ads linkedin เงื่อนไขการขาย | Anviz เหตุการณ์ที่

เงื่อนไขการขาย - ข้อตกลงผู้ใช้ปลายทาง

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2021

ข้อตกลงผู้ใช้ปลายทางนี้ (“ข้อตกลง“) ควบคุมการใช้งาน Anvizแพลตฟอร์มกล้องวงจรปิดระดับองค์กรสำหรับการรักษาความปลอดภัยด้วยวิดีโอ (“ซอฟต์แวร์“) และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง (“ฮาร์ดแวร์“) (เรียกรวมกันว่า “ผลิตภัณฑ์“) และเข้าร่วมระหว่าง Anviz, อิงค์ (“Anviz“) และลูกค้า ลูกค้าและ/หรือผู้ใช้ปลายทางของ Anvizผลิตภัณฑ์ของ (“ลูกค้า“ หรือ “ผู้ใช้”) ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองใช้ฟรี

การยอมรับข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการคลิกที่ช่องที่ระบุการยอมรับ การนำทางผ่านหน้าเข้าสู่ระบบที่มีลิงก์ไปยังข้อตกลงนี้ การเริ่มทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ฟรี หรือการดำเนินการตามใบสั่งซื้อที่อ้างอิงถึงข้อตกลงนี้ ถือว่าลูกค้ายอมรับ ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากลูกค้าและ Anviz ได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อควบคุมการเข้าถึงและการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า จากนั้นข้อกำหนดของข้อตกลงที่ลงนามดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้และมีผลบังคับเหนือข้อตกลงนี้

ข้อตกลงนี้มีผลตั้งแต่ก่อนหน้าวันที่ลูกค้ายอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ เป็นครั้งแรก ("วันที่มีผลบังคับใช้") Anviz ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ตามดุลยพินิจของตน วันที่มีผลบังคับใช้จะเร็วกว่า (i) 30 วันนับจากวันที่ปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าว และ (ii) การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของลูกค้า

Anviz และลูกค้าตกลงตามนี้

1 คำจำกัดความ

คำจำกัดความของคำศัพท์ที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่บางคำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีระบุไว้ด้านล่าง อื่น ๆ กำหนดไว้ในเนื้อหาของข้อตกลง

“ข้อมูลลูกค้า” หมายถึงข้อมูล (เช่น การบันทึกวิดีโอและเสียง) ที่ลูกค้าจัดหาให้ผ่านทางซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ www.aniz.com/privacy-policy. “เอกสารประกอบ” หมายถึงเอกสารออนไลน์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซึ่งมีให้ที่ wwwanviz.com/products/

“ใบอนุญาต” มีความหมายตามที่ระบุในข้อ 2.1

“ระยะเวลาใบอนุญาต” หมายถึงระยะเวลาที่ระบุไว้ใน License SKU ที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

“พันธมิตร” หมายถึงบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจาก Anviz เพื่อขายต่อผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้กรอกใบสั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

“ผลิตภัณฑ์” หมายถึง เรียกรวมกันว่าซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เอกสารประกอบ และการดัดแปลง อัปเดต และอัปเกรดทั้งหมดและผลงานลอกเลียนแบบดังกล่าว

“ใบสั่งซื้อ” หมายถึง เอกสารการสั่งซื้อแต่ละฉบับที่ส่งถึง Anviz โดยลูกค้า (หรือคู่ค้า) และได้รับการยอมรับจาก Anvizแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของลูกค้า (หรือคู่ค้า) ในการซื้อผลิตภัณฑ์และสำหรับราคาที่ระบุไว้ในนั้น

“การสนับสนุน” หมายถึงบริการสนับสนุนด้านเทคนิคและแหล่งข้อมูลที่มีให้ที่ wwwAnviz.com / support.

“ผู้ใช้” หมายถึงพนักงานของลูกค้าหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งแต่ละรายได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้ใช้ผลิตภัณฑ์

2. ใบอนุญาตและข้อจำกัด

3. การรับประกันฮาร์ดแวร์ ผลตอบแทน

4. Anviz ภาระผูกพัน

5. ภาระผูกพันของลูกค้า

6. เงื่อนไขและการยกเลิก

7. ค่าธรรมเนียมและค่าขนส่ง

8 การรักษาความลับ

9 การป้องกันข้อมูล

10 เจ้าของ

11 การทำขวัญ

ลูกค้าจะชดใช้ ปกป้อง และไม่เป็นอันตราย Anvizบริษัทในเครือ และเจ้าของ กรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง (รวมกันเรียกว่า “Anviz ผู้ชดใช้“) จากและต่อต้านการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (ก) ลูกค้าหรือผู้ใช้มีส่วนร่วมในการใช้งานที่ต้องห้าม (ข) การฝ่าฝืนภาระผูกพันของลูกค้าในส่วนที่ 5.1 และ (ค) การกระทำหรือการละเว้นใด ๆ และทั้งหมดของผู้ใช้ ลูกค้าจะชำระค่าเสียหายและค่าเสียหายใดๆ ที่ได้รับในที่สุด Anviz ผู้ชดใช้โดยศาลที่มีเขตอำนาจอันเป็นผลมาจากการเรียกร้องใด ๆ ดังกล่าวตราบเท่าที่ Anviz (i) แจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันทีแก่ลูกค้า (ii) ให้อำนาจแก่ลูกค้าในการควบคุมการต่อสู้และการระงับข้อเรียกร้องแต่เพียงผู้เดียว (โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าไม่สามารถระงับข้อเรียกร้องใด ๆ โดยไม่ Anvizความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าซึ่งจะไม่ถูกระงับโดยไม่สมควร) และ (iii) ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ลูกค้าทั้งหมดตามคำขอและค่าใช้จ่ายของลูกค้า

12. ข้อจำกัดความรับผิด

13. การระงับข้อพิพาท

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่มีการอ้างอิงถึงกฎการขัดกันของกฎหมาย สำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ คู่สัญญาตกลงดังต่อไปนี้:

การระงับข้อพิพาททางเลือก

สำหรับข้อโต้แย้งทั้งหมด ลูกค้าต้องให้การก่อน Anviz โอกาสในการแก้ไขข้อพิพาทโดยส่งจดหมายแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อพิพาทของลูกค้า Anviz. การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นต้องมี (1) ชื่อลูกค้า (2) ที่อยู่ของลูกค้า (3) คำอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเรียกร้องของลูกค้า และ (4) คำอธิบายของการบรรเทาทุกข์เฉพาะที่ลูกค้าต้องการ ถ้า Anviz ไม่แก้ไขข้อพิพาทภายใน 60 วันหลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า ลูกค้าอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทของลูกค้าโดยใช้อนุญาโตตุลาการไกล่เกลี่ย หากการระงับข้อพิพาททางเลือกเหล่านั้นล้มเหลวในการแก้ไขข้อพิพาท ลูกค้าสามารถดำเนินการโต้แย้งของลูกค้าในศาลภายใต้สถานการณ์ที่อธิบายไว้ด้านล่างเท่านั้น

การไกล่เกลี่ยที่มีผลผูกพัน

สำหรับข้อพิพาททั้งหมด ลูกค้าตกลงว่าอาจมีการส่งข้อพิพาทไปยังการไกล่เกลี่ยกับ Anviz ก่อน JAMS โดยตกลงร่วมกันและเลือกผู้ไกล่เกลี่ยรายเดียวก่อนอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการทางกฎหมายหรือการบริหารอื่นใด

ขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ

ลูกค้าตกลงว่า JAMS จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งหมด และอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการต่อหน้าอนุญาโตตุลาการคนเดียว การอนุญาโตตุลาการจะเริ่มขึ้นเป็นการอนุญาโตตุลาการรายบุคคลและจะไม่มีการเริ่มการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มไม่ว่าในกรณีใด ประเด็นทั้งหมดจะต้องให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสิน รวมถึงขอบเขตของบทบัญญัตินี้

สำหรับการอนุญาโตตุลาการก่อน JAMS จะใช้กฎและกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ครอบคลุมของ JAMS กฎของ JAMS สามารถดูได้ที่ jamsadr.com. กระบวนการหรือกฎการดำเนินคดีแบบกลุ่มจะไม่นำไปใช้กับอนุญาโตตุลาการไม่ว่าในกรณีใดๆ

เนื่องจากบริการและข้อกำหนดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างรัฐ Federal Arbitration Act (“FAA”) จึงควบคุมการอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาททั้งหมด อย่างไรก็ตาม อนุญาโตตุลาการจะใช้กฎหมายที่เป็นสาระสำคัญที่บังคับใช้ซึ่งสอดคล้องกับ FAA และกฎหมายว่าด้วยข้อจำกัดหรือเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

อนุญาโตตุลาการอาจชี้ขาดการผ่อนปรนที่มีอยู่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และจะไม่มีอำนาจในการชี้ขาดการผ่อนปรน ต่อต้าน หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่คู่กรณีในการดำเนินการ อนุญาโตตุลาการจะให้คำชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่จำเป็นต้องให้คำชี้แจงเหตุผล เว้นแต่จะได้รับการร้องขอจากคู่สัญญา รางวัลดังกล่าวจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทุกฝ่าย ยกเว้นสิทธิ์ในการอุทธรณ์ที่ FAA กำหนด และอาจเข้าสู่ศาลใดๆ ที่มีอำนาจเหนือคู่สัญญา

ลูกค้าหรือ Anviz อาจเริ่มอนุญาโตตุลาการในเทศมณฑลซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ในกรณีที่ลูกค้าเลือกเขตการพิจารณาคดีของรัฐบาลกลางที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานของลูกค้า ข้อพิพาทอาจถูกโอนไปยังเทศมณฑลซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนียเพื่อการอนุญาโตตุลาการ

การสละสิทธิ์การเรียนรู้ระดับชั้น

อนุญาโตตุลาการไม่อาจรวมการเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคน และไม่อาจควบคุมในรูปแบบใดๆ ของการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือตัวแทน หรือการเรียกร้อง เช่น การฟ้องร้องแบบกลุ่ม การฟ้องร้องแบบรวม หรือการฟ้องร้องส่วนตัวของทนายความทั่วไป

ลูกค้าหรือผู้ใช้เว็บไซต์หรือบริการอื่นใดไม่สามารถเป็นตัวแทนกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม หรือมีส่วนร่วมในกลุ่ม กลุ่มรวม หรือตัวแทนในการดำเนินคดีต่อศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลาง ลูกค้ายอมรับเป็นการเฉพาะว่าลูกค้าสละสิทธิ์ของลูกค้าในการดำเนินคดีแบบกลุ่มใด ๆ และทั้งหมด Anviz.

คณะลูกขุนสละสิทธิ์

ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่าโดยการทำข้อตกลงนี้ ลูกค้าและ Anviz แต่ละคนสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุน แต่ตกลงที่จะพิจารณาคดีต่อหน้าผู้พิพากษาในฐานะผู้พิพากษา

14 เบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและ Anviz และแทนที่ข้อตกลงและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาในที่นี้ และไม่สามารถแก้ไขหรือแก้ไขได้ ยกเว้นโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่าย

ลูกค้าและ Anviz เป็นผู้รับจ้างอิสระ และข้อตกลงนี้จะไม่สร้างความสัมพันธ์ใดๆ ของการเป็นหุ้นส่วน การร่วมทุน หรือตัวแทนระหว่างลูกค้าและ Anviz. การไม่ใช้สิทธิ์ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ ไม่มีบุคคลที่สามที่ได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงนี้

หากพบว่าข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อตกลงจะถูกตีความเสมือนว่าไม่ได้รวมข้อกำหนดดังกล่าวไว้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่าย ยกเว้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมอบหมายข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งฝ่ายที่มอบหมายหรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด