ads linkedin Satış Koşulları | Anviz Küresel

Satış Koşulları - Son Kullanıcı Sözleşmesi

Son Güncelleme: Mart 15, 2021

Bu Son Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"), Anviz'nin video güvenliği ("Yazılım") ve ilgili donanım ("Donanım") (toplu olarak "Ürünler") için kurumsal video gözetim platformu ve arasında girilir. Anviz(“Anviz“) ve Müşteri, Müşteri ve/veya son kullanıcı AnvizÜrünlerin ("Müşteri" veya "Kullanıcı"), Ürünlerin satın alınmasıyla veya Ürünlerin ücretsiz bir denemenin parçası olarak değerlendirme amacıyla kullanılmasıyla bağlantılı olarak.

Müşteri, ister kabul edildiğini gösteren bir kutuyu tıklatarak, ister bu Sözleşmeye bir bağlantının sağlandığı bir oturum açma sayfasında gezinerek, Ürünlerin ücretsiz denemesini başlatarak veya bu Sözleşmeye atıfta bulunan bir Satın Alma Siparişini yürüterek bu Sözleşmeyi kabul ederek, bu Sözleşmenin şartları. Eğer Müşteri ve Anviz Müşterinin Ürünlere erişimini ve Ürünleri kullanımını düzenleyen yazılı bir sözleşme akdetmişse, imzalanan söz konusu sözleşmenin hükümleri bu Sözleşmeyi yönetecek ve bunların yerine geçecektir.

Bu Sözleşme, Müşterinin bu Sözleşmenin şartlarını yukarıda belirtilen şekilde kabul ettiği veya Ürünlerin herhangi birine ilk kez eriştiği veya Ürünleri kullandığı tarihten ("Geçerlilik Tarihi") daha erken olan tarihten itibaren geçerlidir. Anviz Yürürlük tarihi (i) söz konusu güncelleme veya değişiklik tarihinden itibaren 30 gün ve (ii) Müşterinin Ürünleri kullanmaya devam etmesinden daha erken olan bir tarihte, kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmenin şartlarını değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar.

Anviz ve Müşteri işbu vesile ile aşağıdaki şekilde mutabık kalmışlardır.

1. TANIMLAR

Bu Anlaşmada kullanılan bazı büyük harfli terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. Diğerleri Sözleşme metninde tanımlanmıştır.

"Müşteri Verileri", Müşteri tarafından Yazılım aracılığıyla sağlanan veriler (örn. video ve ses kayıtları) ve adresindeki gizlilik polisiyle ilgili veriler anlamına gelir. www.aniz.com/privacy-policy. "Dokümantasyon", Donanımla ilgili olarak şu adreste bulunan çevrimiçi belgeler anlamına gelir: www.anviz.com/ürünler/

"Lisans", Bölüm 2.1'de kendisine atfedilen anlama sahiptir.

"Lisans Süresi", geçerli Satın Alma Siparişinde belirtilen Lisans SKU'sunda belirtilen sürenin uzunluğu anlamına gelir.

"İş Ortağı", tarafından yetkilendirilen bir üçüncü taraf anlamına gelir. Anviz Müşterinin bu tür Ürünler için Satın Alma Siparişi verdiği Ürünleri yeniden satmak.

"Ürünler", toplu olarak, Yazılım, Donanım, Dokümantasyon ve bunlarla ilgili tüm değişiklikler, güncellemeler ve yükseltmeler ve bunlardan türetilen çalışmalar anlamına gelir.

"Satın Alma Siparişi", gönderilen her bir sipariş belgesi anlamına gelir. Anviz Müşteri (veya bir İş Ortağı) tarafından ve tarafından kabul edilen Anviz, Müşterinin (veya İş Ortağının) Ürünleri ve üzerinde listelenen fiyatları satın alma konusundaki kesin taahhüdünü gösterir.

"Destek", şu adreste bulunan teknik destek hizmetleri ve kaynakları anlamına gelir: www.Anviz.com / destek.

"Kullanıcılar", her biri Müşteri tarafından Ürünleri kullanma yetkisi verilen Müşteri çalışanları veya diğer üçüncü kişiler anlamına gelir.

2. LİSANS VE KISITLAMALAR

3. DONANIM GARANTİLERİ; İADELER

4. Anviz YÜKÜMLÜLÜKLER

5. MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6. SÜRE VE FESİH

7. ÜCRETLER VE NAKLİYE

8. GİZLİLİK

9. VERİ KORUMASI

10. MÜLKİYET

11. TAZMİNAT

Müşteri zararı tazmin edecek, savunacak ve masun tutacaktır Anviz, bağlı kuruluşları ve ilgili sahipleri, yöneticileri, üyeleri, yetkilileri ve çalışanları (birlikte, "Anviz Tazmin Edilenler“), (a) Müşterinin veya Kullanıcının Yasaklanmış bir Kullanıma girmesiyle, (b) Müşterinin Bölüm 5.1'deki yükümlülüklerini ihlaliyle ve (c) Kullanıcılarının tüm eylemleri veya ihmalleriyle ilgili herhangi bir Hak Talebine karşı. Müşteri, herhangi bir ödemeye ilişkin herhangi bir uzlaşmayı ve nihai olarak hükmedilen herhangi bir zararı ödeyecektir. Anviz Böyle bir İddianın sonucu olarak yetkili bir mahkeme tarafından Tazmin Edilen Anviz (i) Müşteriye İddiaya ilişkin derhal yazılı bildirimde bulunur, (ii) Müşteriye İddianın savunulması ve çözüme kavuşturulması konusunda tek kontrol yetkisi verir (Müşterinin herhangi bir İddiayı, Anvizmakul olmayan bir şekilde alıkonulmayacak olan önceden yazılı onayı) ve (iii) Müşterinin talebi ve masrafları Müşteriye ait olmak üzere Müşteriye tüm makul yardımı sağlar.

12. SORUMLULUĞUN SINIRLAMALARI

13. Uyuşmazlık Çözümleri

Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı kurallarına atıfta bulunulmaksızın Kaliforniya kanunlarına tabidir. Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir ihtilaf için, Taraflar aşağıdakileri kabul eder:

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Tüm Anlaşmazlıklar için, Müşteri öncelikle Anviz Müşterinin anlaşmazlığına ilişkin yazılı bildirimi şu adrese göndererek Anlaşmazlığı çözme fırsatı: Anviz. Söz konusu yazılı bildirim, (1) Müşterinin adını, (2) Müşterinin adresini, (3) Müşterinin iddiasının yazılı bir tanımını ve (4) Müşterinin aradığı özel yardımın bir tanımını içermelidir. Eğer Anviz Anlaşmazlığı Müşteri'nin yazılı bildirimini aldıktan sonra 60 gün içinde çözmezse, Müşteri Müşteri'nin Anlaşmazlığını arabuluculuk tahkimi yoluyla takip edebilir. Bu alternatif uyuşmazlık çözümleri Anlaşmazlığı çözemezse, Müşteri, Müşterinin Anlaşmazlığını yalnızca aşağıda açıklanan koşullar altında bir mahkemede takip edebilir.

Bağlayıcı Arabuluculuk

Müşteri, tüm İhtilaflar için İhtilafların bir arabulucuya sunulabileceğini kabul eder. Anviz Tahkim veya diğer herhangi bir yasal veya idari işlemden önce karşılıklı olarak kararlaştırılan ve seçilen tek Arabulucu ile JAMS'tan önce.

Tahkim Usulleri

Müşteri, JAMS'ın tüm İhtilaflarda tahkime gideceğini ve tahkimin tek bir hakem nezdinde yürütüleceğini kabul eder. Tahkim, bireysel tahkim olarak başlatılacak ve hiçbir durumda toplu tahkim olarak başlatılmayacaktır. Bu hükmün kapsamı da dahil olmak üzere tüm hususlar hakemin karar vermesine bağlıdır.

JAMS öncesi tahkim için, JAMS Kapsamlı Tahkim Kuralları ve Prosedürleri geçerli olacaktır. JAMS kuralları şu adreste mevcuttur: jamsadr.com. Hiçbir koşulda toplu dava prosedürleri veya kuralları tahkime uygulanmayacaktır.

Hizmetler ve bu Koşullar eyaletler arası ticareti ilgilendirdiğinden, Federal Tahkim Yasası ("FAA") tüm Anlaşmazlıkların tahkime elverişliliğini yönetir. Bununla birlikte, hakem, FAA ile tutarlı olan geçerli maddi hukuku ve geçerli zamanaşımı kanununu veya emsal koşulu uygulayacaktır.

Hakem, yürürlükteki yasa uyarınca mevcut olacak bir tedbir kararı verebilir ve davanın tarafı olmayan herhangi bir kişiye, aleyhine veya yararına tazminat verme yetkisine sahip olmayacaktır. Hakem, herhangi bir kararı yazılı olarak verecektir ancak bir tarafça talep edilmediği sürece bir gerekçe beyan etmesi gerekmez. Bu tür bir karar, FAA tarafından sağlanan herhangi bir temyiz hakkı dışında, taraflar üzerinde nihai ve bağlayıcı olacaktır ve taraflar üzerinde yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede açılabilir.

Müşteri veya Anviz County of San Francisco, California'da tahkim başlatabilir. Müşterinin fatura, ev veya iş adresini içeren federal yargı bölgesini seçmesi durumunda, Anlaşmazlık Tahkim için San Francisco Kaliforniya İlçesine devredilebilir.

Grup Davası Feragatnamesi

Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, hakem birden fazla kişinin iddialarını birleştiremez ve başka türlü toplu veya temsili bir davaya veya toplu dava, birleştirilmiş dava veya özel başsavcılık davası gibi iddialara başkanlık edemez.

Ne Müşteri ne de Sitenin veya Hizmetlerin başka herhangi bir kullanıcısı sınıf temsilcisi, sınıf üyesi olamaz veya herhangi bir eyalet veya federal mahkeme önünde toplu, birleştirilmiş veya temsili bir davaya başka bir şekilde katılamaz. Müşteri, Müşteri'nin kendisine karşı tüm Grup Davası kovuşturmalarına ilişkin hakkından feragat ettiğini özellikle kabul eder. Anviz.

Jüri Feragatnamesi

Müşteri, bu Sözleşmeyi imzalayarak Müşterinin ve Anviz her biri jürili duruşma hakkından feragat ediyor, ancak bir yargıç huzurunda yargıç önünde yargılanmayı kabul ediyor.

14. ÇEŞİTLİ

Bu Sözleşme, Müşteri ile Müşteri arasındaki sözleşmenin tamamıdır. Anviz ve buradaki konuyla ilgili önceki tüm anlaşmaların ve mutabakatların yerine geçer ve her iki tarafça yetkili personel tarafından imzalanan bir yazı dışında değiştirilemez veya tadil edilemez.

müşteri ve Anviz bağımsız yüklenicilerdir ve bu Sözleşme, Müşteri ile Müşteri arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim veya temsilcilik ilişkisi kurmayacaktır. Anviz. Bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkın kullanılmaması, bir feragat teşkil etmeyecektir. Bu Anlaşmanın üçüncü taraf lehdarları yoktur.

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz bulunursa, Sözleşme, söz konusu hüküm dahil edilmemiş gibi yorumlanacaktır. Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın önceden yazılı onayı olmadan bu Sözleşmeyi devredemez, ancak taraflardan biri bu Sözleşmeyi devreden tarafın satın alınması veya varlıklarının tamamının veya önemli ölçüde tamamının satışı ile bağlantılı olarak bu tür bir onay olmaksızın devredebilir.