ads linkedin Salgsbetingelser | Anviz Global

Salgsbetingelser - Slutbrugeraftale

Sidst opdateret den 15. marts 2021

Denne slutbrugeraftale ("aftale") regulerer brugen af Anviz's virksomheds videoovervågningsplatform for videosikkerhed ("Software") og relateret hardware ("Hardware") (samlet "Produkterne") og indgås mellem Anviz, Inc. ("Anviz“) og Kunden, kunden og/eller slutbrugeren af Anviz's produkter ("Kunde" eller "Bruger"), enten i forbindelse med et køb af produkterne eller brug af produkterne til evalueringsformål som en del af en gratis prøveperiode.

Ved at acceptere denne aftale, enten ved at klikke på en boks, der angiver dens accept, navigere gennem en login-side, hvor der er et link til denne aftale, påbegynde en gratis prøveversion af produkterne eller udføre en indkøbsordre, der henviser til denne aftale, accepterer kunden vilkårene i denne aftale. Hvis Kunde og Anviz har indgået en skriftlig aftale, der regulerer kundens adgang til og brug af produkterne, så vil vilkårene i en sådan underskrevet aftale være gældende og erstatte denne aftale.

Denne aftale træder i kraft fra den dato, hvor kunden accepterer vilkårene i denne aftale som angivet ovenfor eller første gang tilgår eller bruger et af produkterne ("Ikrafttrædelsesdatoen"). Anviz forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere vilkårene i denne aftale efter eget skøn, hvis virkningsdato vil være den tidligere af (i) 30 dage fra datoen for en sådan opdatering eller ændring og (ii) kundens fortsatte brug af produkterne.

Anviz og Kunden accepterer hermed følgende.

1. DEFINITIONER

Definitionerne af visse termer med stort bogstav, der bruges i denne aftale, er angivet nedenfor. Andre er defineret i hoveddelen af ​​aftalen.

"Kundedata" betyder data (f.eks. video- og lydoptagelser) leveret af kunden via softwaren og data relateret til privatlivspolitiet på www.aniz.com/privacy-policy. "Dokumentation" betyder onlinedokumentationen vedrørende Hardwaren, tilgængelig på www.anviz.com/products/

"Licens" har den betydning, der er tillagt det i afsnit 2.1.

"Licensperiode" betyder det tidsrum, der er angivet i Licens-SKU'en, der er angivet på den relevante indkøbsordre.

"Partner" betyder en tredjepart autoriseret af Anviz at videresælge de produkter, fra hvem kunden har indgået en købsordre for sådanne produkter.

"Produkter" betyder samlet softwaren, hardwaren, dokumentationen og alle ændringer, opdateringer og opgraderinger dertil og afledte værker deraf.

"Købeordre" betyder hvert ordredokument, der sendes til Anviz af Kunden (eller en Partner) og accepteret af Anviz, hvilket angiver kundens (eller partnerens) faste forpligtelse til at købe produkterne og for de priser, der er anført derpå.

"Support" betyder de tekniske supporttjenester og ressourcer, der er tilgængelige på www.Anviz.com / support.

"Brugere" betyder medarbejdere hos kunden eller andre tredjeparter, som hver især er autoriseret af kunden til at bruge produkterne.

2. LICENS OG BEGRÆNSNINGER

3. HARDWARE GARANTIER; VENDER TILBAGE

4. Anviz FORPLIGTELSER

5. KUNDENS FORPLIGTELSER

6. LØBETID OG OPSIGELSE

7. GEBYRER OG FORSENDELSE

8. FORTROLIGHED

9. DATA BESKYTTELSE

10. EJENDOMSRET

11. SKADESLØSHOLDELSE

Kunden vil skadesløsholde, forsvare og holde skadesløs Anviz, dets tilknyttede selskaber og deres respektive ejere, direktører, medlemmer, embedsmænd og ansatte (tilsammen "Anviz Skadesløsholdes“) fra og imod ethvert krav relateret til (a) Kundens eller en Brugers deltagelse i en forbudt brug, (b) Kundens brud på sine forpligtelser i Afsnit 5.1 og (c) enhver handling eller undladelse fra sine Brugere. Kunden skal betale ethvert forlig af og enhver erstatning, der endeligt tilkendes mod evt Anviz Skadesløsholdes af en domstol med kompetent jurisdiktion som følge af et sådant krav, så længe Anviz (i) giver kunden omgående skriftlig meddelelse om kravet, (ii) giver kunden enekontrol over forsvaret og afviklingen af ​​kravet (forudsat at kunden ikke må afvikle et krav uden Anvizforudgående skriftlige samtykke, som ikke vil blive tilbageholdt urimeligt), og (iii) yder kunden al rimelig assistance på kundens anmodning og regning.

12. BEGRÆNSNINGER OM ANSVAR

13. Tvistbilæggelse

Denne aftale er underlagt lovene i Californien uden henvisning til lovkonflikter. For enhver tvist vedrørende denne aftale er parterne enige om følgende:

Alternativ konfliktløsning

For alle tvister skal kunden først give Anviz en mulighed for at løse tvisten ved at sende skriftlig meddelelse om kundens tvist til Anviz. Denne skriftlige meddelelse skal indeholde (1) kundens navn, (2) kundens adresse, (3) en skriftlig beskrivelse af kundens krav og (4) en beskrivelse af den specifikke afhjælpning, kunden søger. Hvis Anviz ikke løser Tvisten inden for 60 dage efter modtagelsen af ​​Kundens skriftlige meddelelse, kan Kunden forfølge Kundens Tvist i mæglingsvoldgift. Hvis disse alternative tvistløsninger ikke løser tvisten, kan kunden kun forfølge kundens tvist ved en domstol under de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor.

Bindende Mægling

For alle Tvister accepterer Kunden, at Tvister kan forelægges for mægling hos Anviz før JAMS med gensidigt aftalt og udvalgt enkelt mægler før voldgift eller enhver anden juridisk eller administrativ procedure.

Voldgiftsprocedurer

Kunden accepterer, at JAMS vil voldgifte alle tvister, og voldgiften vil blive gennemført for en enkelt voldgiftsmand. Voldgiften skal påbegyndes som en individuel voldgift og skal under ingen omstændigheder påbegyndes som en gruppevoldgift. Alle spørgsmål skal være op til voldgiftsdommeren at afgøre, herunder omfanget af denne bestemmelse.

For voldgift før JAMS gælder JAMS' omfattende voldgiftsregler og -procedurer. JAMS-reglerne er tilgængelige på jamsadr.com. Under ingen omstændigheder vil gruppesøgsmålsprocedurer eller regler gælde for voldgiften.

Fordi Tjenesterne og disse Vilkår vedrører mellemstatslig handel, regulerer Federal Arbitration Act (“FAA”) vilkårligheden af ​​alle tvister. Voldgiftsdommeren vil dog anvende gældende materielle lov i overensstemmelse med FAA og den gældende forældelsesfrist eller forudgående betingelser.

Voldgiftsdommeren kan tildele lempelse, der ville være tilgængelig i henhold til gældende lov, og vil ikke have beføjelse til at tildele lempelse til, mod eller til fordel for nogen person, der ikke er part i sagen. Voldgiftsdommeren vil afsige enhver kendelse skriftligt, men behøver ikke give en begrundelse, medmindre en part anmoder om det. En sådan kendelse vil være endelig og bindende for parterne, bortset fra enhver ret til at appellere givet af FAA, og kan indbringes for enhver domstol, der har jurisdiktion over parterne.

kunde eller Anviz kan indlede voldgift i County of San Francisco, Californien. I tilfælde af at kunden vælger det føderale retsdistrikt, der inkluderer kundens fakturerings-, hjemme- eller forretningsadresse, kan tvisten overføres til San Francisco, Californiens amt til voldgift.

Klasse Action Afkald

Medmindre andet er aftalt skriftligt, må voldgiftsdommeren ikke konsolidere mere end én persons krav og må ikke på anden måde præsidere over nogen form for en gruppe- eller repræsentativ procedure eller krav såsom et gruppesøgsmål, et konsolideret søgsmål eller et privat advokatsøgsmål.

Hverken kunden eller nogen anden bruger af webstedet eller tjenesterne kan være en klasserepræsentant, klassemedlem eller på anden måde deltage i en klasse-, konsolideret eller repræsentativ sag for nogen stats- eller føderale domstole. Kunden accepterer specifikt, at kunden giver afkald på Kundens ret til enhver gruppesøgsmål Anviz.

Juryfritagelse

Kunden forstår og accepterer, at ved at indgå denne aftale Kunde og Anviz giver hver især afkald på retten til en nævningeting, men indvilliger i en retssag for en dommer som en domstol.

14. DIVERSE

Denne aftale er hele aftalen mellem Kunden og Anviz og erstatter alle tidligere aftaler og forståelser vedrørende emnet heraf og må ikke ændres eller modificeres undtagen ved en skriftlig underskrift af autoriseret personale af begge parter.

Kunde og Anviz er uafhængige kontrahenter, og denne aftale vil ikke etablere noget partnerskab, joint venture eller agenturforhold mellem kunden og Anviz. Undladelse af at udøve nogen ret i henhold til denne aftale vil ikke udgøre et frafald. Der er ingen tredjepartsbegunstigede til denne aftale.

Hvis en bestemmelse i denne aftale ikke kan håndhæves, vil aftalen blive fortolket, som om en sådan bestemmelse ikke var inkluderet. Ingen af ​​parterne må overdrage denne aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, bortset fra at hver af parterne kan overdrage denne aftale uden et sådant samtykke i forbindelse med et erhvervelse af den overdragende part eller et salg af alle eller stort set alle dens aktiver.