ads linkedin Myyntiehdot | Anviz Global

Myyntiehdot - Loppukäyttäjäsopimus

Viimeksi päivitetty 15. maaliskuuta 2021

Tämä loppukäyttäjäsopimus ("Sopimus") säätelee käyttöä Anvizyrityksen videovalvontaalusta videoturvallisuutta varten ("Ohjelmisto") ja siihen liittyvät laitteistot ("Laitteisto") (yhdessä "Tuotteet"), ja se tehdään välillä Anviz, Inc. (Anviz“) ja Asiakas, jonka asiakas ja/tai loppukäyttäjä AnvizTuotteet ("Asiakas" tai "Käyttäjä") joko tuotteiden oston tai Tuotteiden käytön arviointitarkoituksiin osana ilmaista kokeilua.

Hyväksymällä tämän sopimuksen, joko napsauttamalla sen hyväksymistä osoittavaa ruutua, selaamalla kirjautumissivua, jolla on linkki tähän sopimukseen, aloittamalla Tuotteiden ilmaisen kokeilun tai suorittamalla ostotilauksen, joka viittaa tähän sopimukseen, Asiakas hyväksyy tämän sopimuksen ehdoista. Jos Asiakas ja Anviz ovat tehneet kirjallisen sopimuksen, joka koskee Asiakkaan pääsyä Tuotteisiin ja niiden käyttöä, silloin tällaisen allekirjoitetun sopimuksen ehdot ovat voimassa ja korvaavat tämän sopimuksen.

Tämä Sopimus tulee voimaan päivämäärästä, jona Asiakas hyväksyy tämän Sopimuksen ehdot edellä mainitulla tavalla tai ensimmäisen kerran avaa tai käyttää jotakin tuotteista ("Voimaantulopäivä"), kumpi on aikaisempi. Anviz pidättää oikeuden muuttaa tai päivittää tämän Sopimuksen ehtoja harkintansa mukaan, jonka voimaantulopäivä on (i) 30 päivän kuluttua tällaisen päivityksen tai muutoksen päivämäärästä ja (ii) siitä, kumpi on aikaisempi seuraavista: (ii) Asiakkaan tuotteiden jatkuva käyttö.

Anviz ja Asiakas sopivat seuraavasti.

1. MÄÄRITELMÄT

Tiettyjen tässä sopimuksessa käytettyjen isolla kirjaimilla kirjoitettujen termien määritelmät on esitetty alla. Muut on määritelty sopimuksen tekstiosassa.

"Asiakastiedot" tarkoittaa Asiakkaan Ohjelmiston kautta toimittamia tietoja (esim. video- ja äänitallenteita) sekä tietosuojapoliisiin liittyviä tietoja osoitteessa www.aniz.com/privacy-policy. "Dokumentaatio" tarkoittaa Laitteiston online-dokumentaatiota, joka on saatavilla osoitteessa www.anviz.com/products/

"Lisenssillä" on kohdassa 2.1 sille annettu merkitys.

"Lisenssikausi" tarkoittaa voimassa olevassa ostotilauksessa lisenssin SKU:ssa ilmoitettua aikaa.

"Kumppani" tarkoittaa kolmatta osapuolta, jonka valtuuttama on Anviz jälleenmyydä tuotteita, joilta Asiakas on tehnyt Ostotilauksen tällaisista tuotteista.

"Tuotteet" tarkoittaa yhdessä ohjelmistoa, laitteistoa, dokumentaatiota ja kaikkia niihin tehtyjä muutoksia, päivityksiä ja päivityksiä sekä niistä johdettuja töitä.

"Ostotilaus" tarkoittaa jokaista tilausasiakirjaa, jolle on lähetetty Anviz Asiakas (tai yhteistyökumppani) ja hyväksynyt Anviz, joka osoittaa asiakkaan (tai kumppanin) lujan sitoutumisen ostaa Tuotteet ja niissä mainitut hinnat.

"Tuki" tarkoittaa teknisiä tukipalveluita ja resursseja, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.Anviz.com / tuki.

"Käyttäjät" tarkoittaa Asiakkaan työntekijöitä tai muita kolmansia osapuolia, jotka Asiakas on valtuuttanut käyttämään tuotteita.

2. KÄYTTÖOIKEUS JA RAJOITUKSET

3. LAITTEISTOJEN TAKUUT; PALAUTUKSET

4. Anviz VELVOITTEET

5. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

6. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

7. MAKSUT JA TOIMITUSKULUT

8. LUOTTAMUKSELLISUUS

9. DATAN SUOJELU

10. OMISTUS

11. VAHINGONKORVAUS

Asiakas korvaa, puolustaa ja pitää vaarattomana Anviz, sen tytäryhtiöt ja niiden omistajat, johtajat, jäsenet, toimihenkilöt ja työntekijät (yhdessä "Anviz Korvauksen saajat") kaikilta Vaatimilta, jotka liittyvät (a) Asiakkaan tai Käyttäjän Kiellettyyn käyttöön, (b) Asiakkaan kohdan 5.1 mukaisten velvoitteidensa rikkomiseen ja (c) käyttäjiensä kaikkiin toimiin tai laiminlyönteihin. Asiakas maksaa kaikki sovintoratkaisut ja lopul- lisesti määrätyt vahingot Anviz Toimivaltaisen lainkäyttövallan tuomioistuimen korvaus tällaisen Vaatimuksen seurauksena niin kauan kuin Anviz (i) antaa asiakkaalle viipymättä kirjallisen ilmoituksen Vaatimuksesta, (ii) antaa Asiakkaalle yksinomaisen hallinnan Vaatimuksen puolustamisessa ja ratkaisemisessa (edellyttäen, että asiakas ei voi ratkaista Vaatimusta ilman Anvizetukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella, jota ei evätä kohtuuttomasti, ja (iii) antaa Asiakkaalle kaiken kohtuullisen avun Asiakkaan pyynnöstä ja kustannuksella.

12. VASTUUN RAJOITUKSET

13. Riitojen ratkaisut

Tätä sopimusta säätelevät Kalifornian lait viittaamatta lainvalintasääntöihin. Kaikissa tähän sopimukseen liittyvissä riita-asioissa osapuolet sopivat seuraavasti:

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Asiakkaan on ensin annettava kaikki kiistat Anviz mahdollisuus ratkaista Kiista lähettämällä kirjallinen ilmoitus Asiakkaan kiistasta osoitteeseen Anviz. Tämän kirjallisen ilmoituksen tulee sisältää (1) Asiakkaan nimi, (2) Asiakkaan osoite, (3) kirjallinen kuvaus Asiakkaan vaatimuksesta ja (4) kuvaus asiakkaan hakemasta erityisestä korvauksesta. Jos Anviz ei ratkaise Kiistaa 60 päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut Asiakkaan kirjallisen ilmoituksen, Asiakas voi viedä Asiakkaan Riidan sovittelumenettelyyn. Jos näillä vaihtoehtoisilla riidanratkaisuilla ei ratkaista Kiistaa, Asiakas voi viedä Asiakkaan Riidan tuomioistuimessa vain alla kuvatuissa olosuhteissa.

Sitova sovittelu

Asiakas hyväksyy kaikkien erimielisyyksien osalta, että kiistat voidaan saattaa sovitteluun Anviz ennen JAMSia yhteisesti sovitun ja valitun yhden sovittelijan kanssa ennen välimiesmenettelyä tai muuta oikeudellista tai hallinnollista menettelyä.

Välimiesmenettelyt

Asiakas hyväksyy sen, että JAMS ratkaisee kaikki riidat ja välimiesmenettely suoritetaan yhden välimiehen edessä. Välimiesmenettely aloitetaan yksittäisenä välimiesmenettelynä, eikä sitä saa missään tapauksessa aloittaa ryhmävälitysmenettelynä. Välimiehen on päätettävä kaikista kysymyksistä, myös tämän määräyksen soveltamisalasta.

Välimiesmenettelyssä ennen JAMSia sovelletaan JAMS:n kattavat välimiesmenettelysäännöt ja -menettelyt. JAMS-säännöt ovat saatavilla osoitteessa jamsadr.com. Ryhmäkannemenettelyjä tai -sääntöjä ei sovelleta välimiesmenettelyyn missään olosuhteissa.

Koska Palvelut ja nämä ehdot koskevat osavaltioiden välistä kauppaa, liittovaltion välimiesmenettelylaki ("FAA") säätelee kaikkien riitojen sovittelua. Välimies kuitenkin soveltaa sovellettavaa aineellista lakia, joka on sopusoinnussa FAA:n ja sovellettavien vanhentumisaikojen tai edellytysten kanssa.

Välimies voi määrätä helpotusta, joka olisi saatavilla sovellettavan lain mukaan, eikä sillä ole valtaa myöntää helpotusta kenellekään henkilölle, joka ei ole menettelyn osapuoli, tai häntä vastaan ​​tai hyödyksi. Välimies antaa tuomion kirjallisesti, mutta hänen ei tarvitse esittää perusteluja, ellei osapuoli sitä pyydä. Tällainen tuomio on lopullinen ja osapuolia sitova, lukuun ottamatta FAA:n tarjoamaa valitusoikeutta, ja se voidaan antaa missä tahansa tuomioistuimessa, jolla on toimivalta osapuolille.

Asiakas tai Anviz voi aloittaa välimiesmenettelyn San Franciscon piirikunnassa Kaliforniassa. Jos asiakas valitsee liittovaltion oikeusalueen, joka sisältää asiakkaan laskutus-, koti- tai työosoitteen, riita voidaan siirtää San Franciscon Kalifornian piirikuntaan välimiesmenettelyä varten.

Luokka Toimintaviivästys

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, välimies ei saa yhdistää useampaa kuin yhden henkilön vaatimuksia eikä voi muuten johtaa minkäänlaista ryhmä- tai edustajamenettelyä tai vaatimuksia, kuten ryhmäkanne, yhdistetty kanne tai yksityinen lakimies.

Kumpikaan asiakas tai kukaan muu Sivuston tai Palveluiden käyttäjä ei voi olla luokan edustaja, ryhmän jäsen tai muuten osallistua luokkaan, konsolidoituun tai edustajamenettelyyn missään osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa. Asiakas suostuu nimenomaisesti siihen, että asiakas luopuu asiakkaan oikeudesta mihin tahansa ryhmäkannemenettelyyn Anviz.

Tuomariston luopuminen

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että solmimalla tämän sopimuksen asiakas ja Anviz ovat kumpikin luopuneet oikeudesta valamiehistön oikeudenkäyntiin, mutta suostuvat oikeudenkäyntiin tuomarin edessä tuomarin edessä.

14. MUUT

Tämä sopimus on koko sopimus asiakkaan ja Anviz ja syrjäyttää kaikki aikaisemmat sopimukset ja yhteisymmärrykset, jotka koskevat tämän asiakirjan aihetta, eikä niitä saa muuttaa tai muuttaa paitsi molempien osapuolten valtuutetun henkilöstön allekirjoittamalla kirjallisella kirjauksella.

Asiakas ja Anviz ovat itsenäisiä sopimuspuolia, eikä tämä sopimus luo kumppanuus-, yhteisyritys- tai edustussuhdetta asiakkaan ja Anviz. Tämän sopimuksen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen ei merkitse luopumista. Tässä sopimuksessa ei ole kolmansien osapuolien edunsaajia.

Jos jokin tämän Sopimuksen ehto todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, sopimusta tulkitaan ikään kuin kyseistä ehtoa ei olisi sisällytetty. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tätä Sopimusta ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, paitsi että jompikumpi osapuoli voi siirtää tämän Sopimuksen ilman tällaista suostumusta luovuttavan osapuolen hankinnan tai sen kaiken tai olennaisesti koko omaisuuden myynnin yhteydessä.