Claim, (ii) geeft de Klant de uitsluitende zeggenschap over de verdediging en schikking van de Claim (op voorwaarde dat de Klant een Claim niet mag schikken zonder Anvizvoorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden), en (iii) de Klant alle redelijke assistentie verleent, op verzoek en op kosten van de Klant.

12. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

13. Geschillenbeslechting

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Californië zonder verwijzing naar conflictregels. Voor elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst komen de partijen het volgende overeen:

Alternative Dispute Resolution

Voor alle Geschillen dient de Klant eerst te geven Anviz een mogelijkheid om het Geschil op te lossen door een schriftelijke kennisgeving van het geschil van de Klant te sturen naar Anviz. Die schriftelijke kennisgeving moet het volgende bevatten (1) de naam van de klant, (2) het adres van de klant, (3) een schriftelijke beschrijving van de claim van de klant en (4) een beschrijving van de specifieke hulp die de klant zoekt. Als Anviz het Geschil niet binnen 60 dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de Klant oplost, kan de Klant het Geschil van de Klant vervolgen in bemiddelingsarbitrage. Als die alternatieve geschillenbeslechting het Geschil niet oplost, kan de Klant het Geschil van de Klant alleen voorleggen aan een rechtbank onder de hieronder beschreven omstandigheden.

bindende bemiddeling

Voor alle Geschillen stemt de Klant ermee in dat Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een bemiddelingsbureau Anviz voor JAMS met onderling overeengekomen en geselecteerde enige bemiddelaar vóór arbitrage of enige andere juridische of administratieve procedure.

Arbitrageprocedures

De Klant stemt ermee in dat JAMS alle Geschillen zal arbitreren en dat de arbitrage zal worden uitgevoerd voor een enkele arbiter. De arbitrage zal worden gestart als een individuele arbitrage en zal in geen geval worden gestart als een collectieve arbitrage. Over alle kwesties moet de arbiter beslissen, inclusief de reikwijdte van deze bepaling.

Voor arbitrage voor JAMS zijn de JAMS Comprehensive Arbitration Rules & Procedures van toepassing. De JAMS-regels zijn beschikbaar op jamsadr. com. In geen geval zullen class action-procedures of -regels van toepassing zijn op de arbitrage.

Omdat de Services en deze Voorwaarden handel tussen staten betreffen, regelt de Federal Arbitration Act ("FAA") de arbitrage van alle Geschillen. De arbiter zal echter het toepasselijke materiële recht toepassen in overeenstemming met de FAA en de toepasselijke verjaringstermijn of opschortende voorwaarde.

De arbiter kan genoegdoening toekennen die beschikbaar zou zijn op grond van de toepasselijke wetgeving en zal niet de bevoegdheid hebben om genoegdoening toe te kennen aan, tegen of ten voordele van een persoon die geen partij is bij de procedure. De arbiter zal elke uitspraak schriftelijk doen, maar hoeft geen motivering te geven, tenzij een partij daarom verzoekt. Een dergelijke uitspraak is definitief en bindend voor de partijen, met uitzondering van enig recht van beroep voorzien door de FAA, en kan worden voorgelegd aan elke rechtbank die jurisdictie heeft over de partijen.

Klant of Anviz kan arbitrage starten in County of San Francisco, Californië. In het geval dat de Klant het federale gerechtelijk arrondissement kiest dat het factuur-, thuis- of bedrijfsadres van de Klant bevat, kan het Geschil voor arbitrage worden overgedragen aan de County of San Francisco, Californië.

Class Action Waiver

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag de arbiter niet de vorderingen van meer dan één persoon consolideren en mag hij op geen andere wijze leiding geven aan enige vorm van een collectieve of vertegenwoordigende procedure of vorderingen, zoals een groepsgeding, geconsolideerde geding of particuliere procureur-generaal.

Noch de klant, noch enige andere gebruiker van de site of services kan een groepsvertegenwoordiger of groepslid zijn of anderszins deelnemen aan een collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure voor enige staats- of federale rechtbanken. De Klant stemt er specifiek mee in dat de Klant afstand doet van het recht van de Klant op alle Class Action-procedures tegen Anviz.

Vrijstelling van de jury

Klant begrijpt en stemt ermee in dat door het aangaan van deze Overeenkomst Klant en Anviz doen elk afstand van het recht op een juryrechtspraak, maar gaan akkoord met een proces voor een rechter als een rechtszaak.

14. DIVERSE

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen Klant en Anviz en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking tot het onderwerp hiervan en mag niet worden gewijzigd of aangepast behalve door een schriftelijk ondertekend door geautoriseerd personeel door beide partijen.

Klant en Anviz zijn onafhankelijke contractanten en deze Overeenkomst brengt geen partnerschaps-, joint venture- of agentschapsrelatie tot stand tussen de Klant en Anviz. Het niet uitoefenen van enig recht onder deze Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand. Er zijn geen derde begunstigden bij deze Overeenkomst.

Als een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal de Overeenkomst worden opgevat alsof een dergelijke bepaling niet was opgenomen. Geen van beide partijen mag deze Overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve dat elke partij deze Overeenkomst zonder dergelijke toestemming mag overdragen in verband met een overname van de overdragende partij of een verkoop van alle of vrijwel al haar activa.