ads linkedin Pardavimo sąlygos | Anviz Pasaulinis

Pardavimo sąlygos – Galutinio vartotojo sutartis

Paskutinį kartą atnaujinta 15 m. Kovo 2021 d

Ši Galutinio vartotojo sutartis („Sutartis“) reglamentuoja naudojimą Anvizįmonės vaizdo stebėjimo platforma, skirta vaizdo apsaugai („Programinė įranga“) ir susijusi aparatinė įranga („Aparatinė įranga“) (bendrai vadinama „Produktai“), sudaryta tarp Anviz, Inc. (“Anviz“) ir Klientas, klientas ir (arba) galutinis vartotojas AnvizProduktai („Klientas“ arba „Vartotojas“), susiję su Produktų pirkimu arba naudojant Produktus vertinimo tikslais kaip nemokamos bandomosios versijos dalį.

Sutikdamas su šia Sutartimi, ar spustelėdamas laukelį, nurodantį jos sutikimą, naršydamas prisijungimo puslapyje, kuriame pateikiama nuoroda į šią Sutartį, pradėdamas nemokamą produktų bandomąją versiją arba vykdydamas Pirkimo užsakymą, kuriame nurodoma ši Sutartis, Klientas sutinka su šios Sutarties sąlygomis. Jei Klientas ir Anviz sudarė rašytinę sutartį, reglamentuojančią Kliento prieigą prie Produktų ir jų naudojimą, tada tokios pasirašytos sutarties sąlygos bus taikomos ir pakeis šią Sutartį.

Ši Sutartis įsigalioja nuo ankstesnės iš datos, kai Klientas sutinka su šios Sutarties sąlygomis, kaip nurodyta aukščiau, arba pirmą kartą pasiekia arba naudoja bet kurį iš Produktų (toliau – Įsigaliojimo data). Anviz pasilieka teisę keisti arba atnaujinti šios Sutarties sąlygas savo nuožiūra, kurios įsigaliojimo data bus ankstesnė iš (i) 30 dienų nuo tokio atnaujinimo ar pakeitimo ir (ii) tolesnio Kliento produktų naudojimo.

Anviz ir Klientas sutinka taip.

1. APIBRĖŽIMAI

Tam tikrų šioje Sutartyje vartojamų terminų, vartojamų didžiąja raide, apibrėžimai pateikiami toliau. Kiti yra apibrėžti Sutarties tekste.

„Kliento duomenys“ reiškia duomenis (pvz., vaizdo ir garso įrašus), kuriuos Klientas pateikia per Programinę įrangą, ir duomenis, susijusius su privatumo policija adresu www.aniz.com/privacy-policy. „Dokumentacija“ reiškia internetinę Aparatinės įrangos dokumentaciją, kurią galima rasti adresu WWW.anviz.com/products/

„Licencija“ reiškia, kaip jai suteikta 2.1 skirsnyje.

„Licencijos terminas“ reiškia laikotarpį, nurodytą Licencijos SKU, nurodytame atitinkamame Pirkimo užsakyme.

„Partneris“ reiškia trečiąją šalį, įgaliotą Anviz perparduoti Produktus, iš kurių Klientas sudarė tokių gaminių Pirkimo užsakymą.

„Produktai“ kartu reiškia Programinę įrangą, Techninę įrangą, Dokumentaciją ir visus jų pakeitimus, atnaujinimus ir patobulinimus bei išvestinius darbus.

„Pirkimo užsakymas“ reiškia kiekvieną pateiktą užsakymo dokumentą Anviz Kliento (arba Partnerio) ir sutiko Anviz, nurodantis Kliento (ar Partnerio) tvirtą įsipareigojimą pirkti Produktus ir juose nurodytas kainas.

„Palaikymas“ reiškia techninės pagalbos paslaugas ir išteklius, pasiekiamus adresu WWW.Anviz.com / support.

„Vartotojai“ reiškia Kliento darbuotojus ar kitas trečiąsias šalis, kurių kiekvieną Klientas įgaliojo naudoti Produktus.

2. LICENCIJA IR APRIBOJIMAI

3. TECHNINĖS ĮRANGOS GARANTIJOS; GRĄŽINA

4. Anviz ĮSIPAREIGOJIMAI

5. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

7. MOKESČIAI IR PRISTATYMAS

8. KONFIDENCIALUMAS

9. DUOMENŲ APSAUGA

10. NUOSAVYBĖ

11. PRIPAŽINIMAS

Klientas atlygins nuostolius, gins ir nepažeis Anviz, jos filialai ir atitinkami jų savininkai, direktoriai, nariai, pareigūnai ir darbuotojai (kartu „Anviz Kompensacijos gavėjai“) nuo bet kokių pretenzijų, susijusių su (a) Kliento ar Vartotojo dalyvavimu draudžiamu naudojimu, (b) Kliento įsipareigojimų, nurodytų 5.1 skirsnyje, pažeidimu ir (c) bet kokiais ir visais jo Vartotojų veiksmais ar neveikimu. Klientas sumokės bet kokį atsiskaitymą ir galutinai priteistą žalą Anviz Kompetentingos jurisdikcijos teismas atlygina žalą dėl bet kokio tokio reikalavimo tol, kol Anviz (i) nedelsdamas raštu praneša Klientui apie pretenziją, (ii) suteikia Klientui vienintelę gynybos ir pretenzijos sprendimo kontrolę (su sąlyga, kad Klientas negali patenkinti jokios pretenzijos be reikalavimo Anvizišankstinio rašytinio sutikimo, kuris nebus nepagrįstai atmestas, ir (iii) Kliento prašymu ir jo sąskaita suteikia Klientui visą pagrįstą pagalbą.

12. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

13. Ginčų sprendimas

Šią Sutartį reglamentuoja Kalifornijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos taisykles. Kilus bet kokiam ginčui, susijusiam su šia Sutartimi, Šalys susitaria:

Alternatyvus ginčų sprendimas

Dėl visų ginčų Klientas pirmiausia turi duoti Anviz galimybę išspręsti Ginčą raštišku Kliento pranešimu apie ginčą el Anviz. Tame rašytiniame pranešime turi būti (1) Kliento vardas, pavardė, (2) Kliento adresas, (3) raštiškas Kliento pretenzijos aprašymas ir (4) konkretaus Kliento prašomos pagalbos aprašymas. Jeigu Anviz neišsprendžia Ginčo per 60 dienų nuo raštiško Kliento pranešimo gavimo, Klientas gali kreiptis į Kliento Ginčą tarpininkavimo arbitraže. Jei tais alternatyviais ginčo sprendimo būdais ginčo išspręsti nepavyksta, Klientas gali nagrinėti Kliento Ginčą teisme tik toliau aprašytomis aplinkybėmis.

Įpareigojantis tarpininkavimas

Dėl visų Ginčų Klientas sutinka, kad Ginčai gali būti pateikti tarpininkaujant Anviz prieš JAMS su abipusiu susitarimu ir pasirinktu vieninteliu tarpininku prieš arbitražą ar bet kokį kitą teisinį ar administracinį procesą.

Arbitražo procedūros

Klientas sutinka, kad JAMS spręstų visus Ginčus, o arbitražas bus vykdomas pas vieną arbitrą. Arbitražas pradedamas kaip individualus arbitražas ir jokiu būdu negali būti pradedamas kaip grupinis arbitražas. Visus klausimus, įskaitant šios nuostatos taikymo sritį, sprendžia arbitras.

Arbitražui prieš JAMS bus taikomos JAMS išsamios arbitražo taisyklės ir procedūros. JAMS taisykles rasite adresu jamsadr.com. Jokiomis aplinkybėmis arbitražui nebus taikomos grupės ieškinio procedūros ar taisyklės.

Kadangi Paslaugos ir šios sąlygos yra susijusios su tarpvalstybine prekyba, Federalinis arbitražo įstatymas (FAA) reglamentuoja visų ginčų arbitražą. Tačiau arbitras taikys taikomą materialinę teisę, atitinkančią FAA ir taikomą senaties terminą arba sąlygą, kuri yra pirmesnė.

Arbitras gali skirti nuolaidas, kurios būtų taikomos pagal galiojančius įstatymus, ir neturės teisės skirti lengvatų bet kuriam asmeniui, kuris nėra proceso šalis, jo atžvilgiu arba jo naudai. Arbitras priima bet kokį sprendimą raštu, tačiau neprivalo pateikti motyvų, nebent to paprašytų šalis. Toks sprendimas bus galutinis ir šalims privalomas, išskyrus FAA suteiktą apeliacinio skundo teisę, ir gali būti priimtas bet kuriame teisme, turinčiame jurisdikciją šalims.

Klientas arba Anviz gali inicijuoti arbitražą San Francisko grafystėje, Kalifornijoje. Jei Klientas pasirenka federalinę teisminę apygardą, kurioje yra Kliento atsiskaitymo, namų ar verslo adresas, ginčas gali būti perduotas San Francisko Kalifornijos apygardai arbitražui.

Klasių veiksmų atsisakymas

Išskyrus atvejus, kai raštu susitarta kitaip, arbitras negali konsoliduoti daugiau nei vieno asmens reikalavimų ir negali kitaip vadovauti bet kokiai grupės ar atstovo bylai ar ieškiniui, pavyzdžiui, grupės ieškiniui, konsoliduotam ieškiniui ar privataus advokato ieškiniui.

Nei Klientas, nei joks kitas Svetainės ar Paslaugų naudotojas negali būti klasės atstovu, grupės nariu ar kitaip dalyvauti klasės, konsoliduotoje ar atstovo procese jokiuose valstijos ar federaliniuose teismuose. Klientas konkrečiai sutinka, kad Klientas atsisakytų Kliento teisės dėl bet kokių grupės ieškinio procedūrų prieš Anviz.

Žiuri atsisakymas

Klientas supranta ir sutinka, kad sudarydamas šią Sutartį Klientas ir Anviz kiekvienas atsisako teisės į prisiekusiųjų teismą, bet sutinka su teismo procesu prieš teisėją.

14. ĮVAIRŪS

Ši Sutartis yra visa sutartis tarp Kliento ir Anviz ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus ir susitarimus, susijusius su šio dalyko dalyku, ir negali būti keičiami ar modifikuojami, išskyrus tuos atvejus, kai raštu pasirašo abiejų šalių įgalioti darbuotojai.

Klientas ir Anviz yra nepriklausomi rangovai, ir ši Sutartis nesukurs jokių partnerystės, bendros įmonės ar atstovavimo santykių tarp Kliento ir Anviz. Nepasinaudojimas bet kuria teise pagal šią Sutartį nebus atsisakymas. Šioje sutartyje nėra trečiųjų šalių naudos gavėjų.

Jei kuri nors šios Sutarties nuostata bus pripažinta neįgyvendinama, Sutartis bus aiškinama taip, lyg tokia nuostata nebūtų įtraukta. Nė viena šalis negali perleisti šios Sutarties be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo, išskyrus tai, kad bet kuri šalis gali perleisti šią Sutartį be tokio sutikimo, susijusią su perleidžiančiosios šalies įsigijimu arba viso ar iš esmės viso jos turto pardavimu.