ads linkedin Услови за продажба | Anviz Глобална

Услови за продажба - Договор за краен корисник

Последно ажурирање на 15 март 2021 година

Овој Договор за краен корисник („Договор“) ја регулира употребата на Anvizплатформата за видео надзор на претпријатието за видео безбедност („Софтвер“) и сродниот хардвер („Хардвер“) (колективно, „Производи“), и се внесува помеѓу Anviz, Inc. (“Anviz“) и Клиент, клиентот и/или крајниот корисник на AnvizПроизводи на („Клиент“ или „Корисник“), било во врска со купување на Производите или користење на Производите за цели на евалуација како дел од бесплатен пробен период.

Со прифаќање на овој Договор, без разлика дали со кликнување на полето што укажува на неговото прифаќање, навигација низ страницата за најавување каде што е обезбедена врска до овој Договор, започнување на бесплатна проба на Производите или извршување на нарачка која упатува на овој договор, Клиентот се согласува со условите на овој Договор. Доколку Клиентот и Anviz имаат склучено писмен договор со кој се регулира пристапот на Клиентот и користењето на Производите, тогаш условите на таквиот потпишан договор ќе владеат и ќе го заменат овој Договор.

Овој договор стапува во сила од порано од датумот кога Клиентот ги прифаќа условите од овој Договор како што е наведено погоре или прв пристапува или користи некој од Производите („Датум на стапување во сила“). Anviz го задржува правото да ги измени или ажурира условите на овој Договор по своја дискреција, чиј датум на стапување во сила ќе биде порано од (i) 30 дена од датумот на таквото ажурирање или измена и (ii) континуираната употреба на Производите од страна на клиентот.

Anviz и Клиентот со ова се согласуваат како што следува.

1. ДЕФИНИЦИИ

Дефинициите на одредени изрази со големи букви употребени во овој Договор се дадени подолу. Другите се дефинирани во телото на Договорот.

„Податоци за клиентите“ значи податоци (на пример, видео и аудио снимки) обезбедени од Клиентот преку софтверот и податоци поврзани со полицијата за приватност на www.aniz.com/privacy-policy. „Документација“ значи онлајн документација во врска со Хардверот, достапна на www.anviz.com/products/

„Лиценца“ го има значењето што и се припишува во Дел 2.1.

„Термин на лиценца“ значи времетраење наведено во SKU за лиценца наведено на важечката нарачка за купување.

„Партнер“ значи трето лице овластено од Anviz за препродажба на Производите, од кои Клиентот склучил налог за купување за таквите производи.

Под „производи“ се подразбира, збирно, софтверот, хардверот, документацијата и сите нивни модификации, ажурирања и надградби и нивните изведени дела.

„Нарачка“ значи секој документ за нарачка доставен до Anviz од страна на клиентот (или партнер) и прифатен од Anviz, што укажува на цврстата посветеност на клиентот (или на партнерот) за купување на Производите и за цените наведени на нив.

„Поддршка“ значи услуги за техничка поддршка и ресурси достапни на www.Anviz.com / поддршка.

„Корисници“ значи вработени на Клиентот или други трети страни, од кои секоја е овластена од Клиентот да ги користи Производите.

2. ЛИЦЕНЦА И ОГРАНИЧУВАЊА

3. ХАРДВЕРСКИ ГАРАНЦИИ; ВРАЌАЊЕ

4. Anviz ОБВРСКИ

5. ОБВРСКИ НА КЛИЕНТИТЕ

6. МАКЕДОНСКИ И ПРЕСТАНОК

7. НАДОМЕСТОЦИ И ИСПОРАКА

8. ДОВЕРЛИВОСТ

9 ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

10. СОПСТВЕНОСТ

11. ОСИГУРУВАЊЕ

Клиентот ќе обештети, ќе брани и ќе го држи безопасен Anviz, неговите филијали и нивните соодветни сопственици, директори, членови, службеници и вработени (заедно, „Anviz Обесштетувани“) од и против кое било побарување поврзано со (а) ангажирање на клиент или корисник во забранета употреба, (б) прекршување на обврските од страна на клиентот во Дел 5.1 и (в) сите дејствија или пропусти на неговите корисници. Клиентот ќе го плати секое порамнување и каква било отштета конечно доделена против која било Anviz Обесштетување од страна на надлежен суд како резултат на такво барање сè додека Anviz (i) му дава на клиентот брзо писмено известување за побарувањето, (ii) му дава единствена контрола на клиентот за одбраната и решавањето на побарувањето (под услов Клиентот да не може да подмири кое било побарување без Anvizпретходна писмена согласност од која нема да биде неразумно задржана), и (iii) му обезбедува на Клиентот секаква разумна помош, на барање и трошоци на Клиентот.

12. ОГРАНИЧУВАЊА НА ОДГОВОРНОСТА

13. Решенија на спорови

Овој договор е регулиран со законите на Калифорнија без повикување на правилата за судир на закони. За секој спор во врска со овој Договор, страните се согласуваат на следново:

Алтернативна резолуција на спорови

За сите спорови, клиентот мора прво да даде Anviz можност за решавање на спорот со испраќање писмено известување за спорот на клиентот до Anviz. Тоа писмено известување мора да содржи (1) име на клиентот, (2) адреса на клиентот, (3) писмен опис на барањето на клиентот и (4) опис на специфичното олеснување што го бара Клиентот. Ако Anviz нема да го реши спорот во рок од 60 дена откако ќе го прими писменото известување од Клиентот, Клиентот може да го продолжи спорот на клиентот во арбитража за посредување. Ако тие алтернативни решенија за спорови не успеат да го решат спорот, Клиентот може да го продолжи спорот на клиентот пред суд само под околностите опишани подолу.

Обврзувачка медијација

За сите спорови, Клиентот се согласува дека споровите може да се поднесат на посредување со Anviz пред JAMS со меѓусебно договорен и избран единствен посредник пред Арбитража или која било друга правна или управна постапка.

Арбитражни постапки

Клиентот се согласува дека JAMS ќе арбитрира за сите спорови, а арбитражата ќе се води пред еден арбитер. Арбитражата ќе започне како индивидуална арбитража и во никој случај нема да започне како класна арбитража. За сите прашања треба да одлучи арбитерот, вклучително и опсегот на оваа одредба.

За арбитража пред JAMS, ќе се применуваат сеопфатните правила и процедури за арбитража на JAMS. Правилата на JAMS се достапни на jamsadr.com. Под никакви околности, процедурите или правилата за колективна акција нема да важат за арбитражата.

Бидејќи Услугите и овие Услови се однесуваат на меѓудржавна трговија, Федералниот закон за арбитража („FAA“) ја регулира арбитражноста на сите спорови. Сепак, арбитерот ќе го примени применливото материјално право во согласност со FAA и важечкиот статут на ограничувања или услов за преседан.

Арбитерот може да досуди ослободување што би било достапно во согласност со важечкото право и нема да има овластување да досуди ослободување на, против или во корист на кое било лице кое не е странка во постапката. Арбитерот ќе донесе каква било одлука во писмена форма, но не треба да дава изјава за причините освен ако тоа не го побара некоја страна. Таквата награда ќе биде конечна и обврзувачка за странките, освен за секое право на жалба предвидено од FAA, и може да се внесе во кој било суд кој има јурисдикција над странките.

Клиент или Anviz може да иницира арбитража во округот Сан Франциско, Калифорнија. Во случај клиентот да ја избере федералната судска област која ги вклучува фактурирањето, домашната или деловната адреса на клиентот, спорот може да се пренесе во округот Сан Франциско Калифорнија за арбитража.

Откажување од класа

Освен ако не е поинаку договорено во писмена форма, арбитерот не може да консолидира побарувања на повеќе од едно лице и не може на друг начин да претседава со каква било форма на класна или застапничка постапка или побарувања како што се колективна тужба, консолидирана тужба или тужба на приватен јавен обвинител.

Ниту клиентот, ниту кој било друг корисник на страницата или услугите не може да биде претставник на класата, член на класа или на друг начин да учествува во класна, консолидирана или претставничка постапка пред која било држава или федерални судови. Клиентот конкретно се согласува дека Клиентот се откажува од правото на клиентот за која било и сите постапки против Class Action Anviz.

Откажување на жирито

Клиентот разбира и се согласува дека со склучување на овој Договор Клиентот и Anviz секој од нив се откажува од правото на судење со порота, но се согласува на судење пред судија како клупа.

14. РАЗЛИЧНИ

Овој договор е целиот договор помеѓу Клиентот и Anviz и ги заменува сите претходни договори и разбирања во врска со предметот на овој документ и не може да се менуваат или менуваат освен со писмена форма потпишана од овластен персонал од двете страни.

Клиент и Anviz се независни изведувачи и овој Договор нема да воспостави никаков однос на партнерство, заедничко вложување или агенција помеѓу Клиентот и Anviz. Неискористување на кое било право од овој Договор нема да претставува откажување. Нема трети лица корисници на овој Договор.

Доколку било која одредба од овој Договор се прогласи за неприменлива, Договорот ќе се толкува како таква одредба да не била вклучена. Ниту една од страните не може да го отстапи овој Договор без претходна, писмена согласност од другата страна, освен што која било од страните може да го отстапи овој Договор без таква согласност во врска со стекнување на страната што ја назначува или продажба на сите или суштински сите нејзини средства.