ads linkedin Condicions de venda | Anviz global

Condicions de venda - Acord d'usuari final

Darrera actualització el 15 de març de 2021

Aquest Acord d'usuari final ("Acord") regula l'ús de Anvizla plataforma de videovigilància empresarial per a la seguretat de vídeo ("Programari") i el maquinari relacionat ("Maquinari") (col·lectivament, els "Productes"), i s'estableix entre Anviz, Inc. ("Anviz“) i Client, el client i/o usuari final de AnvizProductes de ("Client", o "Usuari"), ja sigui en relació amb una compra dels Productes o amb l'ús dels Productes amb finalitats d'avaluació com a part d'una prova gratuïta.

En acceptar aquest Acord, ja sigui fent clic a una casella que indiqui la seva acceptació, navegant per una pàgina d'inici de sessió on es proporciona un enllaç a aquest Acord, començant una prova gratuïta dels Productes o executant una Ordre de Compra que fa referència a aquest Acord, el Client accepta el termes d'aquest Acord. Si Client i Anviz haver subscrit un acord escrit que regula l'accés i l'ús dels Productes per part del Client, llavors els termes d'aquest acord signat regiran i substituiran aquest Acord.

Aquest Acord entra en vigor a partir de la primera de la data en què el Client accepta els termes d'aquest Acord tal com s'indica més amunt o accedeix o utilitza per primera vegada qualsevol dels Productes (la "Data d'entrada en vigor"). Anviz es reserva el dret de modificar o actualitzar els termes d'aquest Acord a la seva discreció, la data efectiva de la qual serà la més primerenca entre (i) 30 dies a partir de la data d'aquesta actualització o modificació i (ii) l'ús continuat dels Productes per part del Client.

Anviz i el Client accepten el següent.

1. DEFINICIONS

Les definicions de certs termes en majúscula utilitzats en aquest Acord s'exposen a continuació. Altres es defineixen al cos de l'Acord.

"Dades del client" fa referència a les dades (p. ex., enregistraments de vídeo i àudio) proporcionades pel Client a través del programari i dades relacionades amb la policia de privadesa a www.aniz.com/privacy-policy. "Documentació" significa la documentació en línia sobre el maquinari, disponible a www.anviz.com/products/

"Llicència" té el significat que se li atribueix a la Secció 2.1.

"Termini de la llicència" significa el període de temps indicat a la SKU de la llicència que s'estableix a la comanda de compra aplicable.

"Soci" significa un tercer autoritzat per Anviz per revendre els Productes, dels quals el Client hagi realitzat una Ordre de Compra d'aquests Productes.

"Productes" significa, col·lectivament, el Programari, el Maquinari, la Documentació i totes les modificacions, actualitzacions i actualitzacions dels mateixos i les obres derivades dels mateixos.

"Ordre de compra" significa cada document de comanda enviat Anviz pel client (o un soci) i acceptat per Anviz, indicant el compromís ferm del Client (o del Soci) d'adquirir els Productes i pels preus que hi figuren.

"Suport" significa els serveis i recursos de suport tècnic disponibles a www.Anviz.com / suport.

"Usuaris" significa empleats del Client o d'altres tercers, cadascun dels quals està autoritzat pel Client per utilitzar els Productes.

2. LLICÈNCIA I RESTRICCIONS

3. GARANTIES DE MAQUINARI; DEVOLUCIONS

4. Anviz OBLIGACIONS

5. OBLIGACIONS DEL CLIENT

6. TERME I TERMINACIÓ

7. TAXES I ENVIAMENT

8. confidentiality

9. PROTECCIÓ DE DADES

10. PROPIETAT

11. INDEMNITZACIÓ

El client indemnitzarà, defensarà i mantindrà indemne Anviz, els seus afiliats i els seus respectius propietaris, directors, membres, oficials i empleats (en conjunt, el "Anviz Indemnitzats“) de i contra qualsevol reclamació relacionada amb (a) l'ús prohibit del client o d'un usuari, (b) l'incompliment per part del client de les seves obligacions a la Secció 5.1 i (c) tots els actes o omissions dels seus usuaris. El client pagarà qualsevol liquidació i qualsevol dany finalment concedit contra qualsevol Anviz Indemnitzat per un tribunal de jurisdicció competent com a resultat de qualsevol reclamació, sempre que Anviz (i) notifica al Client per escrit de manera ràpida de la reclamació, (ii) dóna al client el control exclusiu de la defensa i la resolució de la reclamació (sempre que el client no pugui resoldre cap reclamació sense Anvizel consentiment previ per escrit de , que no es renegarà sense raó), i (iii) proporciona al Client tota l'assistència raonable, a petició i a càrrec del Client.

12. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

13. Resolució de controvèrsies

Aquest Acord es regeix per les lleis de Califòrnia sense fer referència a les normes de conflictes de lleis. Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb aquest Acord, les parts acorden el següent:

Resolució alternativa de disputa

Per a totes les disputes, el client primer ha de donar Anviz una oportunitat per resoldre la disputa enviant una notificació per escrit de la disputa del client a Anviz. Aquesta notificació escrita ha d'incloure (1) el nom del client, (2) l'adreça del client, (3) una descripció escrita de la reclamació del client i (4) una descripció de l'alleujament específic que el client busca. Si Anviz no resol la Disputa dins dels 60 dies posteriors a la recepció de la notificació per escrit del Client, el Client pot perseguir la Disputa del Client en un arbitratge de mediació. Si aquestes solucions alternatives de controvèrsies no resolen la disputa, el Client podrà sol·licitar la disputa del client en un tribunal només en les circumstàncies que es descriuen a continuació.

Mediació vinculant

Per a totes les disputes, el client accepta que les disputes es puguin sotmetre a una mediació amb Anviz davant JAMS amb un Mediador únic acordat i seleccionat de mutu acord abans de l'Arbitratge o qualsevol altre procediment legal o administratiu.

Procediments d'arbitratge

El client accepta que JAMS arbitrarà totes les disputes i que l'arbitratge es durà a terme davant un únic àrbitre. L'arbitratge s'iniciarà com un arbitratge individual i en cap cas s'iniciarà com un arbitratge col·lectiu. Totes les qüestions corresponen a l'àrbitre decidir, inclòs l'abast d'aquesta disposició.

Per a l'arbitratge davant JAMS, s'aplicaran les normes i procediments d'arbitratge integral de JAMS. Les regles de JAMS estan disponibles a jamsadr.com. En cap cas s'aplicaran procediments o normes d'acció col·lectiva a l'arbitratge.

Com que els Serveis i aquestes Condicions es refereixen al comerç interestatal, la Llei Federal d'Arbitratge ("FAA") regula l'arbitrabilitat de totes les disputes. No obstant això, l'àrbitre aplicarà la llei substantiva aplicable d'acord amb la FAA i l'estatut de prescripció o condició suspensiva aplicable.

L'àrbitre pot atorgar una compensació que estaria disponible d'acord amb la llei aplicable i no tindrà el poder d'atorgar una reparació a, contra o en benefici d'una persona que no sigui part en el procediment. L'àrbitre atorgarà qualsevol laude per escrit, però no necessitarà una declaració de motius tret que ho sol·liciti una de les parts. Aquest laude serà definitiu i vinculant per a les parts, llevat de qualsevol dret d'apel·lació previst per la FAA, i es pot presentar en qualsevol tribunal que tingui jurisdicció sobre les parts.

Client o Anviz pot iniciar un arbitratge al comtat de San Francisco, Califòrnia. En el cas que el Client seleccioneu el districte judicial federal que inclou l'adreça de facturació, domicili o comercial del Client, la disputa es pot transferir al Comtat de San Francisco Califòrnia per a l'arbitratge.

Class Action Waiver

Excepte que s'acordi el contrari per escrit, l'àrbitre no pot consolidar les reclamacions de més d'una persona i no pot presidir cap altra forma de procediment col·lectiu o representatiu o reclamacions com ara una acció col·lectiva, una acció consolidada o una acció d'advocacia general privada.

Ni el Client ni cap altre usuari del Lloc o dels Serveis pot ser un representant d'una classe, un membre de la classe o participar d'una altra manera en un procediment grupal, consolidat o representatiu davant de cap tribunal estatal o federal. El Client accepta específicament que el Client renunciï al dret del Client per a tots els procediments d'Acció Col·lectiva contra ells Anviz.

Exempció del jurat

El Client entén i accepta que en subscriure aquest Acord el Client i Anviz cadascun renuncien al dret a un judici amb jurat, però accepten un judici davant un jutge com a pista.

14. DIVERS

Aquest Acord és l'acord complet entre el Client i Anviz i substitueix tots els acords i entesos anteriors relatius a l'objecte d'aquest document i no es poden modificar ni modificar excepte mitjançant un escrit signat per personal autoritzat per ambdues parts.

Client i Anviz són contractistes independents, i aquest Acord no establirà cap relació d'associació, empresa conjunta o agència entre el Client i Anviz. L'incompliment de qualsevol dret d'aquest Acord no constituirà una renúncia. No hi ha tercers beneficiaris d'aquest Acord.

Si alguna disposició d'aquest Acord es considera inaplicable, l'Acord s'interpretarà com si aquesta disposició no s'hagués inclòs. Cap de les parts pot cedir aquest Acord sense el consentiment previ i per escrit de l'altra part, excepte que qualsevol de les parts pot cedir aquest Acord sense aquest consentiment en relació amb l'adquisició de la part cedent o la venda de tots o substancialment tots els seus actius.