ads linkedin Eladási feltételek | Anviz Globális

Eladási feltételek – Végfelhasználói szerződés

Utolsó frissítés: 15. március 2021

A jelen Végfelhasználói Szerződés („Szerződés”) szabályozza a használatát Anvizvállalati videofelügyeleti platformja a videó biztonsághoz („Szoftver“) és a kapcsolódó hardver („Hardver“) (együttesen: „Termékek“), és között létrejön. Anviz, Inc. (“Anviz“) és az Ügyfél, a vevő és/vagy végfelhasználó Anviztermékei („Ügyfél“ vagy „Felhasználó”), akár a Termékek megvásárlásával, akár a Termékek értékelési célú felhasználásával, ingyenes próbaverzió részeként.

A Megállapodás elfogadásával, akár az elfogadását jelző négyzetre kattintással, a jelen Szerződésre mutató hivatkozást tartalmazó bejelentkezési oldalon való navigálással, a Termékek ingyenes próbaverziójának megkezdésével vagy a jelen Szerződésre hivatkozó Megrendelés végrehajtásával, az Ügyfél beleegyezik, hogy e megállapodás feltételeit. Ha Ügyfél és Anviz írásos megállapodást kötöttek, amely szabályozza az Ügyfélnek a Termékekhez való hozzáférését és használatát, akkor az aláírt megállapodás feltételei az irányadóak és hatályon kívül helyezik a jelen Szerződést.

A jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amelyiken az Ügyfél a jelen Szerződés fent jelzett feltételeit elfogadja, vagy először hozzáfér a Termékek valamelyikéhez, vagy először használja azt (a „Hatálybalépés dátuma”). Anviz fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa vagy frissítse a jelen Szerződés feltételeit, amelyek hatálybalépésének időpontja (i) az ilyen frissítés vagy módosítás dátumától számított 30 nap és (ii) a Termékek Ügyfél általi további használata közül a korábbi.

Anviz és az Ügyfél ezennel elfogadják az alábbiakat.

1. FOGALMAK

A jelen Szerződésben használt egyes nagybetűs kifejezések meghatározásai az alábbiakban találhatók. A többit a megállapodás szövege határozza meg.

„Ügyféladatok”: az Ügyfél által a Szoftveren keresztül biztosított adatok (pl. kép- és hangfelvételek), valamint az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos adatok www.aniz.com/privacy-policy. A „Dokumentáció” a Hardverre vonatkozó online dokumentációt jelenti, amely a következő címen érhető el www.anviz.com/products/

A „licenc” a 2.1. szakaszban megadott jelentéssel bír.

A „licenc időtartama” a vonatkozó Megrendelésen szereplő Licenc cikkszámban feltüntetett időtartamot jelenti.

A „Partner” az általa meghatalmazott harmadik felet jelenti Anviz azon Termékek továbbértékesítésére, amelyektől az Ügyfél az ilyen Termékekre Megrendelést adott.

A „Termékek” együttesen jelenti a Szoftvert, Hardvert, Dokumentációt, valamint ezek minden módosítását, frissítését és frissítését, valamint ezek származékait.

A „Megrendelés” minden olyan rendelési dokumentumot jelent, amelyhez benyújtották Anviz az Ügyfél (vagy egy Partner) által, és elfogadta Anviz, amely jelzi az Ügyfél (vagy Partner) szilárd elkötelezettségét a Termékek és az azokon feltüntetett árak mellett.

A „támogatás” a technikai támogatási szolgáltatásokat és erőforrásokat jelenti, amelyek a következő címen érhetők el www.Anviz.com / support.

„Felhasználók”: az Ügyfél alkalmazottai vagy más harmadik felek, akik mindegyikét az Ügyfél felhatalmazza a Termékek használatára.

2. ENGEDÉLY ÉS KORLÁTOZÁSOK

3. HARDVER GARANCIA; VISSZATÉRÉSEK

4. Anviz KÖTELEZETTSÉGEK

5. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

6. FEDÉS ÉS MEGSZŰNÉS

7. DÍJAK ÉS SZÁLLÍTÁSI DÍJAK

8. BIZALMASÁG

9. ADAT VÉDELEM

10. TULAJDONJOG

11. KÁRTALANÍTÁS

Az Ügyfél kártalanítja, megvédi és ártalmatlanná teszi Anviz, annak leányvállalatai, valamint azok megfelelő tulajdonosai, igazgatói, tagjai, tisztségviselői és alkalmazottai (együtt a „Anviz Kártalanultak“) a (a) Ügyfél vagy a Felhasználó tiltott használatban való részvételével, (b) az 5.1. szakaszban foglalt kötelezettségeinek Ügyfél általi megszegésével, és (c) a Felhasználók bármely cselekményével vagy mulasztásával kapcsolatos bármely követeléssel szemben. Az Ügyfél köteles megtéríteni az elszámolást és az esetleges kártérítést Anviz A kártalanítás az illetékes bíróság által bármely ilyen Igény eredményeként mindaddig, amíg Anviz (i) haladéktalanul írásban értesíti az Ügyfelet a követelésről, (ii) az Ügyfél kizárólagos irányítását biztosítja a követelés védelmében és rendezésében (feltéve, hogy az Ügyfél nem rendezhet semmilyen Követelést anélkül, hogy Anvizelőzetes írásbeli hozzájárulása, amelyet indokolatlanul nem vonnak vissza, és (iii) minden ésszerű segítséget megad az Ügyfélnek, az Ügyfél kérésére és költségére.

12. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

13. Vitarendezés

A jelen Szerződésre Kalifornia törvényei az irányadók, a kollíziós szabályokra való hivatkozás nélkül. A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely vita esetén a Felek a következőkben állapodnak meg:

Alternatív vitarendezés

Minden vita esetén az Ügyfélnek először adnia kell Anviz lehetőséget a vita rendezésére úgy, hogy az Ügyfél vitájáról írásos értesítést küld a címre Anviz. Ennek az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell (1) az Ügyfél nevét, (2) az Ügyfél címét, (3) az Ügyfél követelésének írásos leírását, és (4) az Ügyfél által kért konkrét jogorvoslat leírását. Ha Anviz Az Ügyfél írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 60 napon belül nem rendezi a vitát, az Ügyfél az Ügyfél vitáját közvetítői választottbírósági eljárásban kezdeményezheti. Ha ezek az alternatív vitarendezések nem oldják meg a vitát, az Ügyfél csak az alábbiakban leírt körülmények között viheti bíróság elé az Ügyfél vitáját.

Kötelező közvetítés

Az Ügyfél minden vita esetén elfogadja, hogy a vitákat közvetítői eljárás alá vonják Anviz a JAMS előtt a választottbírósági eljárás vagy bármely más jogi vagy adminisztratív eljárás előtt, közös megegyezéssel és kiválasztott közvetítővel.

Választottbírósági eljárások

Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a JAMS minden vitában választottbírósági eljárást folytat, és a választottbírósági eljárás egyetlen választottbíró előtt zajlik. A választottbírósági eljárást egyéni választottbírósági eljárásként kell megindítani, és semmi esetre sem lehet csoportos választottbírósági eljárásként kezdeni. Minden kérdésben a választottbírónak kell döntenie, beleértve e rendelkezés hatályát is.

A JAMS előtti választottbírósági eljárásra a JAMS átfogó választottbírósági szabályai és eljárásai vonatkoznak. A JAMS szabályzat elérhető a következő címen: jamadr.com. A választottbíróságra semmilyen körülmények között nem vonatkoznak a csoportos kereset eljárások vagy szabályok.

Mivel a Szolgáltatások és a jelen Feltételek az államközi kereskedelemre vonatkoznak, a Szövetségi Választottbírósági Törvény („FAA”) szabályozza az összes vita eldönthetőségét. A választottbíró azonban az alkalmazandó anyagi jogot alkalmazza, amely összhangban van az FAA-val és az alkalmazandó elévüléssel vagy feltétellel.

A választottbíró olyan mentességet ítélhet meg, amely az alkalmazandó jog szerint elérhető lenne, és nem jogosult olyan személynek, ellene vagy javára mentességet adni, aki nem részese az eljárásnak. A választottbíró írásban hozza meg az ítéletet, de nem kell indokolnia, kivéve, ha valamelyik fél kéri. Az ilyen ítélet végleges és kötelező érvényű a felekre nézve, kivéve az FAA által biztosított fellebbezési jogot, és bármely, a felek felett joghatósággal rendelkező bírósághoz benyújtható.

Ügyfél ill Anviz választottbírósági eljárást kezdeményezhet a kaliforniai San Francisco megyében. Abban az esetben, ha az Ügyfél azt a szövetségi bírósági körzetet választja, amely tartalmazza az Ügyfél számlázási, otthoni vagy üzleti címét, a vita átkerülhet választottbírósági eljárásra San Francisco California megyére.

Osztály cselekvési elengedés

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a választottbíró nem vonhatja össze egynél több személy követelését, és más módon nem elnökölhet csoportos vagy képviselői eljárásban vagy követelésekben, például csoportos keresetben, összevont keresetben vagy magánügyvédi keresetben.

Sem az Ügyfél, sem a Webhely vagy a Szolgáltatások bármely más felhasználója nem lehet osztály képviselője, osztálytag, vagy egyéb módon nem vehet részt valamely állami vagy szövetségi bíróság előtt folyó osztály-, összevont vagy képviselői eljárásban. Az Ügyfél kifejezetten beleegyezik abba, hogy az Ügyfél lemond az Ügyfél minden ellen irányuló csoportos keresettel kapcsolatos jogáról Anviz.

Esküdtszék felmentése

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen Szerződés megkötésével az Ügyfél és Anviz mindannyian lemondanak az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogukról, de beleegyeznek a bíró előtti tárgyalásba, mint a bírósági tárgyalásba.

14. VEGYES

Jelen Szerződés a teljes megállapodás az Ügyfél és Anviz és hatályon kívül helyez minden, a jelen dokumentum tárgyára vonatkozó korábbi megállapodást és megállapodást, és csak mindkét fél által meghatalmazott személyzet által aláírt írásban módosítható vagy módosítható.

Ügyfél és Anviz független vállalkozók, és a jelen Szerződés nem hoz létre semmilyen partnerségi, vegyesvállalati vagy ügynökségi kapcsolatot az Ügyfél és az Ügyfél között Anviz. A jelen Megállapodás szerinti bármely jog gyakorlásának elmulasztása nem jelent lemondást. Ennek a megállapodásnak nincsenek harmadik fél kedvezményezettjei.

Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, a Szerződést úgy kell értelmezni, mintha az ilyen rendelkezés nem szerepelt volna benne. Egyik fél sem engedményezheti a jelen Szerződést a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha bármelyik fél engedményezheti a jelen Szerződést ilyen hozzájárulás nélkül az engedményező fél megvásárlásával vagy teljes vagy lényegében az összes eszközének eladásával kapcsolatban.