ads linkedin Uslovi prodaje | Anviz Global

Uslovi prodaje - Ugovor sa krajnjim korisnikom

Posljednje ažuriranje 15. marta 2021

Ovaj Ugovor sa krajnjim korisnikom („Ugovor“) reguliše upotrebu Anvizplatforma za videonadzor preduzeća za video sigurnost („Softver“) i povezani hardver („Hardver“) (zajedno, „Proizvodi“), a sklapa se između Anviz, Inc. (“Anviz“) i Kupac, kupac i/ili krajnji korisnik AnvizProizvodi korisnika („Kupac“ ili „Korisnik“), bilo u vezi sa kupovinom Proizvoda ili korištenjem Proizvoda u svrhu procjene kao dio besplatnog probnog perioda.

Prihvatanjem ovog Ugovora, bilo klikom na okvir koji označava njegovo prihvatanje, navigacijom kroz stranicu za prijavu na kojoj se nalazi link do ovog Ugovora, započinjanjem besplatne probne verzije proizvoda ili izvršavanjem Narudžbenice koja upućuje na ovaj Ugovor, Kupac se slaže sa uslove ovog Ugovora. Ako Kupac i Anviz su potpisali pismeni ugovor koji reguliše pristup Kupca i korišćenje Proizvoda, tada će uslovi takvog potpisanog ugovora regulisati i zameniti ovaj Ugovor.

Ovaj Ugovor stupa na snagu od ranijeg datuma kada Kupac prihvati uslove ovog Ugovora kao što je gore navedeno ili prvi pristupi ili koristi bilo koji od Proizvoda („Datum stupanja na snagu“). Anviz zadržava pravo da izmeni ili ažurira uslove ovog Ugovora po sopstvenom nahođenju, čiji će datum stupanja na snagu biti raniji od (i) 30 dana od datuma takvog ažuriranja ili modifikacije i (ii) od daljeg korišćenja Proizvoda od strane Kupca.

Anviz i Klijent se ovim slaže kako slijedi.

1. DEFINICIJE

Definicije određenih izraza koji se koriste velikim slovom u ovom Ugovoru su navedeni u nastavku. Ostali su definisani u telu Ugovora.

„Podaci o korisniku“ znače podatke (npr. video i audio snimke) koje Klijent daje putem Softvera i podatke koji se odnose na policiju privatnosti na www.aniz.com/privacy-policy. „Dokumentacija“ znači online dokumentaciju u vezi sa hardverom, koja je dostupna na www.anviz.com/products/

„Licenca“ ima značenje koje mu je pripisano u Odjeljku 2.1.

„Period licence“ znači vremenski period naznačen u SKU-u licence koji je naveden u primjenjivoj Narudžbenici.

„Partner“ označava treću stranu koju je ovlastio Anviz za preprodaju Proizvoda od kojih je Kupac sklopio Narudžbenicu za takve Proizvode.

„Proizvodi“ podrazumevaju, zajedno, softver, hardver, dokumentaciju i sve njihove modifikacije, ažuriranja i nadogradnje i izvedene radove.

„Narudžbenica“ označava svaki dokument narudžbe kojem se podnosi Anviz od strane Kupca (ili Partnera), a prihvatio Anviz, što ukazuje na čvrstu opredijeljenost Kupca (ili Partnera) da kupi Proizvode i cijene navedene na njima.

„Podrška“ označava usluge tehničke podrške i resurse koji su dostupni na adresi www.Anviz.com / podrška.

„Korisnici“ označavaju zaposlenike Kupca ili druge treće strane, od kojih je svaki korisnik ovlašten da koristi Proizvode.

2. LICENCA I OGRANIČENJA

3. GARANCIJE ZA HARDVER; RETURNS

4. Anviz OBAVEZE

5. OBAVEZE KUPCA

6. TRAJANJE I PRESTANAK

7. NAKNADE I DOSTAVA

8. POVJERLJIVOSTI

9. ZAŠTITA PODATAKA

10. VLASNIŠTVO

11. NEDOSTATAK

Kupac će nadoknaditi štetu, braniti i smatrati bezopasnim Anviz, njegove podružnice i njihove odgovarajuće vlasnike, direktore, članove, službenike i zaposlenike (zajedno, „Anviz Obeštećeni“) od i protiv bilo kojeg potraživanja koji se odnosi na (a) Kupčevo ili Korisnikovo angažovanje u zabranjenoj upotrebi, (b) Kupčevo kršenje njegovih obaveza iz Odjeljka 5.1, i (c) bilo koje i sve radnje ili propuste njegovih korisnika. Kupac će platiti bilo koju nagodbu i svaku štetu koja je konačno dosuđena Anviz Obeštećeni od strane nadležnog suda kao rezultat svakog takvog potraživanja sve dok Anviz (i) daje Kupcu pravovremeno pismeno obavještenje o Tužbi, (ii) daje Kupcu isključivu kontrolu nad odbranom i rješavanjem Tužbe (pod uslovom da Kupac ne može podmiriti bilo koji Potraživanje bez Anvizprethodnu pismenu saglasnost koja neće biti neopravdano uskraćena), i (iii) pruža Klijentu svu razumnu pomoć, na njegov zahtjev i trošak.

12. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

13. Rješavanje sporova

Ovaj Ugovor je regulisan zakonima Kalifornije bez pozivanja na pravila o sukobu zakona. Za bilo koji spor u vezi sa ovim Ugovorom, Strane su saglasne sa sljedećim:

Alternativno rješavanje sporova

Za sve Sporove, Kupac prvo mora dati Anviz mogućnost da se Spor riješi slanjem pismenog obavještenja o sporu Kupca na adresu Anviz. To pismeno obavještenje mora sadržavati (1) ime Kupca, (2) adresu Kupca, (3) pisani opis potraživanja Kupca i (4) opis posebne olakšice koju Klijent traži. Ako Anviz ne riješi Spor u roku od 60 dana nakon što primi pismeno obavještenje Kupca, Kupac može pokrenuti Spor Kupca u posredničkoj arbitraži. Ako ova alternativna rješenja spora ne riješe Spor, Kupac tada može pokrenuti Spor Kupca na sudu samo pod okolnostima opisanim u nastavku.

Obvezujuća medijacija

Za sve Sporove, Kupac je saglasan da se Sporovi mogu predati posredovanju Anviz pred JAMS-om sa obostrano dogovorenim i izabranim jednim posrednikom pred arbitražom ili bilo kojim drugim pravnim ili administrativnim postupkom.

Arbitražni postupci

Kupac je saglasan da će JAMS suditi u svim sporovima, a arbitraža će se voditi pred jednim arbitrom. Arbitraža će biti započeta kao pojedinačna arbitraža i ni u kom slučaju neće biti započeta kao klasna arbitraža. O svim pitanjima odlučuje arbitar, uključujući i opseg ove odredbe.

Za arbitražu pred JAMS-om, primjenjivat će se JAMS Sveobuhvatna pravila i procedure za arbitražu. JAMS pravila su dostupna na jamsadr.com. Ni pod kojim okolnostima se postupci ili pravila grupne tužbe neće primjenjivati ​​na arbitražu.

Budući da se Usluge i ovi Uslovi odnose na međudržavnu trgovinu, Federalni zakon o arbitraži (“FAA”) reguliše arbitrabilnost svih sporova. Međutim, arbitar će primijeniti primjenjivo materijalno pravo u skladu sa FAA-om i važećim rokom zastare ili prethodnim uslovima.

Arbitar može dodijeliti odštetu koja bi bila dostupna u skladu s važećim zakonom i neće imati ovlaštenje da dodijeli odštetu, protiv ili u korist bilo koje osobe koja nije stranka u postupku. Arbitar će donijeti bilo koju odluku u pisanoj formi, ali ne mora dati izjavu o razlozima osim ako to ne zatraži stranka. Takva odluka će biti konačna i obavezujuća za strane, osim za bilo koje pravo na žalbu koje predviđa FAA, i može se podnijeti na bilo kojem sudu koji je nadležan nad strankama.

Kupac ili Anviz može pokrenuti arbitražu u okrugu San Francisco, Kalifornija. U slučaju da Kupac odabere savezni sudski okrug koji uključuje klijentovu adresu za fakturisanje, kućnu ili poslovnu adresu, Spor se može prenijeti u okrug San Francisco California na arbitražu.

Odricanje od klasne akcije

Osim ako je drugačije dogovoreno u pisanoj formi, arbitar ne može objedinjavati više od zahtjeva jedne osobe i ne može na drugi način predsjedavati bilo kojim oblikom grupnog ili zastupničkog postupka ili zahtjevima kao što su grupna tužba, objedinjena tužba ili tužba privatnog javnog tužioca.

Niti Kupac, niti bilo koji drugi korisnik Stranice ili Usluga ne može biti predstavnik klase, član klase ili na bilo koji drugi način učestvovati u razrednom, konsolidovanom ili zastupničkom postupku pred bilo kojim državnim ili saveznim sudovima. Kupac se izričito slaže da se Kupac odriče njegovog prava na bilo koji i sve grupne postupke protiv Anviz.

Odricanje od porote

Kupac razumije i slaže se da sklapanjem ovog Ugovora Kupac i Anviz se svaki od njih odriče prava na suđenje s porotom, ali pristaje na suđenje pred sudijom kao sudski postupak.

14. RAZNO

Ovaj Ugovor je cjelokupni ugovor između Kupca i Anviz i zamjenjuje sve prethodne sporazume i razumijevanja u vezi sa predmetom ovog Ugovora i ne može se mijenjati ili modificirati osim pismenim potpisom ovlaštenog osoblja od obje strane.

Kupac i Anviz su nezavisni ugovarači, i ovaj Ugovor neće uspostaviti nikakav odnos partnerstva, zajedničkog ulaganja ili zastupanja između Kupca i Anviz. Neispunjenje bilo kojeg prava iz ovog Ugovora neće predstavljati odricanje. Ne postoje treća strana korisnika ovog Ugovora.

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovog Ugovora neprovediva, Ugovor će se tumačiti kao da takva odredba nije uključena. Nijedna strana ne može ustupiti ovaj Ugovor bez prethodnog, pismenog pristanka druge strane, osim što bilo koja strana može ustupiti ovaj Ugovor bez takve saglasnosti u vezi sa akvizicijom strane koja je ustupila ili prodajom cjelokupne ili suštinski cijele njene imovine.