ads linkedin Podmienky predaja | Anviz Globálne

Podmienky predaja – zmluva s koncovým používateľom

Posledná aktualizácia 15. marca 2021

Táto zmluva s koncovým používateľom (ďalej len „zmluva“) upravuje používanie Anvizpodniková platforma video sledovania pre bezpečnosť videa („Softvér“) a súvisiaci hardvér („Hardvér“) (spoločne „Produkty“) a je uzavretá medzi Anviz, Inc. („Anviz“) a Zákazník, zákazník a/alebo koncový používateľ AnvizProdukty spoločnosti („Zákazník“ alebo „Používateľ“), buď v súvislosti s nákupom Produktov alebo použitím Produktov na účely hodnotenia v rámci bezplatnej skúšobnej verzie.

Prijatím tejto zmluvy, či už kliknutím na políčko označujúce jej prijatie, prechodom cez prihlasovaciu stránku, na ktorej je uvedený odkaz na túto zmluvu, začatím bezplatnej skúšobnej verzie produktov alebo vykonaním objednávky, ktorá odkazuje na túto zmluvu, zákazník súhlasí s podmienok tejto dohody. Ak Zákazník a Anviz podpísali písomnú zmluvu upravujúcu prístup Zákazníka k Produktom a ich používanie, potom budú túto zmluvu riadiť a nahrádzať podmienky takejto podpísanej zmluvy.

Táto zmluva je účinná od dátumu, kedy zákazník prijme podmienky tejto zmluvy, ako je uvedené vyššie, alebo keď prvýkrát pristúpi alebo použije niektorý z produktov (ďalej len „dátum účinnosti“), podľa toho, ktorý z nich nastane skôr. Anviz si vyhradzuje právo upraviť alebo aktualizovať podmienky tejto zmluvy podľa vlastného uváženia, pričom dátum účinnosti bude skorší z (i) 30 dní od dátumu takejto aktualizácie alebo úpravy a (ii) pokračujúce používanie produktov zákazníkom.

Anviz a Zákazník týmto súhlasí s nasledujúcim.

1. DEFINÍCIE

Definície určitých výrazov s veľkým začiatočným písmenom použitých v tejto zmluve sú uvedené nižšie. Ostatné sú definované v texte Zmluvy.

„Údaje zákazníka“ znamenajú údaje (napr. obrazové a zvukové záznamy) poskytnuté zákazníkom prostredníctvom Softvéru a údaje týkajúce sa ochrany osobných údajov na www.aniz.com/privacy-policy. „Dokumentácia“ znamená online dokumentáciu týkajúcu sa hardvéru, ktorá je dostupná na adrese www.anviz.com/products/

„Licencia“ má význam, ktorý sa mu pripisuje v časti 2.1.

„Obdobie licencie“ znamená obdobie uvedené v licenčnom SKU uvedenom v príslušnej nákupnej objednávke.

„Partner“ znamená tretiu stranu poverenú Anviz na ďalší predaj Produktov, od ktorých Zákazník uzavrel Objednávku na takéto Produkty.

„Produkty“ súhrnne znamenajú Softvér, Hardvér, Dokumentáciu a všetky ich modifikácie, aktualizácie a upgrady a odvodené diela.

„Nákupná objednávka“ znamená každý objednávkový dokument predložený na Anviz Zákazníkom (alebo Partnerom) a prijatý Anviz, ktorý vyjadruje pevný záväzok Zákazníka (alebo Partnera) kúpiť Produkty a za ceny v nich uvedené.

„Podpora“ znamená služby technickej podpory a zdroje dostupné na www.Anviz.com / podpora.

„Používatelia“ znamenajú zamestnancov Zákazníka alebo iné tretie strany, z ktorých každá je Zákazníkom oprávnená používať Produkty.

2. LICENCIA A OBMEDZENIA

3. HARDVÉROVÉ ZÁRUKY; VRÁTKY

4. Anviz POVINNOSTI

5. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6. DOBA TRVANIA A UKONČENIE

7. POPLATKY A DOPRAVA

8. DÔVERNOSŤ

9. OCHRANA DÁT

10. VLASTNÍCTVA

11. ODŠKODNENIE

Zákazník odškodní, bude brániť a bude chrániť Anviz, jej pridružené spoločnosti a ich príslušných vlastníkov, riaditeľov, členov, úradníkov a zamestnancov (spolu „Anviz Odškodňované osoby“) z akéhokoľvek Nároku súvisiaceho s (a) Zakázaným používaním Zákazníka alebo Používateľa, (b) porušením povinností Zákazníka v časti 5.1 a (c) akýmkoľvek konaním alebo opomenutím jeho Používateľov. Zákazník zaplatí akékoľvek vysporiadanie a všetky škody, ktoré budú voči nim nakoniec priznané Anviz Odškodnenie súdom s príslušnou jurisdikciou v dôsledku akéhokoľvek takéhoto Nároku, pokiaľ Anviz (i) bezodkladne písomne ​​upozorní zákazníka na reklamáciu, (ii) poskytne zákazníkovi výhradnú kontrolu nad obhajobou a riešením reklamácie (za predpokladu, že zákazník nemôže urovnať žiadnu reklamáciu bez Anvizpredchádzajúci písomný súhlas, ktorý nebude bezdôvodne odoprený, a (iii) poskytne zákazníkovi všetku primeranú pomoc na žiadosť a náklady zákazníka.

12. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

13. Riešenie sporov

Táto zmluva sa riadi zákonmi Kalifornie bez odkazu na kolízne normy. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa tejto zmluvy zmluvné strany súhlasia s týmto:

Alternatívne spôsoby riešenia sporov

V prípade všetkých sporov musí zákazník najprv poskytnúť Anviz možnosť vyriešiť Spor zaslaním písomného oznámenia o spore Zákazníka Anviz. Toto písomné oznámenie musí obsahovať (1) meno zákazníka, (2) adresu zákazníka, (3) písomný popis nároku zákazníka a (4) popis konkrétnej úľavy, ktorú zákazník požaduje. Ak Anviz nevyrieši Spor do 60 dní od doručenia písomného oznámenia Zákazníka, Zákazník môže Spor Zákazníka riešiť v mediačnej arbitráži. Ak tieto alternatívne riešenia sporov nevyriešia Spor, Zákazník môže potom riešiť Spor Zákazníka na súde len za okolností opísaných nižšie.

Záväzné sprostredkovanie

Pre všetky spory zákazník súhlasí s tým, že spory môžu byť predložené na mediáciu s Anviz pred JAMS so vzájomne dohodnutým a vybraným jediným mediátorom pred arbitrážnym alebo iným súdnym alebo správnym konaním.

Arbitrážne konanie

Zákazník súhlasí s tým, že JAMS bude rozhodovať všetky spory a arbitráž bude vedená pred jedným rozhodcom. Arbitráž sa začne ako individuálna arbitráž av žiadnom prípade sa nezačne ako triedna arbitráž. O všetkých otázkach rozhoduje rozhodca, vrátane rozsahu tohto ustanovenia.

Pre arbitráž pred JAMS sa budú uplatňovať Komplexné arbitrážne pravidlá a postupy JAMS. Pravidlá JAMS sú dostupné na jamsadr.com. Za žiadnych okolností sa na arbitráž nebudú vzťahovať postupy alebo pravidlá skupinovej žaloby.

Keďže sa Služby a tieto Podmienky týkajú medzištátneho obchodu, arbitrážnosť všetkých sporov sa riadi Federálnym zákonom o arbitráži (ďalej len „FAA“). Rozhodca však uplatní príslušné hmotné právo v súlade s FAA a príslušným zákonom o premlčaní alebo odkladacej podmienke.

Rozhodca môže priznať úľavu, ktorá by bola dostupná podľa platného práva, a nebude mať právomoc priznať úľavu akejkoľvek osobe, ktorá nie je stranou konania, ani proti nej alebo v jej prospech. Rozhodca vydá akékoľvek rozhodnutie písomne, ale nemusí uvádzať dôvody, pokiaľ to nepožiada strana. Takéto rozhodnutie bude konečné a záväzné pre strany, s výnimkou akéhokoľvek práva na odvolanie, ktoré poskytuje FAA, a možno ho podať na akomkoľvek súde, ktorý má jurisdikciu nad stranami.

Zákazník resp Anviz môže začať arbitráž v grófstve San Francisco v Kalifornii. V prípade, že si zákazník vyberie federálny súdny obvod, ktorý zahŕňa zákazníkovu fakturačnú, domácu alebo obchodnú adresu, Spor môže byť postúpený na arbitrážny súd County of San Francisco California.

Trieda Akcia Zrieknutie sa

Ak nie je písomne ​​dohodnuté inak, rozhodca nemôže zlúčiť nároky viac ako jednej osoby a nemôže inak predsedať žiadnej forme hromadného alebo zastupujúceho konania alebo nárokov, ako sú skupinová žaloba, konsolidovaná žaloba alebo žaloba generálneho prokurátora.

Zákazník ani žiadny iný používateľ Stránky alebo Služieb nemôže byť zástupcom triedy, členom triedy ani sa inak zúčastňovať na triednom, konsolidovanom alebo zastupiteľskom konaní pred akýmkoľvek štátnym alebo federálnym súdom. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že sa vzdáva práva zákazníka na akékoľvek a všetky skupinové žaloby proti Anviz.

Vzdanie sa poroty

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že uzavretím tejto zmluvy Zákazník a Anviz každý sa vzdáva práva na súdny proces pred porotou, ale súhlasí so súdnym procesom pred sudcom ako predsedom.

14. RÔZNE

Táto zmluva je úplnou dohodou medzi zákazníkom a Anviz a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dorozumenia týkajúce sa predmetu tejto zmluvy a nemožno ich meniť ani upravovať inak, ako písomne ​​podpísanými oprávnenými pracovníkmi oboma stranami.

Zákazník a Anviz sú nezávislí dodávatelia a táto zmluva nezakladá žiadny partnerský vzťah, spoločný podnik alebo zastúpenie medzi zákazníkom a Anviz. Neuplatnenie akéhokoľvek práva podľa tejto zmluvy nebude predstavovať vzdanie sa práva. Z tejto zmluvy nie sú žiadne oprávnené tretie strany.

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude považovať za nevykonateľné, zmluva sa bude vykladať tak, ako keby takéto ustanovenie nebolo zahrnuté. Žiadna zo strán nemôže postúpiť túto Zmluvu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, s výnimkou toho, že ktorákoľvek zo strán môže túto Zmluvu postúpiť bez takéhoto súhlasu v súvislosti s akvizíciou postupujúcej strany alebo predajom všetkých alebo podstatnej časti jej aktív.