ads linkedin Kushtet e shitjes | Anviz Global

Kushtet e shitjes - Marrëveshja e përdoruesit fundor

Përditësuar së Fundmi në 15 Mars 2021

Kjo Marrëveshje e Përdoruesit Fundor (“Marrëveshja”) rregullon përdorimin e Anvizplatforma e mbikëqyrjes video të ndërmarrjeve për sigurinë e videos ("Softuer") dhe pajisje të lidhura me të ("Hardware") (së bashku, "Produktet"), dhe lidhet ndërmjet Anviz, Inc. ("Anviz“) dhe Klienti, klienti dhe/ose përdoruesi përfundimtar i AnvizProduktet e 's ("Klient" ose "Përdorues"), qoftë në lidhje me blerjen e Produkteve ose përdorimin e Produkteve për qëllime vlerësimi si pjesë e një prove falas.

Duke pranuar këtë Marrëveshje, qoftë duke klikuar një kuti që tregon pranimin e saj, duke lundruar nëpër një faqe identifikimi ku ofrohet një lidhje me këtë Marrëveshje, duke filluar një provë falas të Produkteve ose duke ekzekutuar një Urdhër Blerje që i referohet kësaj Marrëveshjeje, Klienti pranon kushtet e kësaj Marrëveshjeje. Nëse Klienti dhe Anviz kanë ekzekutuar një marrëveshje me shkrim që rregullon aksesin e klientit dhe përdorimin e produkteve, atëherë kushtet e kësaj marrëveshjeje të nënshkruar do të rregullojnë dhe do të zëvendësojnë këtë Marrëveshje.

Kjo Marrëveshje hyn në fuqi që nga data më e hershme e datës kur Klienti pranon kushtet e kësaj Marrëveshjeje siç tregohet më sipër ose hyn ose përdor fillimisht ndonjë nga Produktet ("Data e hyrjes në fuqi"). Anviz rezervon të drejtën të modifikojë ose përditësojë kushtet e kësaj Marrëveshjeje sipas gjykimit të saj, data e hyrjes në fuqi e së cilës do të jetë më e hershme prej (i) 30 ditësh nga data e këtij përditësimi ose modifikimi dhe (ii) përdorimi i vazhdueshëm i produkteve nga klienti.

Anviz dhe Klienti bie dakord si më poshtë.

1. PFRKUFIZIMET

Përkufizimet e disa termave me shkronjë të madhe të përdorura në këtë Marrëveshje janë paraqitur më poshtë. Të tjerat përcaktohen në trupin e Marrëveshjes.

“Të dhënat e klientit” do të thotë të dhëna (p.sh. regjistrime video dhe audio) të ofruara nga Klienti nëpërmjet Softuerit, dhe të dhëna që lidhen me policinë e privatësisë në www.aniz.com/privacy-policy. “Dokumentacion” nënkupton dokumentacionin online në lidhje me Hardware, i disponueshëm në www.anviz.com/products/

“Licencë” ka kuptimin që i përshkruhet në seksionin 2.1.

"Afati i licencës" nënkupton kohëzgjatjen e treguar në SKU të Licencës të përcaktuar në Urdhrin e Blerjes në fuqi.

“Partner” nënkupton një palë të tretë të autorizuar nga Anviz për të rishitur Produktet, nga të cilët Klienti ka hyrë në një Urdhër Blerje për produkte të tilla.

"Produkte" do të thotë, së bashku, Softueri, Hardueri, Dokumentacioni dhe të gjitha modifikimet, përditësimet dhe përmirësimet e tyre dhe punët e derivuara të tyre.

“Urdhër Blerje” nënkupton çdo dokument porosie të dorëzuar Anviz nga Klienti (ose një Partner) dhe pranohet nga Anviz, duke treguar angazhimin e vendosur të Klientit (ose të Partnerit) për të blerë Produktet dhe për çmimet e listuara në to.

“Mbështetje” nënkupton shërbimet dhe burimet e mbështetjes teknike të disponueshme në www.Anviz.com / mbështetje.

“Përdorues” nënkupton punonjësit e Klientit, ose palë të tjera të treta, secili prej të cilëve është i autorizuar nga Klienti për të përdorur Produktet.

2. LICENCAT DHE KUFIZIMET

3. GARANCITE HARDWARE; KTHIMET

4. Anviz DETYRIMET

5. DETYRIMET E KLIENTIT

6. AFATI DHE PËRFUNDIMI

7. TARIFA DHE TRANSPORTI

8. Konfidencialiteti

9. MBROJTJA E T D DHNAVE

10. PRONËSIA

11. Dëmshpërblimi

Klienti do të dëmshpërblejë, mbrojë dhe të mbajë i padëmshëm Anviz, filialet e tij dhe pronarët, drejtorët, anëtarët, zyrtarët dhe punonjësit e tyre përkatës (së bashku, "Anviz Dëmshpërbluesit“) nga dhe kundër çdo pretendimi që lidhet me (a) përfshirjen e klientit ose të një përdoruesi në një përdorim të ndaluar, (b) shkeljen nga klienti të detyrimeve të tij në seksionin 5.1 dhe (c) çdo dhe të gjitha veprimet ose mosveprimet e përdoruesve të tij. Klienti do të paguajë çdo shlyerje dhe çdo dëm të dhënë përfundimisht ndaj ndonjërit Anviz Dëmshpërblimi nga një gjykatë e juridiksionit kompetent si rezultat i ndonjë pretendimi të tillë për aq kohë sa Anviz (i) i jep klientit njoftim të menjëhershëm me shkrim për pretendimin, (ii) i jep klientit kontrollin e vetëm të mbrojtjes dhe zgjidhjes së pretendimit (me kusht që klienti të mos zgjidhë asnjë pretendim pa Anvizpëlqimin paraprak me shkrim të tij, i cili nuk do të mbahet në mënyrë të paarsyeshme), dhe (iii) i ofron Klientit të gjithë ndihmën e arsyeshme, me kërkesën dhe shpenzimet e klientit.

12. KUFIZIMET E PIARGJEGJSIS

13. Zgjidhjet e mosmarrëveshjeve

Kjo Marrëveshje drejtohet nga ligjet e Kalifornisë pa iu referuar rregullave të konfliktit të ligjit. Për çdo mosmarrëveshje në lidhje me këtë Marrëveshje, Palët bien dakord për sa vijon:

Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjes

Për të gjitha mosmarrëveshjet, Klienti duhet së pari të japë Anviz një mundësi për të zgjidhur mosmarrëveshjen duke dërguar një njoftim me shkrim për mosmarrëveshjen e klientit Anviz. Ky njoftim me shkrim duhet të përfshijë (1) emrin e klientit, (2) adresën e klientit, (3) një përshkrim me shkrim të pretendimit të klientit dhe (4) një përshkrim të ndihmës specifike që kërkon klienti. Nëse Anviz nuk e zgjidh mosmarrëveshjen brenda 60 ditëve pasi ka marrë njoftimin me shkrim të Klientit, Klienti mund të ndjekë mosmarrëveshjen e klientit në arbitrazhin e ndërmjetësimit. Nëse këto zgjidhje alternative të mosmarrëveshjeve dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, atëherë Klienti mund të ndjekë mosmarrëveshjen e klientit në një gjykatë vetëm në rrethanat e përshkruara më poshtë.

Ndërmjetësimi Detyrues

Për të gjitha mosmarrëveshjet, Klienti pajtohet që Mosmarrëveshjet mund t'i nënshtrohen një ndërmjetësimi me Anviz para JAMS me ndërmjetësues të vetëm të rënë dakord dhe të zgjedhur reciprokisht përpara Arbitrazhit ose çdo procedimi tjetër ligjor ose administrativ.

Procedurat e arbitrazhit

Klienti pajtohet që JAMS do të arbitrojë të gjitha Mosmarrëveshjet dhe arbitrazhi do të kryhet para një arbitri të vetëm. Arbitrazhi do të fillojë si një arbitrazh individual dhe në asnjë rast nuk do të fillojë si një arbitrazh klasor. Të gjitha çështjet do t'i takojnë arbitrit që të vendosë, duke përfshirë objektin e kësaj dispozite.

Për arbitrazhin përpara JAMS, do të zbatohen Rregullat dhe Procedurat Gjithëpërfshirëse të Arbitrazhit JAMS. Rregullat JAMS janë në dispozicion në jamsadr.com. Në asnjë rrethanë nuk do të zbatohen procedurat ose rregullat e veprimit në grup për arbitrazhin.

Për shkak se Shërbimet dhe këto Kushte kanë të bëjnë me tregtinë ndërshtetërore, Akti Federal i Arbitrazhit ("FAA") rregullon arbitrazhin e të gjitha mosmarrëveshjeve. Megjithatë, arbitri do të zbatojë ligjin e zbatueshëm thelbësor në përputhje me FAA dhe statutin e zbatueshëm të kufizimeve ose kusht precedent për t'u përshtatur.

Arbitri mund të japë një lehtësim që do të ishte i disponueshëm në përputhje me ligjin në fuqi dhe nuk do të ketë fuqinë për të dhënë lehtësim, kundër ose në dobi të çdo personi që nuk është palë në procedurë. Arbitri do të marrë çdo vendim me shkrim, por nuk ka nevojë të japë një deklaratë të arsyeve përveç nëse kërkohet nga një palë. Një vendim i tillë do të jetë përfundimtar dhe detyrues për palët, me përjashtim të çdo të drejte apelimi të parashikuar nga FAA, dhe mund të vendoset në çdo gjykatë që ka juridiksion mbi palët.

Klienti ose Anviz mund të inicojë arbitrazh në Qarkun e San Franciskos, Kaliforni. Në rast se Klienti zgjedh distriktin gjyqësor federal që përfshin faturimin e klientit, adresën e shtëpisë ose të biznesit, mosmarrëveshja mund të transferohet në Qarkun e San Franciskos në Kaliforni për Arbitrazh.

Heqja e Veprimit nga Klasa

Me përjashtim të rasteve kur është rënë dakord ndryshe me shkrim, arbitri nuk mund të konsolidojë pretendimet e më shumë se një personi dhe nuk mund të kryesojë ndryshe çdo formë të një procedimi të klasës ose përfaqësuesit ose pretendime të tilla si një padi në grup, padi e konsoliduar ose padi e avokatit të përgjithshëm privat.

As Klienti, as ndonjë përdorues tjetër i Faqes ose Shërbimeve nuk mund të jetë përfaqësues i klasës, anëtar i klasës, ose ndryshe të marrë pjesë në një procedurë klase, të konsoliduar ose përfaqësuese përpara çdo gjykate shtetërore ose federale. Klienti pajtohet në mënyrë specifike që Klienti të heqë dorë nga e drejta e Klientit për çdo dhe të gjitha procedurat Class Action kundër Anviz.

Heqja dorë nga juria

Klienti kupton dhe pajtohet që duke hyrë në këtë Marrëveshje Klienti dhe Anviz Secili po heq dorë nga e drejta për një gjyq me juri, por pajtohet që një gjykim para një gjyqtari si një gjykatë.

14. T M NDRYSHME

Kjo Marrëveshje është e gjithë marrëveshja ndërmjet Klientit dhe Anviz dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet dhe mirëkuptimet e mëparshme në lidhje me çështjen e këtij ligji dhe nuk mund të ndryshohet ose modifikohet përveçse me një shkrim të nënshkruar nga personeli i autorizuar nga të dyja palët.

Klienti dhe Anviz janë kontraktorë të pavarur dhe kjo Marrëveshje nuk do të krijojë asnjë marrëdhënie partneriteti, sipërmarrjeje të përbashkët ose agjenci midis klientit dhe Anviz. Dështimi për të ushtruar ndonjë të drejtë sipas kësaj Marrëveshjeje nuk do të përbëjë heqje dorë. Nuk ka përfitues të palëve të treta në këtë Marrëveshje.

Nëse ndonjë dispozitë e kësaj Marrëveshjeje rezulton e pazbatueshme, Marrëveshja do të interpretohet sikur një dispozitë e tillë të mos ishte përfshirë. Asnjëra palë nuk mund ta transferojë këtë Marrëveshje pa pëlqimin paraprak, me shkrim të palës tjetër, përveç se secila palë mund ta transferojë këtë Marrëveshje pa një pëlqim të tillë në lidhje me blerjen e palës caktuese ose shitjen e të gjitha ose në thelb të gjitha aktiveve të saj.