ads linkedin Salgsbetingelser | Anviz Global

Salgsvilkår – sluttbrukeravtale

Sist oppdatert 15. mars 2021

Denne sluttbrukeravtalen ("Avtalen") regulerer bruken av Anvizsin bedriftsvideoovervåkingsplattform for videosikkerhet («Programvare») og relatert maskinvare («Hardware») (samlet «Produktene»), og inngås mellom Anviz, Inc. (“Anviz“) og Kunden, kunden og/eller sluttbrukeren av Anvizsine produkter ("Kunde", eller "Bruker"), enten i forbindelse med et kjøp av produktene eller bruk av produktene for evalueringsformål som en del av en gratis prøveversjon.

Ved å godta denne avtalen, enten ved å klikke på en boks som indikerer at den er akseptert, navigere gjennom en påloggingsside der en lenke til denne avtalen er gitt, starte en gratis prøveversjon av produktene, eller utføre en kjøpsordre som refererer til denne avtalen, godtar kunden vilkårene i denne avtalen. Hvis Kunden og Anviz har inngått en skriftlig avtale som regulerer kundens tilgang til og bruk av produktene, vil vilkårene i en slik signert avtale regulere og erstatte denne avtalen.

Denne avtalen trer i kraft fra det første av datoen da kunden godtar vilkårene i denne avtalen som angitt ovenfor eller første gang får tilgang til eller bruker noen av produktene ("ikrafttredelsesdatoen"). Anviz forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere vilkårene i denne avtalen etter eget skjønn, hvis virkningsdato vil være den tidligere av (i) 30 dager fra datoen for slik oppdatering eller endring og (ii) kundens fortsatte bruk av produktene.

Anviz og Kunden samtykker herved som følger.

1. DEFINISJONER

Definisjonene av visse termer med store bokstaver som brukes i denne avtalen, er angitt nedenfor. Andre er definert i hoveddelen av avtalen.

"Kundedata" betyr data (f.eks. video- og lydopptak) levert av kunden via programvaren, og data relatert til personvernpolitiet på www.aniz.com/privacy-policy. "Dokumentasjon" betyr den elektroniske dokumentasjonen angående maskinvaren, tilgjengelig på www.anviz.com/products/

"Lisens" har betydningen som er tilskrevet den i avsnitt 2.1.

"Lisensperiode" betyr hvor lang tid som er angitt i lisens-SKU-en som er angitt på den gjeldende kjøpsordren.

"Partner" betyr en tredjepart autorisert av Anviz å videreselge produktene, som kunden har inngått en kjøpsordre fra for slike produkter.

"Produkter" betyr samlet programvaren, maskinvaren, dokumentasjonen og alle modifikasjoner, oppdateringer og oppgraderinger av disse og avledede arbeider derav.

"Kjøpsordre" betyr hvert ordredokument sendt til Anviz av kunden (eller en partner), og akseptert av Anviz, som indikerer kundens (eller partnerens) faste forpliktelse til å kjøpe produktene og for prisene som er oppført på disse.

"Support" betyr de tekniske støttetjenestene og ressursene som er tilgjengelige på www.Anviz.com / support.

"Brukere" betyr ansatte hos kunden, eller andre tredjeparter, som hver er autorisert av kunden til å bruke produktene.

2. LISENS OG BEGRENSNINGER

3. MASKINVAREGARANTIER; RETURER

4. Anviz FORPLIKTELSER

5. KUNDENS FORPLIKTELSER

6. VARIGHET OG OPPSIGELSE

7. GEBYRER OG FRAKT

8. FORTROLIGHET

9. DATA BESKYTTELSE

10. EIE

11. ERSTATNING

Kunden vil holde skadesløs, forsvare og holde skadesløs Anviz, dets tilknyttede selskaper og deres respektive eiere, direktører, medlemmer, ledere og ansatte (sammen "Anviz Skadesløsholdere“) fra og mot ethvert krav knyttet til (a) Kundens eller en Brukers deltakelse i en forbudt bruk, (b) Kundens brudd på sine forpliktelser i Seksjon 5.1, og (c) enhver handling eller unnlatelse fra sine Brukere. Kunden skal betale ethvert oppgjør og eventuelle erstatninger som tildeles endelig mot evt Anviz Skadeløses av en domstol med kompetent jurisdiksjon som et resultat av et slikt krav så lenge Anviz (i) gir kunden umiddelbar skriftlig varsel om kravet, (ii) gir kunden enekontroll over forsvaret og oppgjøret av kravet (forutsatt at kunden ikke kan gjøre opp noe krav uten Anvizsitt skriftlige forhåndssamtykke som ikke vil bli tilbakeholdt urimelig), og (iii) gir kunden all rimelig assistanse, på kundens forespørsel og regning.

12. ANSVARSBEGRENSNINGER

13. Tvisteløsninger

Denne avtalen er underlagt lovene i California uten referanse til lovkonflikter. For enhver tvist knyttet til denne avtalen, er partene enige om følgende:

Alternativ tvisteløsning

For alle tvister må kunden først gi Anviz en mulighet til å løse tvisten ved å sende skriftlig melding om kundens tvist til Anviz. Den skriftlige varslingen må inneholde (1) kundens navn, (2) kundens adresse, (3) en skriftlig beskrivelse av kundens krav og (4) en beskrivelse av den spesifikke lettelsen kunden søker. Hvis Anviz ikke løser tvisten innen 60 dager etter at den mottok kundens skriftlige varsel, kan kunden forfølge kundens tvist i meklingsvoldgift. Hvis disse alternative tvisteløsningene ikke klarer å løse tvisten, kan kunden saksøke kundens tvist for en domstol bare under omstendighetene beskrevet nedenfor.

Bindende mekling

For alle Tvister godtar Kunden at Tvister kan sendes til mekling med Anviz før JAMS med gjensidig avtalt og valgt enkelt mekler før voldgift eller andre juridiske eller administrative prosedyrer.

Voldgiftsprosedyrer

Kunden godtar at JAMS vil voldgifte alle tvister, og voldgiften vil bli utført for en enkelt voldgiftsdommer. Voldgiften skal påbegynnes som en individuell voldgift og skal under ingen omstendigheter påbegynnes som en klassevoldgift. Alle spørsmål skal være opp til voldgiftsdommeren å avgjøre, inkludert omfanget av denne bestemmelsen.

For voldgift før JAMS vil JAMS omfattende voldgiftsregler og prosedyrer gjelde. JAMS-reglene er tilgjengelige på jamsadr.com. Under ingen omstendigheter vil gruppesøksmål eller regler gjelde for voldgiften.

Fordi tjenestene og disse vilkårene gjelder mellomstatlig handel, styrer Federal Arbitration Act (“FAA”) vilkårligheten av alle tvister. Voldgiftsdommeren vil imidlertid anvende gjeldende materiell lov i samsvar med FAA og gjeldende foreldelsesvedtekter eller presedens.

Voldgiftsdommeren kan tilkjenne lettelse som ville være tilgjengelig i henhold til gjeldende lov og vil ikke ha makt til å gi lettelse til, mot eller til fordel for noen person som ikke er part i saksbehandlingen. Voldgiftsdommeren vil avgi enhver kjennelse skriftlig, men trenger ikke gi en begrunnelse med mindre en part ber om det. En slik kjennelse vil være endelig og bindende for partene, bortsett fra enhver rett til anke gitt av FAA, og kan føres inn i enhver domstol som har jurisdiksjon over partene.

Kunde eller Anviz kan starte voldgift i County of San Francisco, California. I tilfelle kunden velger det føderale rettsdistriktet som inkluderer kundens fakturerings-, hjemme- eller forretningsadresse, kan tvisten overføres til fylket San Francisco California for voldgift.

Klasse Handlingsavvisning

Med mindre annet er skriftlig avtalt, kan voldgiftsdommeren ikke konsolidere mer enn én persons krav og kan ikke på annen måte lede noen form for en gruppe- eller representativ prosess eller krav som gruppesøksmål, konsolidert søksmål eller privat advokatsøksmål.

Verken kunden eller noen annen bruker av nettstedet eller tjenestene kan være en klasserepresentant, klassemedlem eller på annen måte delta i en klasse-, konsolidert eller representativ prosess for noen statlige eller føderale domstoler. Kunden godtar spesifikt at kunden gir avkall på kundens rett for enhver gruppesøksmål mot Anviz.

Juryfritak

Kunden forstår og godtar at ved å inngå denne avtalen Kunden og Anviz gir avkall på retten til en juryrettssak, men samtykker til en rettssak for en dommer som en benkspor.

14. DIVERSE

Denne avtalen er hele avtalen mellom kunden og Anviz og erstatter alle tidligere avtaler og forståelser angående emnet for dette og kan ikke endres eller modifiseres unntatt ved skriftlig undertegnet av autorisert personell av begge parter.

Kunde og Anviz er uavhengige kontraktører, og denne avtalen vil ikke etablere noe partnerskap, joint venture eller byrå mellom kunden og Anviz. Unnlatelse av å utøve noen rettighet i henhold til denne avtalen vil ikke utgjøre en fraskrivelse. Det er ingen tredjepartsbegunstigede i denne avtalen.

Hvis noen bestemmelse i denne avtalen ikke kan håndheves, vil avtalen bli tolket som om en slik bestemmelse ikke var inkludert. Ingen av partene kan overdra denne avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra den andre parten, bortsett fra at hver av partene kan overdra denne avtalen uten slikt samtykke i forbindelse med et oppkjøp av den overdragende parten eller et salg av alle eller i det vesentlige alle dens eiendeler.