ads linkedin Uvjeti prodaje | Anviz Globalan

Uvjeti prodaje - Ugovor s krajnjim korisnikom

Posljednje ažuriranje 15. ožujka 2021

Ovaj Ugovor s krajnjim korisnikom („Ugovor“) uređuje korištenje Anvizplatforma poslovnog videonadzora za videosigurnost („Softver“) i srodni hardver („Hardver“) (zajedničkim nazivom „Proizvodi“), a sklapa se između Anviz, Inc. ("Anviz“) i Kupac, kupac i/ili krajnji korisnik Anvizproizvoda („Kupac“ ili „Korisnik“), bilo u vezi s kupnjom proizvoda ili korištenjem proizvoda u svrhu procjene kao dio besplatnog probnog razdoblja.

Prihvaćanjem ovog Ugovora, bilo klikom na okvir koji označava njegovo prihvaćanje, kretanjem kroz stranicu za prijavu na kojoj se nalazi poveznica na ovaj Ugovor, započinjanjem besplatne probe Proizvoda ili izvršavanjem Narudžbenice koja se poziva na ovaj Ugovor, Kupac pristaje na uvjetima ovog Ugovora. Ako Kupac i Anviz potpisali pisani ugovor koji regulira Korisnikov pristup i korištenje proizvoda, tada će uvjeti tako potpisanog ugovora upravljati i zamijeniti ovaj Ugovor.

Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma koji je raniji od datuma kada Korisnik prihvati uvjete ovog Ugovora kako je gore navedeno ili prvi put pristupi ili koristi bilo koji od proizvoda ("Datum stupanja na snagu"). Anviz zadržava pravo izmjene ili ažuriranja uvjeta ovog Ugovora prema vlastitom nahođenju, čiji će datum stupanja na snagu biti raniji od (i) 30 dana od datuma takvog ažuriranja ili izmjene i (ii) kupčevog kontinuiranog korištenja proizvoda.

Anviz i Kupac suglasni su kako slijedi.

1. DEFINICIJE

Definicije određenih pojmova napisanih velikim slovima koji se koriste u ovom Ugovoru navedene su u nastavku. Ostali su definirani u tekstu Ugovora.

"Podaci o korisniku" označavaju podatke (npr. video i audio snimke) koje korisnik daje putem softvera i podatke koji se odnose na politiku privatnosti na www.aniz.com/privacy-policy. "Dokumentacija" znači online dokumentacija u vezi s hardverom, dostupna na www.anviz.com/proizvodi/

„Licenca“ ima značenje koje mu je pripisano u odjeljku 2.1.

"Trajanje licence" znači vremensko razdoblje navedeno u SKU-u licence navedenom na primjenjivoj Narudžbenici.

„Partner“ označava treću stranu ovlaštenu od strane Anviz za preprodaju proizvoda od kojih je Kupac sklopio narudžbenicu za takve proizvode.

"Proizvodi" zajedno označavaju softver, hardver, dokumentaciju i sve njihove izmjene, ažuriranja i nadogradnje te izvedene radove.

„Narudžbenica“ znači svaki dokument narudžbe koji je dostavljen Anviz od strane kupca (ili partnera), a prihvaća ih Anviz, što ukazuje na čvrstu obvezu Kupca (ili Partnera) da će kupiti Proizvode i za cijene navedene na njima.

„Podrška“ označava usluge tehničke podrške i resurse dostupne na www.Anviz.com / podrška.

„Korisnici“ označavaju zaposlenike Kupca ili druge treće strane, od kojih je Kupac svakog ovlastio za korištenje Proizvoda.

2. LICENCA I OGRANIČENJA

3. JAMSTVA NA HARDVER; POVRATAK

4. Anviz OBVEZE

5. OBVEZE KUPCA

6. TRAJANJE I PRESTANAK

7. NAKNADE I DOSTAVA

8. TAJNA

9. ZAŠTITA PODATAKA

10. VLASNIŠTVO

11. OBEŠTEĆENJE

Kupac će obeštetiti, braniti i osloboditi štete Anviz, njegove podružnice i njihovi vlasnici, direktori, članovi, službenici i zaposlenici (zajedno, "Anviz Obeštećeni“) od i protiv bilo kojeg Potraživanja povezanog s (a) Kupčevim ili Korisnikovim sudjelovanjem u Zabranjenoj uporabi, (b) Kupčevim kršenjem svojih obveza iz Odjeljka 5.1, i (c) svim radnjama ili propustima njegovih Korisnika. Kupac će platiti bilo koju nagodbu i svaku konačno dodijeljenu štetu Anviz Obeštećen od strane nadležnog suda kao rezultat bilo kojeg takvog Potraživanja sve dok Anviz (i) daje Kupcu brzu pisanu obavijest o Zahtjevima, (ii) daje Kupcu isključivu kontrolu nad obranom i nagodbom Zahtjeva (pod uvjetom da Kupac ne može riješiti bilo koji Zahtjev bez Anvizprethodni pisani pristanak koji neće biti bezrazložno uskraćen) i (iii) pruža Kupcu svu razumnu pomoć, na zahtjev i trošak Korisnika.

12. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

13. Rješavanje sporova

Ovaj Ugovor reguliran je zakonima Kalifornije bez pozivanja na pravila o sukobu zakona. Za svaki spor u vezi s ovim Ugovorom, strane su suglasne sa sljedećim:

Alternativna rješavanje sporova

Za sve sporove, Kupac mora prvo dati Anviz mogućnost rješavanja spora slanjem pismene obavijesti o sporu Kupca na adresu Anviz. Ta pisana obavijest mora sadržavati (1) ime kupca, (2) adresu kupca, (3) pisani opis kupčevog zahtjeva i (4) opis posebne pravne pomoći koju klijent traži. Ako Anviz ne riješi Spor u roku od 60 dana nakon što primi Kupčevu pisanu obavijest, Kupac može pokrenuti Kupčev Spor posredstvom arbitraže. Ako ta alternativna rješenja spora ne uspiju riješiti spor, Kupac tada može pokrenuti Kupčev spor pred sudom samo pod okolnostima opisanim u nastavku.

Obvezujuće posredovanje

Za sve sporove, Kupac je suglasan da se sporovi mogu podnijeti na medijaciju kod Anviz pred JAMS-om sa zajednički dogovorenim i odabranim jednim posrednikom prije arbitraže ili bilo kojeg drugog pravnog ili upravnog postupka.

Arbitražni postupci

Kupac se slaže da će JAMS arbitrirati sve sporove, a arbitraža će se voditi pred jednim arbitrom. Arbitraža će se pokrenuti kao pojedinačna arbitraža i ni u kojem slučaju neće biti pokrenuta kao grupna arbitraža. O svim pitanjima odlučuje arbitar, uključujući opseg ove odredbe.

Za arbitražu pred JAMS-om primjenjivat će se JAMS-ova Sveobuhvatna arbitražna pravila i postupci. Pravila JAMS-a dostupna su na jamsadr.com. Ni pod kojim okolnostima postupci ili pravila grupnih tužbi neće se primjenjivati ​​na arbitražu.

Budući da se Usluge i ovi Uvjeti odnose na međudržavnu trgovinu, Savezni zakon o arbitraži ("FAA") uređuje arbitrabilnost svih sporova. Međutim, arbitar će primijeniti primjenjivo materijalno pravo u skladu s FAA-om i primjenjivim rokom zastare ili odložnim uvjetom.

Arbitar može dodijeliti olakšicu koja bi bila dostupna u skladu s primjenjivim zakonom i neće imati ovlast dodijeliti olakšicu bilo kojoj osobi koja nije stranka u postupku, protiv nje ili u korist nje. Arbitar će donijeti odluku u pisanom obliku, ali ne mora dati izjavu o razlozima osim ako to stranka ne zatraži. Takva će odluka biti konačna i obvezujuća za stranke, osim prava na žalbu koju daje FAA, i može se podnijeti na bilo kojem sudu koji ima nadležnost nad strankama.

Kupac ili Anviz može pokrenuti arbitražu u okrugu San Francisco, Kalifornija. U slučaju da Korisnik odabere savezni sudski okrug koji uključuje Kupčevu adresu za naplatu, kućnu ili poslovnu adresu, spor se može prenijeti na arbitražu u okrugu San Francisco Kalifornija.

Odricanje od radnje klase

Osim ako je drugačije dogovoreno u pisanom obliku, arbitar ne može objediniti zahtjeve više od jedne osobe i ne može na drugi način predsjedavati bilo kojim oblikom grupnog ili zastupničkog postupka ili zahtjeva kao što su kolektivna tužba, konsolidirana tužba ili tužba privatnog odvjetnika.

Ni Kupac, niti bilo koji drugi korisnik Stranice ili Usluga ne može biti predstavnik klase, član klase ili na drugi način sudjelovati u grupnom, konsolidiranom ili reprezentativnom postupku pred bilo kojim državnim ili saveznim sudovima. Kupac se izričito slaže da se odriče svog prava na bilo koji i sve skupne tužbe protiv Anviz.

Odricanje porote

Kupac razumije i slaže se da sklapanjem ovog Ugovora Kupac i Anviz svaki od njih se odriče prava na suđenje pred porotom, ali pristaje na suđenje pred sucem kao sudski postupak.

14. RAZNO

Ovaj Ugovor je cjelokupni ugovor između Kupca i Anviz i zamjenjuje sve prethodne sporazume i dogovore koji se tiču ​​ovog predmeta i ne može se dopunjavati ili modificirati osim pisanim putem potpisanim od strane ovlaštenog osoblja od strane obje strane.

Kupac i Anviz neovisni su izvođači, a ovaj Ugovor neće uspostaviti nikakav odnos partnerstva, zajedničkog pothvata ili agencije između Kupca i Anviz. Neiskorištenje bilo kojeg prava prema ovom Ugovoru neće predstavljati odricanje. U ovom Ugovoru nema korisnika trećih strana.

Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora utvrdi neprovedivom, Ugovor će se tumačiti kao da takva odredba nije bila uključena. Nijedna strana ne može ustupiti ovaj Ugovor bez prethodnog pisanog pristanka druge strane, osim što bilo koja strana može ustupiti ovaj Ugovor bez takvog pristanka u vezi sa stjecanjem strane koja je ustupila ili prodajom cijele ili gotovo cijele imovine.