ads linkedin Warunki sprzedaży | Anviz Globalne

Warunki sprzedaży — Umowa użytkownika końcowego

Ostatnia aktualizacja 15 marca 2021 r

Niniejsza Umowa użytkownika końcowego („Umowa”) reguluje korzystanie z AnvizPlatforma monitoringu wizyjnego przedsiębiorstwa dla bezpieczeństwa wideo („Oprogramowanie”) i powiązany sprzęt („Sprzęt”) (łącznie „Produkty”) i zostaje zawarta między Anviz, Inc. („Anviz“) i Klient, klient i/lub użytkownik końcowy AnvizProduktów firmy („Klient” lub „Użytkownik”) w związku z zakupem Produktów lub korzystaniem z Produktów do celów ewaluacyjnych w ramach bezpłatnego okresu próbnego.

Akceptując niniejszą Umowę, czy to klikając pole wskazujące na jej akceptację, przechodząc przez stronę logowania, na której znajduje się łącze do niniejszej Umowy, rozpoczynając bezpłatny okres próbny Produktów lub realizując Zamówienie, które odwołuje się do niniejszej Umowy, Klient wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy. Jeśli Klient i Anviz zawarły pisemną umowę regulującą dostęp Klienta do Produktów i korzystanie z nich, wtedy warunki takiej podpisanej umowy będą miały zastosowanie i zastąpią niniejszą Umowę.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie od wcześniejszej z dat, w których Klient zaakceptuje warunki niniejszej Umowy, jak wskazano powyżej, lub po raz pierwszy uzyska dostęp lub użyje któregokolwiek z Produktów („Data wejścia w życie”). Anviz zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji warunków niniejszej Umowy według własnego uznania, której data wejścia w życie będzie wcześniejsza z następujących dat: (i) 30 dni od daty takiej aktualizacji lub modyfikacji oraz (ii) dalszego korzystania z Produktów przez Klienta.

Anviz i Klient niniejszym uzgadniają, co następuje.

1. DEFINICJE

Poniżej przedstawiono definicje niektórych terminów pisanych wielką literą, używanych w niniejszej Umowie. Inne są określone w treści Umowy.

„Dane Klienta” oznaczają dane (np. nagrania wideo i audio) dostarczone przez Klienta za pośrednictwem Oprogramowania oraz dane związane z polityką prywatności w www.aniz.com/polityka-prywatnosci. „Dokumentacja” oznacza dokumentację online dotyczącą Sprzętu, dostępną pod adresem www.anviz.com/produkty/

„Licencja” ma znaczenie przypisane mu w punkcie 2.1.

„Okres obowiązywania licencji” oznacza czas wskazany w SKU Licencji określonym w odpowiednim Zamówieniu.

„Partner” oznacza stronę trzecią upoważnioną przez Anviz w celu odsprzedaży Produktów, od których Klient złożył Zamówienie na te Produkty.

„Produkty” oznaczają łącznie Oprogramowanie, Sprzęt, Dokumentację oraz wszelkie ich modyfikacje, aktualizacje i uaktualnienia, a także prace pochodne.

„Zamówienie zakupu” oznacza każdy złożony dokument zamówienia Anviz przez Klienta (lub Partnera) i zaakceptowany przez Anviz, wskazujące na zdecydowane zobowiązanie Klienta (lub Partnera) do zakupu Produktów i podanych na nich cen.

„Wsparcie” oznacza usługi i zasoby pomocy technicznej dostępne pod adresem www.Anviz.com/wsparcie.

„Użytkownicy” oznaczają pracowników Klienta lub inne osoby trzecie, z których każdy jest upoważniony przez Klienta do korzystania z Produktów.

2. LICENCJA I OGRANICZENIA

3. GWARANCJE NA SPRZĘT; ZWROTY

4. Anviz OBOWIĄZKI

5. OBOWIĄZKI KLIENTA

6. TERMIN I ROZWIĄZANIE

7. OPŁATY I WYSYŁKA

8. POUFNOŚĆ

9. OCHRONA DANYCH

10. WŁASNOŚĆ

11. ODSZKODOWANIE

Klient będzie zabezpieczał, bronił i zabezpieczał przed szkodą Anviz, jej podmioty stowarzyszone oraz ich właściciele, dyrektorzy, członkowie, kierownicy i pracownicy (razem „Anviz Zwolnienia z odpowiedzialności“) z tytułu wszelkich Roszczeń związanych z (a) zaangażowaniem Klienta lub Użytkownika w Niedozwolone użycie, (b) naruszeniem przez Klienta jego zobowiązań określonych w punkcie 5.1 oraz (c) wszelkimi działaniami lub zaniechaniami jego Użytkowników. Klient zapłaci wszelkie ugody i wszelkie ostatecznie zasądzone odszkodowania Anviz zwolnione z odpowiedzialności przez sąd właściwej jurysdykcji w wyniku takiego Roszczenia, o ile Anviz (i) niezwłocznie powiadomi Klienta na piśmie o Roszczeniu, (ii) daje Klientowi wyłączną kontrolę nad obroną i rozstrzygnięciem Roszczenia (z zastrzeżeniem, że Klient nie może uregulować żadnego Roszczenia bez Anvizuprzedniej pisemnej zgody, która nie będzie bezzasadnie wstrzymywana) oraz (iii) zapewnia Klientowi wszelką uzasadnioną pomoc na żądanie Klienta i na jego koszt.

12. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

13. Rozstrzyganie sporów

Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia bez odniesienia do norm kolizyjnych. W przypadku wszelkich sporów związanych z niniejszą Umową Strony postanawiają, co następuje:

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

W przypadku wszystkich Sporów Klient musi najpierw dać Anviz możliwość rozwiązania Sporu poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia o sporze Klienta na adres Anviz. To pisemne powiadomienie musi zawierać (1) imię i nazwisko Klienta, (2) adres Klienta, (3) pisemny opis roszczenia Klienta oraz (4) opis konkretnego zadośćuczynienia, którego żąda Klient. Jeśli Anviz nie rozstrzygnie Sporu w ciągu 60 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia Klienta, Klient może skierować Spór Klienta na drodze arbitrażu mediacyjnego. Jeśli te alternatywne metody rozstrzygania sporów nie doprowadzą do rozwiązania Sporu, Klient może następnie skierować Spór Klienta do sądu wyłącznie w okolicznościach opisanych poniżej.

Wiążąca mediacja

W przypadku wszystkich Sporów Klient wyraża zgodę na poddanie Sporów do mediacji z Anviz przed JAMS z wspólnie uzgodnionym i wybranym pojedynczym Mediatorem przed Arbitrażem lub jakimkolwiek innym postępowaniem sądowym lub administracyjnym.

Procedury arbitrażowe

Klient zgadza się, że JAMS będzie rozstrzygał wszystkie Spory, a arbitraż będzie prowadzony przed jednym arbitrem. Arbitraż zostanie rozpoczęty jako arbitraż indywidualny i w żadnym wypadku nie zostanie rozpoczęty jako arbitraż grupowy. Wszelkie kwestie, w tym zakres niniejszego postanowienia, należy do arbitra.

W przypadku arbitrażu przed JAMS zastosowanie będą miały kompleksowe zasady i procedury arbitrażowe JAMS. Regulamin JAMS dostępny jest pod adresem jamsadr.com. W żadnym wypadku do arbitrażu nie będą miały zastosowania procedury ani zasady pozwu zbiorowego.

Ponieważ Usługi i niniejsze Warunki dotyczą handlu międzystanowego, Federalna ustawa o arbitrażu („FAA”) reguluje możliwość arbitrażu wszystkich Sporów. Arbiter zastosuje jednak obowiązujące prawo materialne zgodne z ustawą FAA oraz obowiązującym okresem przedawnienia lub warunkiem zawieszającym pozew.

Arbiter może przyznać zadośćuczynienie, które byłoby dostępne zgodnie z obowiązującym prawem i nie będzie miał uprawnień do przyznania zadośćuczynienia osobie, która nie jest stroną postępowania, przeciwko ani na jej rzecz. Arbiter wyda każde orzeczenie na piśmie, ale nie musi przedstawiać uzasadnienia, chyba że zażąda tego strona. Takie orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla stron, z wyjątkiem prawa do odwołania przewidzianego przez FAA, i może zostać wniesione do dowolnego sądu właściwego dla stron.

Klient lub Anviz może wszcząć postępowanie arbitrażowe w hrabstwie San Francisco w Kalifornii. W przypadku, gdy Klient wybierze federalny okręg sądowy, który obejmuje adres rozliczeniowy, domowy lub biznesowy Klienta, Spór może zostać przekazany do arbitrażu hrabstwu San Francisco w Kalifornii.

Zniesienie pozwu zbiorowego

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, arbiter nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć jakiejkolwiek formie postępowania grupowego lub reprezentacyjnego lub roszczeń, takich jak pozew zbiorowy, pozew skonsolidowany lub powództwo prywatnego pełnomocnika.

Ani Klient, ani żaden inny użytkownik Witryny lub Usług nie może być przedstawicielem grupy, członkiem grupy ani w inny sposób uczestniczyć w postępowaniu grupowym, skonsolidowanym lub reprezentacyjnym przed jakimkolwiek sądem stanowym lub federalnym. Klient w szczególności zgadza się, aby Klient zrzekł się prawa Klienta do wszczęcia jakiegokolwiek pozwu zbiorowego przeciwko Anviz.

Zrzeczenie się ławy przysięgłych

Klient rozumie i zgadza się, że zawierając niniejszą Umowę Klient i Anviz zrzekają się prawa do rozprawy z ławą przysięgłych, ale zgadzają się na rozprawę przed sędzią jako ławą przysięgłych.

14. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między Klientem a Anviz i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy i nie może być zmieniana ani modyfikowana, chyba że na piśmie podpisanym przez upoważniony personel przez obie strony.

Klient i Anviz są niezależnymi wykonawcami, a niniejsza Umowa nie ustanawia żadnego związku partnerskiego, joint venture ani przedstawicielstwa między Klientem a Anviz. Niewykonanie jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się. Niniejsza Umowa nie jest beneficjentem będącym osobą trzecią.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne, Umowa będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie nie zostało zawarte. Żadna ze stron nie może dokonać cesji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, w której każda ze stron może dokonać cesji niniejszej Umowy bez takiej zgody w związku z przejęciem strony dokonującej cesji lub sprzedażą całości lub zasadniczo wszystkich jej aktywów.