ads linkedin Mga Tuntunin ng Pagbebenta | Anviz Global

Mga Tuntunin ng Pagbebenta - Kasunduan sa End User

Huling nai-update noong Marso 15, 2021

Ang End User Agreement (“Kasunduan”) ay namamahala sa paggamit ng Anvizenterprise video surveillance platform para sa seguridad ng video ("Software") at nauugnay na hardware ("Hardware") (sama-sama, ang "Mga Produkto"), at ipinasok sa pagitan Anviz, Inc. (“Anviz“) at Customer, ang customer at/o end user ng AnvizMga Produkto ni (“Customer“, o “User”), alinman kaugnay ng pagbili ng Mga Produkto o paggamit ng Mga Produkto para sa mga layunin ng pagsusuri bilang bahagi ng isang libreng pagsubok.

Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kasunduang ito, sa pamamagitan man ng pag-click sa isang kahon na nagsasaad ng pagtanggap nito, pag-navigate sa pahina ng pag-login kung saan may ibinigay na link sa Kasunduang ito, pagsisimula ng libreng pagsubok ng Mga Produkto, o pagsasagawa ng Purchase Order na tumutukoy sa Kasunduang ito, sumasang-ayon ang Customer sa mga tuntunin ng Kasunduang ito. Kung ang Customer at Anviz ay nagsagawa ng nakasulat na kasunduan na namamahala sa pag-access at paggamit ng Customer sa Mga Produkto, kung gayon ang mga tuntunin ng naturang nilagdaang kasunduan ang mamamahala at hahalili sa Kasunduang ito.

Ang Kasunduang ito ay may bisa simula sa naunang petsa kung kailan tinanggap ng Customer ang mga tuntunin ng Kasunduang ito gaya ng ipinahiwatig sa itaas o unang na-access o ginagamit ang alinman sa Mga Produkto (ang “Petsa ng Pagkabisa“). Anviz Inilalaan ang karapatang baguhin o i-update ang mga tuntunin ng Kasunduang ito ayon sa pagpapasya nito, ang petsa ng bisa nito ay magiging mas maaga sa (i) 30 araw mula sa petsa ng naturang pag-update o pagbabago at (ii) ang patuloy na paggamit ng Customer sa Mga Produkto.

Anviz at ang Customer ay sumasang-ayon sa sumusunod.

1. MGA DEFINISYON

Ang mga kahulugan ng ilang naka-capitalize na termino na ginamit sa Kasunduang ito ay nakalagay sa ibaba. Ang iba ay tinukoy sa katawan ng Kasunduan.

Ang "Data ng Customer" ay nangangahulugang data (hal., mga video at audio recording) na ibinigay ng Customer sa pamamagitan ng Software, at data na nauugnay sa privacy police sa www.aniz.com/privacy-policy. Ang ibig sabihin ng "Dokumentasyon" ay ang online na dokumentasyon tungkol sa Hardware, na makukuha sa www.anviz.com/products/

Ang "Lisensya" ay may kahulugang ibinibigay dito sa Seksyon 2.1.

Ang ibig sabihin ng "Termino ng Lisensya" ay ang haba ng oras na nakasaad sa License SKU na itinakda sa naaangkop na Purchase Order.

Ang ibig sabihin ng “Partner” ay isang third-party na pinahintulutan ng Anviz upang muling ibenta ang Mga Produkto, kung saan pinasok ng Customer ang isang Purchase Order para sa mga naturang Produkto.

Ang ibig sabihin ng “Products” ay, sama-sama, ang Software, Hardware, Documentation, at lahat ng pagbabago, pag-update, at pag-upgrade dito at mga derivative na gawa nito.

Ang ibig sabihin ng “Purchase Order” ay ang bawat dokumento ng order na isinumite sa Anviz ng Customer (o isang Kasosyo), at tinanggap ng Anviz, na nagpapahiwatig ng matatag na pangako ng Customer (o ng Kasosyo) na bilhin ang Mga Produkto at para sa mga presyong nakalista doon.

Ang ibig sabihin ng "Suporta" ay ang mga serbisyo at mapagkukunang teknikal na suporta na available sa www.Anviz.com / suporta.

Ang ibig sabihin ng "Mga User" ay mga empleyado ng Customer, o iba pang mga third party, na bawat isa ay pinahintulutan ng Customer na gamitin ang Mga Produkto.

2. LISENSYA AT MGA PAGHIhigpit

3. MGA WARRANTY NG HARDWARE; NAGBABALIK

4. Anviz OBLIGASYON

5. OBLIGASYON NG CUSTOMER

6. TERMINO AT PAGWAWAKAS

7. MGA BAYAD AT PAGPAPADALA

8. KUMPIDENSYAL

9. PROTECTION NG DATA

10. PAGKATAPOS

11. INDEMNIFICATION

Babayaran ng customer ang danyos, ipagtatanggol, at hindi nakakapinsala Anviz, mga kaakibat nito, at kani-kanilang mga may-ari, direktor, miyembro, opisyal, at empleyado (magkasama, ang "Anviz Indemnitees“) mula sa at laban sa anumang Claim na nauugnay sa (a) Pagsali ng Customer o User sa isang Ipinagbabawal na Paggamit, (b) paglabag ng Customer sa mga obligasyon nito sa Seksyon 5.1, at (c) anuman at lahat ng mga aksyon o pagtanggal ng mga User nito. Babayaran ng kostumer ang anumang kasunduan at anumang pinsalang ibibigay sa wakas laban sa anuman Anviz Indemnitee ng korte na may karampatang hurisdiksyon bilang resulta ng anumang naturang Claim hangga't Anviz (i) binibigyan ang Customer ng maagap na nakasulat na paunawa ng Claim, (ii) binibigyan ang Customer ng solong kontrol sa pagtatanggol at pag-aayos ng Claim (sa kondisyon na hindi maaaring bayaran ng Customer ang anumang Claim nang walang Anvizpaunang nakasulat na pahintulot ni na hindi hindi makatwirang ipagkait), at (iii) ibibigay sa Customer ang lahat ng makatwirang tulong, sa kahilingan at gastos ng Customer.

12. MGA LIMITASYON NG PANANAGUTAN

13. Mga Resolusyon sa Di-pagkakasundo

Ang Kasunduang ito ay pinamamahalaan ng mga batas ng California nang walang pagtukoy sa mga salungatan sa mga tuntunin ng batas. Para sa anumang hindi pagkakaunawaan na nauugnay sa Kasunduang ito, sumasang-ayon ang Mga Partido sa sumusunod:

Alternatibong Resolusyon sa Pagtatalo

Para sa lahat ng Hindi pagkakaunawaan, ang Customer ay dapat munang magbigay Anviz isang pagkakataon upang malutas ang Hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pagpapadala ng nakasulat na abiso ng hindi pagkakaunawaan ng Customer sa Anviz. Ang nakasulat na notification na iyon ay dapat magsama ng (1) pangalan ng Customer, (2) address ng Customer, (3) isang nakasulat na paglalarawan ng claim ng Customer, at (4) isang paglalarawan ng partikular na tulong na hinahanap ng Customer. Kung Anviz hindi niresolba ang Hindi pagkakaunawaan sa loob ng 60 araw pagkatapos nitong matanggap ang nakasulat na abiso ng Customer, maaaring ituloy ng Customer ang Dispute ng Customer sa pamamagitan ng arbitrasyon. Kung ang mga alternatibong paglutas ng hindi pagkakaunawaan ay nabigong lutasin ang Hindi pagkakaunawaan, maaaring ituloy ng Customer ang Hindi pagkakaunawaan ng Customer sa isang hukuman sa ilalim lamang ng mga pangyayaring inilarawan sa ibaba.

Nagbubuklod na Pamamagitan

Para sa lahat ng Mga Hindi pagkakaunawaan, sumasang-ayon ang Customer na ang Mga Hindi pagkakaunawaan ay maaaring isumite sa isang pamamagitan sa Anviz bago ang JAMS na may pinagkasunduan at napiling solong Tagapamagitan bago ang Arbitrasyon o anumang iba pang legal o administratibong paglilitis.

Mga Pamamaraan sa Arbitrasyon

Sumasang-ayon ang Customer na ang JAMS ang mamagitan sa lahat ng Mga Hindi pagkakaunawaan, at isasagawa ang arbitrasyon bago ang isang arbitrator. Ang arbitrasyon ay dapat magsimula bilang isang indibidwal na arbitrasyon at sa anumang pagkakataon ay dapat magsimula bilang isang uri ng arbitrasyon. Ang lahat ng mga isyu ay para sa arbitrator na magpasya, kasama ang saklaw ng probisyong ito.

Para sa arbitrasyon bago ang JAMS, ilalapat ang JAMS Comprehensive Arbitration Rules & Procedures. Ang mga tuntunin ng JAMS ay makukuha sa jamsadr.com. Sa anumang pagkakataon ay hindi ilalapat ang mga pamamaraan o panuntunan ng class action sa arbitrasyon.

Dahil ang Mga Serbisyo at ang Mga Tuntuning ito ay may kinalaman sa interstate commerce, ang Federal Arbitration Act ("FAA") ay namamahala sa arbitrability ng lahat ng Mga Hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, ilalapat ng arbitrator ang naaangkop na substantive na batas na naaayon sa FAA at ang naaangkop na batas ng mga limitasyon o kundisyon na alinsunod sa angkop.

Ang arbitrator ay maaaring magbigay ng kaluwagan na makukuha alinsunod sa naaangkop na batas at walang kapangyarihang magbigay ng kaluwagan sa, laban o para sa kapakinabangan ng sinumang tao na hindi partido sa paglilitis. Ang arbitrator ay gagawa ng anumang award sa pamamagitan ng pagsulat ngunit hindi kailangang magbigay ng pahayag ng mga dahilan maliban kung hiniling ng isang partido. Ang nasabing award ay magiging pinal at may bisa sa mga partido, maliban sa anumang karapatan ng apela na ibinigay ng FAA, at maaaring ilagay sa anumang korte na may hurisdiksyon sa mga partido.

Customer o Anviz maaaring magpasimula ng arbitrasyon sa County ng San Francisco, California. Kung sakaling piliin ng Customer ang pederal na distritong panghukuman na kinabibilangan ng pagsingil ng Customer, address ng tahanan o negosyo, maaaring ilipat ang Hindi pagkakaunawaan sa County ng San Francisco California para sa Arbitrasyon.

Waiver ng Pagkilos sa Klase

Maliban kung napagkasunduan sa pagsulat, hindi maaaring pagsama-samahin ng arbitrator ang higit sa isang claim ng tao at hindi maaaring pangunahan ang anumang anyo ng paglilitis ng klase o kinatawan o mga paghahabol gaya ng class action, pinagsama-samang aksyon, o pribadong aksiyon sa pangkalahatang abogado.

Hindi maaaring maging isang kinatawan ng klase, miyembro ng klase, o kung hindi man, lumahok sa isang klase, pinagsama-sama, o kinatawan ang alinman sa Customer, o sinumang gumagamit ng Site o Mga Serbisyo sa harap ng anumang korte ng estado o pederal. Partikular na sumasang-ayon ang Customer na isinusuko ng Customer ang karapatan ng Customer para sa anuman at lahat ng paglilitis sa Class Action laban Anviz.

Pagwawaksi ng hurado

Naiintindihan at sinasang-ayunan ng Customer iyon sa pamamagitan ng pagpasok sa Kasunduang ito Customer at Anviz ang bawat isa ay isinusuko ang karapatan sa isang paglilitis ng hurado ngunit sumasang-ayon sa isang paglilitis sa harap ng isang hukom bilang isang bench trail.

14. MALIWALANG

Ang Kasunduang ito ay ang buong kasunduan sa pagitan ng Customer at Anviz at pinapalitan ang lahat ng naunang kasunduan at pagkakaunawaan hinggil sa paksa nito at hindi maaaring susugan o baguhin maliban sa pamamagitan ng sulat na pinirmahan ng mga awtorisadong tauhan ng magkabilang panig.

Customer at Anviz ay mga independyenteng kontratista, at ang Kasunduang ito ay hindi magtatatag ng anumang relasyon ng partnership, joint venture, o ahensya sa pagitan ng Customer at Anviz. Ang pagkabigong gamitin ang anumang karapatan sa ilalim ng Kasunduang ito ay hindi bubuo ng waiver. Walang mga third-party na benepisyaryo sa Kasunduang ito.

Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay makikitang hindi maipapatupad, ang Kasunduan ay ituturing na parang hindi isinama ang naturang probisyon. Hindi maaaring italaga ng alinmang partido ang Kasunduang ito nang walang paunang, nakasulat na pahintulot ng kabilang partido, maliban na maaaring italaga ng alinmang partido ang Kasunduang ito nang walang ganoong pahintulot kaugnay ng pagkuha ng nagtalagang partido o pagbebenta ng lahat o halos lahat ng mga ari-arian nito.