ads linkedin Téarmaí Díolacháin | Anviz Domhanda

Téarmaí Díolacháin - Comhaontú Úsáideora Deiridh

Nuashonraithe Deiridh an 15 Márta, 2021

Rialaíonn an Comhaontú Úsáideora Deiridh seo (“Comhaontú”) úsáid Anvizardán faireachais físeán fiontraíochta do shlándáil físeán (“Bogearraí”) agus crua-earraí gaolmhara (“Crua-earraí”) (le chéile, na “Táirgí”), agus déantar é idir Anviz, Inc. (“Anviz“) agus Custaiméir, an custaiméir agus/nó an t-úsáideoir deiridh de AnvizTáirgí (“Custaiméir”, nó “Úsáideoir”), i ndáil le ceannach na dTáirgí nó úsáid na dTáirgí chun críocha meastóireachta mar chuid de thriail in aisce.

Trí ghlacadh leis an gComhaontú seo, cibé acu trí bhosca a chliceáil a léiríonn go bhfuil glactha leis, ag seoladh trí leathanach logála isteach ina gcuirtear nasc leis an gComhaontú seo ar fáil, ag tosú triail saor in aisce ar na Táirgí, nó ag forghníomhú Ordú Ceannaigh a thagraíonn don Chomhaontú seo, aontaíonn an Custaiméir leis an téarmaí an Chomhaontaithe seo. Más Custaiméir agus Anviz comhaontú i scríbhinn a bheith forghníomhaithe acu a rialaíonn rochtain an Chustaiméara ar na Táirgí agus a n-úsáid, ansin beidh téarmaí an chomhaontaithe shínithe sin i gceannas ar an gComhaontú seo agus tiocfaidh sé ina ionad.

Tá an Comhaontú seo in éifeacht ón dáta is luaithe a ghlacann an Custaiméir le téarmaí an Chomhaontaithe seo mar a shonraítear thuas nó a fhaigheann sé nó sí aon cheann de na Táirgí (an “Dáta Éifeachtach”) den chéad uair nó go n-úsáideann sé nó sí iad. Anviz forchoimeádann sé an ceart chun téarmaí an Chomhaontaithe seo a mhodhnú nó a thabhairt cothrom le dáta dá rogha féin, arb é an dáta éifeachtach an ceann is luaithe de (i) 30 lá ó dháta an nuashonraithe nó an mhodhnaithe sin agus (ii) úsáid leanúnach an chustaiméara as na Táirgí.

Anviz agus Aontaíonn an Custaiméir leis seo mar seo a leanas.

1. SAINMHÍNITHE

Tá na sainmhínithe ar théarmaí caipitlithe áirithe a úsáidtear sa Chomhaontú seo leagtha amach thíos. Sainmhínítear cinn eile i gcorp an Chomhaontaithe.

Ciallaíonn “Sonraí Custaiméara” sonraí (m.sh., taifeadtaí físe agus fuaime) a sholáthraíonn an Custaiméir trí na Bogearraí, agus sonraí a bhaineann le póilíní príobháideachais ag www.aniz.com/privacy-policy. Ciallaíonn “Doiciméadú” na doiciméid ar líne maidir leis na Crua-earraí, atá ar fáil ag www.anviz.com/táirgí/

tá le “Ceadúnas” an bhrí a thugtar dó i Roinn 2.1.

Ciallaíonn “Téarma an Cheadúnais” an fad ama a shonraítear sa SKU Ceadúnais atá leagtha amach ar an Ordú Ceannaigh infheidhme.

ciallaíonn “Comhpháirtí” tríú páirtí arna údarú ag Anviz na Táirgí a athdhíol, ónar rinne an Custaiméir Ordú Ceannaigh do Tháirgí dá leithéid.

Ciallaíonn “Táirgí”, i dteannta a chéile, na Bogearraí, Crua-earraí, Doiciméadúchán, agus gach modhnú, nuashonrú agus uasghrádú orthu agus oibreacha díorthacha díobh.

ciallaíonn “Ordú Ceannaigh” gach doiciméad ordaithe a chuirtear faoina bhráid Anviz ag Custaiméir (nó ag Comhpháirtí), agus glactha ag Anviz, ag léiriú tiomantas daingean an Chustaiméara (nó an Chomhpháirtí) na Táirgí a cheannach agus na praghsanna atá liostaithe orthu.

Ciallaíonn “tacaíocht” na seirbhísí agus na hacmhainní tacaíochta teicniúla atá ar fáil ag www.Anviz.com / tacaíocht.

Ciallaíonn “Úsáideoirí” fostaithe Custaiméirí, nó tríú páirtithe eile, a bhfuil gach duine acu údaraithe ag Custaiméir chun na Táirgí a úsáid.

2. CEADÚNAS AGUS SRIANTA

3. BARÁNTAÍ Crua-earraí; AR AIS

4. Anviz OIBLEAGÁIDÍ

5. OIBLEAGÁIDÍ CUSTAIMÉIRÍ

6. TÉARMA AGUS FOIREANN

7. TÁILLÍ AGUS LOINGIS

8. RÚNDACHT

9. COSAINT SONRAÍ

10. ÚINÉIREACHT

11. INDEMNIFICATION

Déanfaidh an custaiméir slánú, cosaint agus coinneáil neamhdhíobhálach Anviz, a chleamhnaithe, agus a n-úinéirí, stiúrthóirí, comhaltaí, oifigigh, agus fostaithe faoi seach (le chéile, an “Anviz Slánaithe“) ó agus i gcoinne aon Éileamh a bhaineann le (a) Custaiméir nó Úsáideora ag gabháil d’Úsáid Toirmiscthe, (b) Sárú an Chustaiméara ar a oibleagáidí in Alt 5.1, agus (c) aon agus gach gníomh nó neamhghníomh de chuid a Úsáideoirí. Íocfaidh an custaiméir aon socrú agus aon damáiste a bronnadh ar deireadh i gcoinne aon Anviz Slánaí ag cúirt dlínse inniúla mar thoradh ar aon Éileamh den sórt sin fad a bheidh Anviz (i) go dtugann sé fógra pras i scríbhinn don Chustaiméir faoin Éileamh, (ii) go dtugann an Custaiméir rialú aonair ar chosaint agus ar shocrú an Éilimh (ar choinníoll nach féidir le Custaiméir aon Éileamh a réiteach gan Anviztoiliú scríofa roimh ré nach gcoinneofar siar go míréasúnta), agus (iii) a sholáthraíonn gach cúnamh réasúnach don Chustaiméir, ar iarratas agus costas an Chustaiméara.

12. TEORAINNEACHA DLITEANAS

13. Réitigh Díospóide

Tá an Comhaontú seo á rialú ag dlíthe California gan tagairt do rialacha easaontachta dlí. Maidir le haon díospóid a bhaineann leis an gComhaontú seo, comhaontaíonn na Páirtithe leis an méid seo a leanas:

Réiteach Malartach Díospóide

I gcás gach Díospóide, ní mór do Chustaiméirí a thabhairt ar dtús Anviz deis chun an Díospóid a réiteach trí fhógra scríofa faoi aighneas an Chustaiméara a sheoladh chuig Anviz. Ní mór go mbeadh (1) Ainm an chustaiméara, (2) Seoladh an chustaiméara, (3) cur síos scríofa ar éileamh an Chustaiméara, agus (4) cur síos ar an bhfaoiseamh sonrach atá á lorg ag an gCustaiméir san áireamh san fhógra scríofa sin. Dá Anviz nach réitíonn an Díospóid laistigh de 60 lá tar éis dó fógra scríofa an Chustaiméara a fháil, féadfaidh an Custaiméir Aighneas an Chustaiméara a leanúint in eadráin idirghabhála. Má theipeann ar na réitigh mhalartacha díospóide sin an Díospóid a réiteach, ní fhéadfaidh an Custaiméir dul sa tóir ar Aighneas an Chustaiméara i gcúirt ach amháin faoi na cúinsí a gcuirtear síos orthu thíos.

Idirghabháil Ceangailteach

Maidir le gach Díospóid, aontaíonn an Custaiméir gur féidir Díospóidí a chur faoi bhráid idirghabhála le Anviz os comhair JAMS le hIdirghabhálaí aonair a chomhaontaítear agus a roghnaítear go frithpháirteach roimh Eadrána nó aon imeachtaí dlíthiúla nó riaracháin eile.

Nósanna Imeachta Eadrána

Aontaíonn an custaiméir go ndéanfaidh JAMS gach Díospóid a eadránú, agus go seolfar an eadráin os comhair eadránaí amháin. Tosófar an eadráin mar eadráin aonair agus ní thosófar in aon chor mar eadráin aicmeach. Is faoin eadránaí a chinnfidh gach saincheist, lena n-áirítear raon feidhme na forála seo.

Maidir le headráin roimh JAMS, beidh feidhm ag Rialacha & Nósanna Imeachta Cuimsitheacha Eadrána JAMS. Tá na rialacha JAMS ar fáil ag jamsadr.com. Ní bheidh feidhm in imthosca ar bith ag nósanna imeachta nó rialacha gníomhaíochta aicme maidir leis an eadráin.

Toisc go mbaineann na Seirbhísí agus na Téarmaí seo le tráchtáil idir stáit, rialaíonn an tAcht Eadrána Cónaidhme ("FAA") arbitrity gach Díospóide. Mar sin féin, cuirfidh an t-eadránaí an dlí substainteach is infheidhme i gcomhréir leis an FAA agus le reacht infheidhme na dteorainneacha nó leis an bhfasach coinníoll a oireann.

Féadfaidh an t-eadránaí faoiseamh a bheadh ​​ar fáil de bhun an dlí is infheidhme a dhámhachtain agus ní bheidh an chumhacht aige faoiseamh a dhámhachtain d’aon duine nach páirtí san imeacht, nó ina choinne nó chun tairbhe dó. Déanfaidh an t-eadránaí aon dámhachtain i scríbhinn ach ní gá dó ráiteas cúiseanna a sholáthar mura n-iarrfaidh páirtí é. Beidh dámhachtain den sórt sin críochnaitheach agus ceangailteach ar na páirtithe, ach amháin i gcás aon cheart achomhairc ar fáil ag an FAA, agus féadfar é a iontráil in aon chúirt a bhfuil dlínse ar na páirtithe.

Custaiméir nó Anviz féadfaidh sé eadráin a thionscnamh i gContae San Francisco, California. Sa chás go roghnaíonn Custaiméir an ceantar breithiúnach feidearálach a chuimsíonn seoladh billeála, baile nó gnó an Chustaiméara, féadfar an Díospóid a aistriú chuig Contae San Francisco California le haghaidh Eadrána.

Tarscaoileadh Gníomhaíochta Rang

Ach amháin mar a chomhaontófar a mhalairt i scríbhinn, ní fhéadfaidh an t-eadránaí níos mó ná éileamh duine amháin a chomhdhlúthú agus ní fhéadfaidh sé nó sí dul i gceannas ar aon chineál eile d’imeacht aicme nó ionadaí nó éilimh ar nós caingean aicme, caingean chomhdhlúite, nó caingean aturnae príobháideach.

Ní féidir le Custaiméir, ná le haon úsáideoir eile den Suíomh nó Seirbhísí a bheith ina ionadaí ranga, ina bhall den rang, ná páirt a ghlacadh ar shlí eile in imeacht ranga, comhdhlúite nó ionadaí os comhair cúirteanna stáit nó cónaidhme ar bith. Aontaíonn an custaiméir go sonrach go dtarscaoileann an Custaiméir ceart an Chustaiméara maidir le haon agus gach imeacht Gníomhaíochta Ranga ina choinne Anviz.

Tarscaoileadh Ghiúiré

Tuigeann an custaiméir agus aontaíonn sé sin trí dhul isteach sa Chomhaontú seo do Chustaiméirí agus Anviz tá gach duine ag tarscaoileadh an ceart chun trialach giúiré ach aontaíonn le triail os comhair breithimh mar rian binse.

14. ILGHNÉITHEACH

Is é an Comhaontú seo an comhaontú iomlán idir Custaiméirí agus Anviz agus gabhfaidh sé ionad gach comhaontaithe agus tuisceana roimh ré a bhaineann lena ábhar agus ní fhéadfar é a leasú ná a mhodhnú ach amháin trí scríbhinn arna síniú ag pearsanra údaraithe ag an dá pháirtí.

Custaiméir agus Anviz gur conraitheoirí neamhspleácha iad, agus ní bhunóidh an Comhaontú seo aon ghaol comhpháirtíochta, comhfhiontair nó gníomhaireachta idir Custaiméirí agus Anviz. Ní tharscaoileadh é mainneachtain aon cheart a fheidhmiú faoin gComhaontú seo. Níl aon tairbhithe tríú páirtí sa Chomhaontú seo.

Má fhaightear amach go bhfuil aon fhoráil den Chomhaontú seo neamh-infheidhmithe, forléireofar an Comhaontú amhail is nár áiríodh an fhoráil sin. Ní fhéadfaidh ceachtar páirtí an Comhaontú seo a shannadh gan toiliú roimh ré, i scríbhinn ón bpáirtí eile, ach amháin go bhféadfaidh ceachtar páirtí an Comhaontú seo a shannadh gan an toiliú sin i ndáil leis an bpáirtí sannta a fháil nó a shócmhainní go léir nó a shócmhainní go léir a dhíol go substaintiúil.