ads linkedin Pogoji prodaje | Anviz Globalno

Pogoji prodaje – pogodba za končnega uporabnika

Nazadnje posodobljeno 15. marca 2021

Ta pogodba za končnega uporabnika (»pogodba«) ureja uporabo Anvizpodjetniško videonadzorno platformo za video varnost (»programska oprema«) in povezano strojno opremo (»strojna oprema«) (skupaj »izdelki«) in je sklenjena med Anviz, Inc. („Anviz“) in Stranka, stranka in/ali končni uporabnik Anvizizdelkov uporabnika (»stranka« ali »uporabnik«), bodisi v povezavi z nakupom izdelkov ali uporabo izdelkov za namene ocenjevanja kot del brezplačnega preizkusa.

S sprejetjem te pogodbe, bodisi s klikom na polje, ki označuje njeno sprejetje, brskanjem po strani za prijavo, kjer je na voljo povezava do te pogodbe, začetkom brezplačnega preizkusa izdelkov ali izvedbo naročila, ki se sklicuje na to pogodbo, se stranka strinja z pogoji te pogodbe. Če stranka in Anviz sklenili pisno pogodbo, ki ureja strankin dostop do izdelkov in njihovo uporabo, potem bodo pogoji tako podpisane pogodbe veljali in bodo nadomestili to pogodbo.

Ta pogodba začne veljati na datum, ki je zgodnejši od datuma, ko stranka sprejme pogoje te pogodbe, kot je navedeno zgoraj, ali prvič dostopa ali uporablja kateri koli izdelek (»datum začetka veljavnosti«). Anviz si pridržuje pravico do spremembe ali posodobitve pogojev te pogodbe po lastni presoji, datum začetka veljavnosti pa bo zgodnejši od (i) 30 dni od datuma takšne posodobitve ali spremembe in (ii) strankine nadaljnje uporabe izdelkov.

Anviz in stranka se strinjata z naslednjim.

1. DEFINICIJE

Opredelitve nekaterih izrazov z veliko začetnico, uporabljenih v tej pogodbi, so navedene spodaj. Drugi so opredeljeni v besedilu sporazuma.

»Podatki o stranki« pomenijo podatke (npr. video in zvočne posnetke), ki jih zagotovi stranka prek programske opreme, in podatke, povezane s pravilnikom o zasebnosti na www.aniz.com/privacy-policy. »Dokumentacija« pomeni spletno dokumentacijo v zvezi s strojno opremo, ki je na voljo na www.anviz.com/izdelki/

“Licenca” ima pomen, ki mu je pripisan v razdelku 2.1.

»Licenčno obdobje« pomeni časovno obdobje, navedeno v licenčni SKU, določeni na ustreznem naročilu.

»Partner« pomeni tretjo osebo, pooblaščeno s strani Anviz za nadaljnjo prodajo izdelkov, pri katerih je stranka sklenila naročilo za take izdelke.

»Produkti« skupaj pomenijo programsko opremo, strojno opremo, dokumentacijo ter vse spremembe, posodobitve in nadgradnje le-teh ter izpeljana dela.

»Naročilo« pomeni vsak dokument naročila, ki je bil predložen Anviz s strani stranke (ali partnerja) in sprejet s strani Anviz, kar kaže na strankino (ali partnerjevo) trdno zavezanost k nakupu izdelkov in cenam, navedenim na njih.

»Podpora« pomeni storitve tehnične podpore in vire, ki so na voljo na www.Anviz.com / podpora.

»Uporabniki« pomeni zaposlene stranke ali druge tretje osebe, od katerih je stranka vsako pooblastila za uporabo izdelkov.

2. LICENCA IN OMEJITVE

3. GARANCIJE ZA STROJNO OPREMO; VRAČILA

4. Anviz OBVEZNOSTI

5. OBVEZNOSTI STRANK

6. TRAJANJE IN PRENEHANJE

7. PRISTOJBINE IN POŠTNINA

8. ZAUPNOST

9. VARSTVO PODATKOV

10. LASTNIŠTVO

11. ZAVAROVANJE

Stranka bo povrnila škodo, jo branila in odškodovala Anviz, njegovih podružnic in njihovih lastnikov, direktorjev, članov, uradnikov in zaposlenih (skupaj »Anviz Odškodninske osebe“) od in proti kateremu koli zahtevku v zvezi z (a) Strankovim ali Uporabnikovim sodelovanjem pri prepovedani uporabi, (b) Strankovo ​​kršitvijo svojih obveznosti iz razdelka 5.1 in (c) vsemi in vsemi dejanji ali opustitvami uporabnikov. Stranka bo plačala kakršno koli poravnavo in kakršno koli odškodnino, ki bo dokončno dodeljena Anviz Prejemnik škode s strani pristojnega sodišča zaradi katerega koli takega zahtevka, dokler Anviz (i) Stranko nemudoma pisno obvesti o Zahtevku, (ii) Stranki omogoči izključni nadzor nad obrambo in poravnavo Zahtevka (pod pogojem, da Stranka ne sme poravnati nobenega Zahtevka brez Anvizpredhodno pisno soglasje, ki ne bo nerazumno zavrnjeno) in (iii) stranki zagotovi vso razumno pomoč na zahtevo in stroške stranke.

12. OMEJITVE ODGOVORNOSTI

13. Reševanje sporov

To pogodbo urejajo zakoni Kalifornije brez sklicevanja na kolizijska pravila. Za vse spore v zvezi s to pogodbo se pogodbenici strinjata z naslednjim:

Alternativno reševanje sporov

Za vse spore mora stranka najprej dati Anviz priložnost za rešitev spora s pošiljanjem pisnega obvestila o sporu stranke na naslov Anviz. To pisno obvestilo mora vsebovati (1) ime stranke, (2) naslov stranke, (3) pisni opis zahtevka stranke in (4) opis posebne pomoči, ki jo zahteva stranka. če Anviz ne reši spora v 60 dneh po prejemu strankinega pisnega obvestila, lahko stranka obravnava strankin spor v mediacijski arbitraži. Če s temi alternativnimi rešitvami spora ni mogoče rešiti spora, lahko stranka nato sproži strankin spor na sodišču samo v okoliščinah, opisanih spodaj.

Zavezujoče posredovanje

Za vse spore se stranka strinja, da se lahko spori predložijo v mediacijo pri Anviz pred JAMS z medsebojno dogovorjenim in izbranim enim Mediatorjem pred arbitražo ali kakršnim koli drugim pravnim ali upravnim postopkom.

Arbitražni postopki

Stranka se strinja, da bo JAMS razsodil vse spore, arbitraža pa bo potekala pred enim razsodnikom. Arbitraža se začne kot individualna arbitraža in se v nobenem primeru ne sme začeti kot skupinska arbitraža. O vseh vprašanjih odloča arbiter, vključno z obsegom te določbe.

Za arbitražo pred JAMS bodo veljala celovita arbitražna pravila in postopki JAMS. Pravila JAMS so na voljo na jamsadr.com. V nobenem primeru za arbitražo ne veljajo postopki ali pravila skupinskih tožb.

Ker se storitve in ti pogoji nanašajo na meddržavno trgovino, ureja arbitražo vseh sporov Zvezni zakon o arbitraži (»FAA«). Vendar pa bo arbiter uporabil veljavno materialno pravo v skladu z FAA in veljavnim zastaralnim rokom ali odložnim pogojem.

Arbiter lahko dodeli olajšavo, ki bi bila na voljo v skladu z veljavno zakonodajo, in ne bo imel pooblastila za dodelitev olajšave kateri koli osebi, ki ni stranka v postopku, proti njej ali v njeno korist. Arbiter bo razsodbo izdal v pisni obliki, vendar mu ni treba navesti razlogov, razen če to zahteva stranka. Takšna razsodba bo dokončna in zavezujoča za stranke, razen pravice do pritožbe, ki jo zagotavlja FAA, in jo je mogoče vložiti na katerem koli sodišču, ki je pristojno za stranke.

Stranka oz Anviz lahko sproži arbitražo v okrožju San Francisco v Kaliforniji. V primeru, da stranka izbere zvezno sodno okrožje, ki vključuje strankin naslov za izstavitev računa, domači ali poslovni naslov, se lahko spor prenese na arbitražo v okrožje San Francisco Kalifornija.

Opustitev razreda ukrepov

Razen če ni drugače pisno dogovorjeno, arbiter ne sme združiti zahtevkov več kot ene osebe in ne sme drugače voditi nobene oblike skupinskega ali zastopniškega postopka ali zahtevkov, kot so skupinska tožba, združena tožba ali tožba zasebnega pravobranilca.

Niti stranka niti kateri koli drug uporabnik spletnega mesta ali storitev ne more biti predstavnik razreda, član razreda ali kako drugače sodelovati v skupinskem, konsolidiranem ali reprezentativnem postopku pred katerim koli državnim ali zveznim sodiščem. Stranka se izrecno strinja, da se odpoveduje pravici do vseh in vseh skupinskih tožb proti Anviz.

Odpoved porote

Stranka razume in se strinja, da s sklenitvijo te pogodbe stranka in Anviz se vsak odpoveduje pravici do sojenja s poroto, vendar se strinja s sojenjem pred sodnikom kot obtožnico.

14. RAZNO

Ta pogodba je celotna pogodba med stranko in Anviz in nadomešča vse predhodne dogovore in dogovore v zvezi s predmetom te pogodbe in se ne sme dopolnjevati ali spreminjati, razen v pisni obliki, ki jo podpišeta pooblaščeni osebji obeh strank.

Stranka in Anviz so neodvisni izvajalci in ta pogodba ne vzpostavlja nikakršnega razmerja partnerstva, skupnega vlaganja ali zastopstva med stranko in Anviz. Neuveljavljanje katere koli pravice iz te pogodbe ne pomeni odpovedi. V tej pogodbi ni tretjih upravičencev.

Če se ugotovi, da je katera koli določba te pogodbe neizvršljiva, se bo pogodba razlagala, kot da taka določba ni bila vključena. Nobena stranka ne sme odstopiti te pogodbe brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke, razen da lahko katera koli stranka to pogodbo prenese brez takšnega soglasja v zvezi s pridobitvijo stranke, ki je odstopila, ali prodajo vseh ali skoraj vseh njenih sredstev.