ads linkedin Condiții de vânzare | Anviz Caritate

Condiții de vânzare - Acord pentru utilizatorul final

Ultima actualizare în 15 martie 2021

Acest Acord cu utilizatorul final („Acord”) reglementează utilizarea Anvizplatforma de supraveghere video a companiei pentru securitate video („Software“) și hardware aferent („Hardware“) (colectiv, „Produse“), și este încheiat între Anviz, Inc. („Anviz„) și Client, clientul și/sau utilizatorul final al AnvizProdusele lui („Client”, sau „Utilizator”), fie în legătură cu achiziția Produselor, fie cu utilizarea Produselor în scopuri de evaluare, ca parte a unei încercări gratuite.

Acceptând acest Acord, fie făcând clic pe o casetă care indică acceptarea acestuia, navigând printr-o pagină de conectare în care este furnizat un link către acest Acord, inițiind o încercare gratuită a Produselor sau executând o Comandă de Achiziție care face referire la acest Acord, Clientul este de acord cu termenii acestui acord. Dacă Clientul și Anviz au încheiat un acord scris care reglementează accesul Clientului la și utilizarea Produselor, atunci termenii unui astfel de acord semnat vor guverna și vor înlocui acest Acord.

Acest Acord intră în vigoare începând cu data anterioară la care Clientul acceptă termenii acestui Acord, așa cum este indicat mai sus sau pentru prima dată accesează sau folosește oricare dintre Produse („Data Intrării în vigoare”). Anviz își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza termenii acestui Acord la discreția sa, a cărui dată de intrare în vigoare va fi prima dintre (i) 30 de zile de la data unei astfel de actualizări sau modificări și (ii) utilizarea continuă de către Client a Produselor.

Anviz și Clientul sunt de acord cu următoarele.

1. DEFINIȚII

Definițiile anumitor termeni cu majuscule utilizați în acest Acord sunt prezentate mai jos. Altele sunt definite în corpul acordului.

„Datele clientului” înseamnă date (de exemplu, înregistrări video și audio) furnizate de Client prin intermediul Software-ului și date legate de poliția de confidențialitate la www.aniz.com/privacy-policy. „Documentație” înseamnă documentația online referitoare la Hardware, disponibilă la www.anviz.com/products/

„Licență” are sensul atribuit în Secțiunea 2.1.

„Termenul licenței” înseamnă perioada de timp indicată în SKU-ul licenței stabilit în Comanda de achiziție aplicabilă.

„Partener” înseamnă o terță parte autorizată de Anviz să revinde Produsele, de la care Clientul a încheiat o Comandă de Cumpărare pentru astfel de Produse.

„Produse” înseamnă, în mod colectiv, Software-ul, Hardware-ul, Documentația și toate modificările, actualizările și upgrade-urile acestora și lucrările derivate ale acestora.

„Comandă de achiziție” înseamnă fiecare document de comandă trimis la Anviz de către Client (sau un Partener) și acceptat de Anviz, indicând angajamentul ferm al Clientului (sau al Partenerului) de a achiziționa Produsele și pentru prețurile enumerate pe acestea.

„Asistență” înseamnă serviciile și resursele de asistență tehnică disponibile la www.Anviz.com / suport.

„Utilizatori” înseamnă angajați ai Clientului sau ai altor terți, fiecare dintre aceștia fiind autorizat de către Client să utilizeze Produsele.

2. LICENȚĂ ȘI RESTRICȚII

3. GARANȚII HARDWARE; SE INTOARCE

4. Anviz OBLIGATII

5. OBLIGAȚII CLIENTULUI

6. DURATA ŞI ÎNCHEIAREA

7. TAXELE ȘI LIVRARE

8. CONFIDENȚIALITATE

9. PROTECȚIA DATELOR

10. PROPRIETATE

11. DESPĂGUBIRI

Clientul va despăgubi, va apăra și va fi inofensiv Anviz, afiliații săi și proprietarii, directorii, membrii, funcționarii și angajații acestora (împreună, „Anviz Despăgubiri“) din și împotriva oricărei Revendicari legate de (a) Angajarea Clientului sau a unui Utilizator într-o Utilizare Interzisă, (b) Încălcarea de către Client a obligațiilor sale din Secțiunea 5.1 și (c) orice și toate actele sau omisiunile Utilizatorilor săi. Clientul va plăti orice decontare și orice daune acordate în final împotriva oricăruia Anviz Despăgubit de către o instanță de jurisdicție competentă ca urmare a unei astfel de Revendicari atât timp cât Anviz (i) oferă Clientului o notificare scrisă promptă cu privire la Revendicare, (ii) îi acordă Clientului controlul exclusiv al apărării și soluționării Reclamei (cu condiția ca Clientul să nu soluționeze nicio Revendicare fără Anvizconsimțământul prealabil scris al lui care nu va fi reținut în mod nerezonabil) și (iii) oferă Clientului toată asistența rezonabilă, la cererea și pe cheltuiala Clientului.

12. LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE

13. Rezolvarea litigiilor

Acest acord este guvernat de legile din California, fără referire la regulile privind conflictele de legi. Pentru orice dispută legată de prezentul acord, părțile convin cu următoarele:

Rezolvare alternativa a disputei

Pentru toate Litigiile, Clientul trebuie mai întâi să dea Anviz o oportunitate de a rezolva Litigiul prin trimiterea unei notificări scrise cu privire la disputa Clientului către Anviz. Notificarea scrisă trebuie să includă (1) numele Clientului, (2) adresa Clientului, (3) o descriere scrisă a revendicării Clientului și (4) o descriere a ajutorului specific pe care Clientul îl caută. Dacă Anviz nu rezolvă Litigiul în termen de 60 de zile de la primirea notificării scrise a Clientului, Clientul poate urmări Litigiul Clientului în arbitraj de mediere. În cazul în care soluționările alternative ale litigiilor nu reușesc să rezolve Litigiul, Clientul poate urmări Litigiul Clientului într-o instanță numai în circumstanțele descrise mai jos.

Mediere obligatorie

Pentru toate Litigiile, Clientul este de acord că Litigiile pot fi supuse unei medieri cu Anviz înainte de JAMS cu un singur Mediator convenit și selectat de comun acord înainte de Arbitraj sau orice alte proceduri juridice sau administrative.

Proceduri de arbitraj

Clientul este de acord că JAMS va arbitra toate Litigiile, iar arbitrajul va fi condus în fața unui singur arbitru. Arbitrajul va fi început ca un arbitraj individual și în niciun caz nu va fi început ca un arbitraj de clasă. Toate problemele revin arbitrului să decidă, inclusiv domeniul de aplicare al acestei prevederi.

Pentru arbitrajul înainte de JAMS, se vor aplica regulile și procedurile cuprinzătoare de arbitraj JAMS. Regulile JAMS sunt disponibile la jamsadr.com. În nicio circumstanță nu se vor aplica procedurilor sau regulilor de acțiune colectivă arbitrajului.

Deoarece Serviciile și acești Termeni se referă la comerțul interstatal, Legea Federală de Arbitraj („FAA”) guvernează arbitrabilitatea tuturor Litigiilor. Cu toate acestea, arbitrul va aplica legea substanțială aplicabilă în conformitate cu FAA și cu statutul de prescripție sau condiția suspensivă aplicabilă pentru a se potrivi.

Arbitrul poate acorda reparații care ar fi disponibile în conformitate cu legislația aplicabilă și nu va avea puterea de a acorda reparații, împotriva sau în beneficiul oricărei persoane care nu este parte la procedură. Arbitrul va pronunța orice hotărâre în scris, dar nu trebuie să furnizeze o expunere a motivelor decât dacă este solicitat de către o parte. O astfel de hotărâre va fi definitivă și obligatorie pentru părți, cu excepția oricărui drept de apel oferit de FAA și poate fi introdusă în orice instanță care are jurisdicție asupra părților.

Client sau Anviz poate iniția arbitrajul în comitatul San Francisco, California. În cazul în care Clientul selectează districtul judiciar federal care include adresa de facturare, domiciliul sau de afaceri a Clientului, Litigiul poate fi transferat județului San Francisco California pentru arbitraj.

Acțiune Exon de acțiune

Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, arbitrul nu poate consolida pretențiile mai mult de o persoană și nu poate prezida în alt mod nicio formă de procedură de grup sau reprezentativ sau revendicări, cum ar fi o acțiune colectivă, o acțiune consolidată sau o acțiune privată de avocat general.

Nici Clientul, nici alt utilizator al Site-ului sau al Serviciilor nu poate fi un reprezentant al clasei, membru al clasei sau să participe în alt mod la o procedură de grup, consolidată sau reprezentativă în fața oricărei instanțe de stat sau federale. Clientul este de acord în mod expres că Clientul renunță la dreptul Clientului pentru orice procedură de acțiune colectivă împotriva acestuia Anviz.

Renunțarea la juriu

Clientul înțelege și este de acord că, prin încheierea acestui Acord, Clientul și Anviz fiecare renunță la dreptul la un proces cu juriu, dar este de acord cu un proces în fața unui judecător ca un proces de bancă.

14. DIVERSE

Acest Acord este întregul acord dintre Client și Anviz și înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare referitoare la obiectul prezentului document și nu poate fi modificată sau modificată decât printr-un scris semnat de personalul autorizat de ambele părți.

Clientul și Anviz sunt contractori independenți, iar acest Acord nu va stabili nicio relație de parteneriat, joint venture sau agenție între Client și Anviz. Neexercitarea oricărui drept conform prezentului acord nu va constitui o renunțare. Nu există terți beneficiari ai acestui acord.

Dacă vreo prevedere a acestui acord este considerată inaplicabilă, acordul va fi interpretat ca și cum o astfel de prevedere nu ar fi fost inclusă. Niciuna dintre părți nu poate cesiona prezentul acord fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, cu excepția faptului că oricare dintre părți poate cesiona prezentul acord fără un astfel de consimțământ în legătură cu achiziția părții cedente sau vânzarea tuturor sau în mare parte a activelor sale.