ads linkedin Pārdošanas noteikumi | Anviz Globālā

Pārdošanas noteikumi - Gala lietotāja līgums

Pēdējoreiz atjaunināts 15. gada 2021. martā

Šis galalietotāja līgums ("Līgums") regulē lietošanu Anvizuzņēmuma videonovērošanas platforma videodrošībai (“Programmatūra”) un ar to saistītai aparatūrai (“Aparatūra”) (kopā – “Produkti”), un tā tiek noslēgta starp plkst. Anviz, Inc. ("Anviz“) un Klients, klients un/vai galalietotājs AnvizProduktiem (“Klients” vai “Lietotājs”) saistībā ar Produktu iegādi vai Produktu izmantošanu novērtēšanas nolūkos kā daļu no bezmaksas izmēģinājuma.

Piekrītot šim Līgumam, noklikšķinot uz lodziņa, kas norāda uz tā piekrišanu, pārvietojoties pa pieteikšanās lapu, kurā ir sniegta saite uz šo Līgumu, uzsākot Produktu bezmaksas izmēģinājumu vai izpildot Pirkuma pasūtījumu, kurā ir atsauce uz šo Līgumu, Klients piekrīt šī Līguma nosacījumiem. Ja Klients un Anviz ir noslēguši rakstisku līgumu, kas nosaka Klienta piekļuvi Produktiem un to lietošanu, tad šāda parakstītā līguma noteikumi regulē un aizstās šo Līgumu.

Šis Līgums stājas spēkā no datuma, kad Klients piekrīt šī Līguma noteikumiem, kā norādīts iepriekš, vai pirmo reizi piekļūst kādam no Produktiem vai izmanto to (“Spēkā stāšanās datums”), kurš ir agrāks. Anviz patur tiesības pēc saviem ieskatiem grozīt vai atjaunināt šī Līguma noteikumus, kuru spēkā stāšanās datums būs agrākais no (i) 30 dienām no šādas atjaunināšanas vai modifikācijas datuma un (ii) Klienta Produktu lietošanas turpināšanas.

Anviz un Klients vienojas par sekojošo.

1. DEFINĪCIJAS

Atsevišķu šajā Līgumā lietoto terminu definīcijas ar lielo burtu ir norādītas tālāk. Citi ir noteikti Līguma pamattekstā.

“Klienta dati” ir dati (piemēram, video un audio ieraksti), ko Klients nodrošina, izmantojot Programmatūru, un dati, kas saistīti ar privātuma policiju vietnē www.aniz.com/privacy-policy. “Dokumentācija” ir tiešsaistes dokumentācija par Aparatūru, kas pieejama vietnē www.anviz.com/products/

“Licence” nozīmē, kas tai piešķirta 2.1. sadaļā.

“Licences termiņš” ir laika periods, kas norādīts attiecīgajā pirkuma pasūtījumā norādītajā licences SKU.

“Partneris” ir trešā puse, kuru pilnvarojusi Anviz pārdot tālāk Preces, no kurām Klients ir noslēdzis Pirkuma Pasūtījumu šīm Precēm.

“Produkti” kopā nozīmē Programmatūru, Aparatūru, Dokumentāciju un visas to modifikācijas, atjauninājumus un jauninājumus, kā arī to atvasinātos darbus.

“Pirkuma pasūtījums” ir katrs pasūtījuma dokuments, kuram iesniegts Anviz Klients (vai Partneris), un to apstiprinājis Anviz, kas norāda uz Klienta (vai Partnera) stingru apņemšanos iegādāties Produktus un par tajos norādītajām cenām.

“Atbalsts” ir tehniskā atbalsta pakalpojumi un resursi, kas pieejami vietnē www.Anviz.com / support.

“Lietotāji” ir Klienta darbinieki vai citas trešās personas, kuras katru Klients ir pilnvarojis lietot Produktus.

2. LICENCE UN IEROBEŽOJUMI

3. APARATŪRAS GARANTIJAS; ATGRIEŠANA

4. Anviz PIENĀKUMI

5. KLIENTA PIENĀKUMI

6. TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

7. MAKSAS UN PIEGĀDE

8. KONFIDENCIALITĀTE

9. DATU AIZSARDZĪBA

10. ĪPAŠUMS

11. ATKLĀŠANA

Klients atlīdzinās zaudējumus, aizstāvēs un nekaitēs Anviz, tā saistītie uzņēmumi un to attiecīgie īpašnieki, direktori, locekļi, amatpersonas un darbinieki (kopāAnviz Atlīdzības saņēmēji“) no un pret jebkuru Prasību, kas saistīta ar (a) Klienta vai Lietotāja iesaistīšanos Aizliegtā lietošanā, (b) Klienta saistību nepildīšanu 5.1. sadaļā un (c) jebkādu un visām tā Lietotāju darbībām vai bezdarbību. Klients maksās jebkuru norēķinu un jebkādu zaudējumu atlīdzību, kas galīgi piespriesta jebkuram Anviz Kompetentās jurisdikcijas tiesa atlīdzina šādu Prasījumu, ja vien Anviz (i) sniedz Klientam tūlītēju rakstisku paziņojumu par Prasību, (ii) dod Klientam vienpersonisku kontroli pār Prasības aizstāvību un izlīgumu (ar nosacījumu, ka Klients nevar atrisināt jebkuru Prasību bez Anviziepriekšēja rakstiska piekrišana, kas netiks nepamatoti liegta, un (iii) sniedz Klientam visu saprātīgo palīdzību pēc Klienta pieprasījuma un rēķina.

12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

13. Strīdu izšķiršana

Šo Līgumu reglamentē Kalifornijas likumi, neatsaucoties uz likumu kolīzijas noteikumiem. Attiecībā uz jebkuru strīdu, kas saistīts ar šo Līgumu, Puses vienojas par sekojošo:

Alternatīva strīdu izšķiršana

Par visiem strīdiem Klientam vispirms ir jāsniedz Anviz iespēja atrisināt Strīdu, nosūtot rakstisku paziņojumu par Klienta strīdu uz Anviz. Šajā rakstiskajā paziņojumā jāiekļauj (1) Klienta vārds, uzvārds, (2) Klienta adrese, (3) rakstisks Klienta prasības apraksts un (4) apraksts par konkrēto Klienta pieprasīto atvieglojumu. Ja Anviz neatrisina Strīdu 60 dienu laikā pēc Klienta rakstiska paziņojuma saņemšanas, Klients var virzīt Klienta Strīdu mediācijas šķīrējtiesā. Ja ar šiem alternatīvajiem strīdu izšķiršanas līdzekļiem strīdu neizdodas atrisināt, Klients var izskatīt Klienta Strīdu tiesā tikai tālāk aprakstītajos apstākļos.

Saistošā starpniecība

Par visiem Strīdiem Klients piekrīt, ka Strīdi var tikt nodoti mediācijai ar Anviz pirms JAMS ar savstarpēji saskaņotu un izvēlētu starpnieku pirms šķīrējtiesas vai jebkura cita juridiska vai administratīva procesa.

Šķīrējtiesas procedūras

Klients piekrīt, ka JAMS izšķirs visus Strīdus un šķīrējtiesa tiks veikta viena šķīrējtiesneša priekšā. Šķīrējtiesa tiek uzsākta kā individuāla šķīrējtiesa, un tā nekādā gadījumā nav jāuzsāk kā šķiras šķīrējtiesa. Visi jautājumi ir jāizlemj šķīrējtiesnesim, tostarp šī noteikuma darbības joma.

Šķīrējtiesā pirms JAMS tiks piemēroti JAMS visaptverošie šķīrējtiesas noteikumi un procedūras. JAMS noteikumi ir pieejami vietnē jamsadr.com. Nekādā gadījumā uz šķīrējtiesu neattiecas kolektīvās prasības procedūras vai noteikumi.

Tā kā Pakalpojumi un šie Noteikumi attiecas uz starpvalstu tirdzniecību, Federālais šķīrējtiesas likums (FAA) regulē visu strīdu izšķiršanu. Tomēr šķīrējtiesnesis piemēros piemērojamās materiālās tiesības saskaņā ar FAA un piemērojamo noilgumu vai nosacījumu, kas ir precedents.

Šķīrējtiesnesis var piešķirt atvieglojumus, kas būtu pieejami saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un viņam nav tiesību piešķirt atvieglojumus nevienai personai, kas nav procesā iesaistītā puse, pret to vai par to. Šķīrējtiesnesis pieņems jebkuru nolēmumu rakstiski, bet viņam nav jāsniedz pamatojums, ja vien to nepieprasa kāda puse. Šāds spriedums būs galīgs un pusēm saistošs, izņemot FAA paredzētās pārsūdzības tiesības, un to var iesniegt jebkurā tiesā, kuras jurisdikcijā ir puses.

Klients vai Anviz var ierosināt šķīrējtiesu Sanfrancisko apgabalā, Kalifornijā. Gadījumā, ja Klients izvēlas federālo tiesu apgabalu, kurā ir iekļauta Klienta norēķinu adrese, mājas vai uzņēmuma adrese, strīds var tikt nodots Sanfrancisko Kalifornijas apgabalam šķīrējtiesas izskatīšanai.

Atteikšanās no klases darbības

Izņemot gadījumus, kad rakstiski vienojas citādi, šķīrējtiesnesis nedrīkst apvienot vairāk kā vienas personas prasības un nedrīkst citādi vadīt jebkāda veida grupas vai pārstāvja tiesvedību vai prasības, piemēram, grupas prasību, apvienoto prasību vai privātā advokāta prasību.

Ne Klients, ne jebkurš cits Vietnes vai Pakalpojumu lietotājs nevar būt klases pārstāvis, klases dalībnieks vai kā citādi piedalīties klases, apvienotajā vai pārstāvja procesā nevienā štata vai federālajā tiesā. Klients īpaši piekrīt, ka Klients atsakās no Klienta tiesībām attiecībā uz jebkuru un visiem grupas darbības procesiem pret Anviz.

Žūrijas atteikšanās

Klients saprot un piekrīt, ka, noslēdzot šo Līgumu, Klients un Anviz katrs atsakās no tiesībām uz zvērināto tiesu, bet piekrīt lietas izskatīšanai tiesneša priekšā kā sola takai.

14. DAŽĀDI

Šis Līgums ir viss līgums starp Klientu un Anviz un aizstāj visus iepriekšējos līgumus un vienošanās, kas attiecas uz šī līguma priekšmetu, un tos nevar grozīt vai grozīt, izņemot rakstiski, ko parakstījuši abu pušu pilnvaroti darbinieki.

Klients un Anviz ir neatkarīgi darbuzņēmēji, un šis Līgums neradīs nekādas partnerattiecības, kopuzņēmumu vai aģentūru starp Klientu un Anviz. Jebkuru šajā Līgumā paredzēto tiesību neizmantošana netiks uzskatīta par atteikšanos. Šim Līgumam nav trešo personu labuma guvēju.

Ja kāds šī Līguma noteikums tiks atzīts par neizpildāmu, Līgums tiks interpretēts tā, it kā šāds noteikums nebūtu iekļauts. Neviena puse nevar cedēt šo Līgumu bez otras puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, izņemot to, ka jebkura puse var cedēt šo Līgumu bez šādas piekrišanas saistībā ar cedējošās puses iegādi vai visu vai būtībā visu tās aktīvu pārdošanu.