ads linkedin Försäljningsvillkor | Anviz Välgörenhet

Försäljningsvillkor - Slutanvändaravtal

Senast uppdaterad 15 mars 2021

Detta slutanvändaravtal ("Avtalet") reglerar användningen av Anvizs företagsvideoövervakningsplattform för videosäkerhet ("Programvara") och relaterad hårdvara ("Hårdvara") (sammantaget "Produkterna") och ingås mellan Anviz, Inc. ("Anviz“) och Kund, kunden och/eller slutanvändaren av Anvizs produkter ("Kund", eller "Användare"), antingen i samband med ett köp av produkterna eller användning av produkterna för utvärderingsändamål som en del av en gratis provperiod.

Genom att acceptera detta avtal, antingen genom att klicka på en ruta som anger dess godkännande, navigera genom en inloggningssida där en länk till detta avtal tillhandahålls, påbörja en kostnadsfri provperiod av produkterna eller utföra en inköpsorder som refererar till detta avtal, samtycker kunden till villkoren i detta avtal. Om Kund och Anviz har ingått ett skriftligt avtal som reglerar kundens tillgång till och användning av produkterna, kommer villkoren i ett sådant undertecknat avtal att styra och ersätta detta avtal.

Detta avtal träder i kraft från och med det tidigare av det datum då kunden accepterar villkoren i detta avtal enligt ovan eller första gången får åtkomst till eller använder någon av produkterna (”Ikraftträdandedatumet”). Anviz förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera villkoren i detta avtal efter eget gottfinnande, vars ikraftträdandedatum kommer att vara det tidigare av (i) 30 dagar från datumet för sådan uppdatering eller ändring och (ii) kundens fortsatta användning av produkterna.

Anviz och kunden godkänner härmed följande.

1. DEFINITIONER

Definitionerna av vissa termer med versaler som används i detta avtal anges nedan. Övriga definieras i huvuddelen av avtalet.

"Kunddata" avser data (t.ex. video- och ljudinspelningar) som tillhandahålls av kunden via programvaran, och data relaterade till integritetspolisen på www.aniz.com/privacy-policy. "Dokumentation" avser onlinedokumentationen angående Hårdvaran, tillgänglig på www.anviz.com/products/

"Licens" har den innebörd som tillskrivs den i avsnitt 2.1.

"Licensperiod" avser tidslängden som anges i licensens SKU som anges på den tillämpliga inköpsordern.

"Partner" betyder en tredje part auktoriserad av Anviz att sälja vidare Produkterna från vilka Kunden har ingått en Inköpsorder för sådana Produkter.

"Produkter" betyder, tillsammans, programvaran, hårdvaran, dokumentationen och alla modifieringar, uppdateringar och uppgraderingar av dessa och härledda arbeten därav.

"Inköpsorder" betyder varje orderdokument som skickas till Anviz av kunden (eller en partner) och accepteras av Anviz, vilket indikerar kundens (eller partners) fasta åtagande att köpa produkterna och för de priser som anges där.

"Support" betyder de tekniska supporttjänsterna och resurserna som finns tillgängliga på www.Anviz.com / support.

"Användare" avser anställda hos kunden, eller andra tredje parter, som var och en är auktoriserad av kunden att använda produkterna.

2. LICENS OCH BEGRÄNSNINGAR

3. HÅRDVARUGARANTIER; RETURER

4. Anviz SKYLDIGHETER

5. KUNDENS SKYLDIGHETER

6. TID OCH UPPSÄGNING

7. AVGIFTER OCH FRAKT

8. KONFIDENTIALITET

9. DATASKYDD

10. ÄGANDERÄTT

11. SKADEERSÄTTNING

Kunden kommer att gottgöra, försvara och hålla oskadlig Anviz, dess dotterbolag och deras respektive ägare, styrelseledamöter, medlemmar, tjänstemän och anställda (tillsammans "Anviz Ersättningstagare“) från och mot alla anspråk som är relaterade till (a) kundens eller en användares engagemang i en förbjuden användning, (b) kundens brott mot sina skyldigheter i avsnitt 5.1, och (c) alla handlingar eller försummelser från sina användare. Kunden kommer att betala eventuell förlikning av och eventuellt skadestånd som slutligen utdöms mot eventuella Anviz Skadelösas av en domstol med behörig jurisdiktion som ett resultat av ett sådant krav så länge som Anviz (i) ger kunden omedelbart skriftligt meddelande om kravet, (ii) ger kunden ensam kontroll över försvaret och regleringen av anspråket (förutsatt att kunden inte kan reglera något krav utan Anvizs tidigare skriftliga samtycke som inte kommer att undanhållas oskäligt), och (iii) ger kunden all rimlig hjälp, på kundens begäran och bekostnad.

12. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

13. Tvistlösningar

Detta avtal regleras av lagarna i Kalifornien utan hänvisning till lagkonflikter. För varje tvist som rör detta avtal är parterna överens om följande:

Alternativ tvistlösning

För alla tvister måste kunden först ge Anviz en möjlighet att lösa tvisten genom att skicka ett skriftligt meddelande om kundens tvist till Anviz. Det skriftliga meddelandet måste innehålla (1) kundens namn, (2) kundens adress, (3) en skriftlig beskrivning av kundens anspråk och (4) en beskrivning av den specifika lättnad kunden söker. Om Anviz inte löser tvisten inom 60 dagar efter att den mottagit kundens skriftliga meddelande, kan kunden driva kundens tvist i medlingsskiljedom. Om dessa alternativa tvistlösningar misslyckas med att lösa tvisten, kan kunden väcka kundens tvist endast i domstol under de omständigheter som beskrivs nedan.

Bindande medling

För alla Tvister samtycker Kunden till att Tvister kan överlämnas till medling med Anviz före JAMS med ömsesidigt överenskommen och utvald ensam medlare före skiljedom eller andra rättsliga eller administrativa förfaranden.

Skiljeförfarande

Kunden samtycker till att JAMS kommer att medla alla tvister, och skiljeförfarandet kommer att genomföras inför en enskild skiljedomare. Skiljeförfarandet ska inledas som ett individuellt skiljeförfarande och ska under inga omständigheter inledas som ett klassskiljeförfarande. Alla frågor ska avgöras av skiljemannen, inklusive omfattningen av denna bestämmelse.

För skiljeförfarande före JAMS gäller JAMS Comprehensive Arbitration Rules & Procedures. JAMS-reglerna finns tillgängliga på jamsadr.com. Under inga omständigheter kommer grupptalan eller regler att gälla för skiljeförfarandet.

Eftersom tjänsterna och dessa villkor avser handel mellan stater, reglerar Federal Arbitration Act (“FAA”) skiljebarheten i alla tvister. Skiljemannen kommer dock att tillämpa tillämplig materiell lag i överensstämmelse med FAA och tillämplig preskriptionslag eller prejudikatvillkor.

Skiljemannen kan bevilja lättnad som skulle vara tillgänglig i enlighet med tillämplig lag och kommer inte att ha befogenhet att bevilja lättnad till, mot eller till förmån för någon person som inte är part i förfarandet. Skiljemannen kommer att göra en skiljedom skriftligen men behöver inte ge en motivering om inte en part begär det. En sådan dom kommer att vara slutgiltig och bindande för parterna, med undantag för eventuell rätt att överklaga som tillhandahålls av FAA, och kan tas upp i valfri domstol som har jurisdiktion över parterna.

Kund eller Anviz kan inleda skiljeförfarande i County of San Francisco, Kalifornien. I händelse av att kunden väljer det federala rättsdistriktet som inkluderar kundens fakturerings-, hem- eller företagsadress, kan tvisten överföras till County of San Francisco California för skiljedom.

Klass Avvikelse

Om inte annat har överenskommits skriftligen, får skiljemannen inte konsolidera mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av grupp- eller representantprocess eller anspråk såsom grupptalan, konsoliderad talan eller privat åklagare.

Varken kunden eller någon annan användare av webbplatsen eller tjänsterna får vara en klassrepresentant, klassmedlem eller på annat sätt delta i ett klass-, konsoliderat eller representativt förfarande inför någon statlig eller federal domstol. Kunden samtycker specifikt till att kunden avsäger sig kundens rätt för alla grupptalan Anviz.

Jurybefrielse

Kunden förstår och samtycker till att genom att ingå detta Avtal Kund och Anviz var och en avsäger sig rätten till en juryrättegång men samtycker till en rättegång inför en domare som en bänkväg.

14. DIVERSE

Detta avtal är hela avtalet mellan Kunden och Anviz och ersätter alla tidigare överenskommelser och överenskommelser rörande ämnet härav och får inte ändras eller modifieras annat än genom en skrift undertecknad av behörig personal av båda parter.

Kund och Anviz är oberoende entreprenörer och detta avtal kommer inte att upprätta något partnerskap, joint venture eller agentur mellan kunden och Anviz. Underlåtenhet att utöva någon rättighet enligt detta avtal kommer inte att utgöra ett avstående. Det finns inga tredje parts förmånstagare till detta avtal.

Om någon bestämmelse i detta avtal inte kan verkställas, kommer avtalet att tolkas som om en sådan bestämmelse inte hade inkluderats. Ingen av parterna får överlåta detta avtal utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten, förutom att endera parten får överlåta detta avtal utan sådant samtycke i samband med ett förvärv av den överlåtande parten eller en försäljning av alla eller i stort sett alla dess tillgångar.