ads linkedin Podmínky prodeje | Anviz Globální

Podmínky prodeje – smlouva s koncovým uživatelem

Poslední aktualizace 15. března 2021

Tato smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „smlouva“) upravuje používání Anvizpodniková platforma video dohledu pro zabezpečení videa („Software“) a související hardware („Hardware“) (souhrnně „Produkty“) a je uzavřena mezi Anviz, Inc. („Anviz“) a Zákazník, zákazník a/nebo koncový uživatel AnvizProdukty společnosti 's („Zákazník“ nebo „Uživatel“), a to buď v souvislosti s nákupem Produktů nebo používáním Produktů pro účely hodnocení v rámci bezplatné zkušební verze.

Přijetím této smlouvy, ať už kliknutím na pole označující její přijetí, procházením přihlašovací stránky, kde je uveden odkaz na tuto smlouvu, zahájením bezplatného zkušebního období produktů nebo provedením objednávky, která odkazuje na tuto smlouvu, zákazník souhlasí s podmínek této smlouvy. Pokud zákazník a Anviz podepsali písemnou smlouvu upravující přístup Zákazníka k Produktům a jejich používání, pak podmínky takto podepsané smlouvy budou řídit a nahradí tuto Smlouvu.

Tato smlouva nabývá účinnosti k datu, kdy zákazník přijme podmínky této smlouvy, jak je uvedeno výše, nebo k prvnímu přístupu nebo použití kteréhokoli z produktů (dále jen „datum účinnosti“), podle toho, co nastane dříve. Anviz si vyhrazuje právo upravit nebo aktualizovat podmínky této smlouvy podle svého uvážení, přičemž datum účinnosti nastane dříve z (i) 30 dnů od data takové aktualizace nebo úpravy a (ii) Zákazníkovo další používání produktů.

Anviz a Zákazník tímto souhlasí s následujícím.

1. DEFINICE

Níže jsou uvedeny definice některých výrazů s velkým počátečním písmenem použitých v této smlouvě. Ostatní jsou definovány v textu Smlouvy.

„Zákaznická data“ znamenají data (např. obrazové a zvukové záznamy) poskytnuté zákazníkem prostřednictvím softwaru a údaje související s policií ochrany osobních údajů na www.aniz.com/privacy-policy. „Dokumentace“ znamená online dokumentaci týkající se hardwaru, která je k dispozici na adrese www.anviz.com/products/

„Licence“ má význam, který je mu připisován v části 2.1.

„Období licence“ znamená dobu uvedenou v licenčním SKU uvedeném v příslušné objednávce.

„Partner“ znamená třetí stranu pověřenou Anviz k dalšímu prodeji produktů, od kterých zákazník uzavřel objednávku na takové produkty.

„Produkty“ společně znamenají Software, Hardware, Dokumentaci a všechny jejich úpravy, aktualizace a upgrady a odvozená díla.

„Objednávka“ znamená každý objednávkový dokument předložený Anviz zákazníkem (nebo partnerem) a přijat Anvizoznačující pevný závazek zákazníka (nebo partnera) zakoupit Produkty a za ceny v nich uvedené.

„Podpora“ znamená služby technické podpory a zdroje dostupné na www.Anviz.com / podpora.

„Uživatelé“ znamenají zaměstnance Zákazníka nebo jiné třetí strany, z nichž každá je Zákazníkem oprávněna používat Produkty.

2. LICENCE A OMEZENÍ

3. HARDWAROVÉ ZÁRUKY; VRÁCENÍ SE

4. Anviz POVINNOSTI

5. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

7. POPLATKY A DOPRAVA

8. DŮVĚRNOST

9. OCHRANA DAT

10. VLASTNICTVÍ

11. ODŠKODNĚNÍ

Zákazník odškodní, bude hájit a bude chránit Anviz, její přidružené společnosti a jejich příslušní vlastníci, ředitelé, členové, vedoucí pracovníci a zaměstnanci (společně „Anviz Odškodněné osoby“) a proti jakémukoli nároku souvisejícímu s (a) Zákazníkem nebo Uživatelem, který se zapojí do Zakázaného použití, (b) Zákazníkovým porušením jeho povinností v části 5.1 a (c) veškerým jednáním nebo opomenutím jeho Uživatelů. Zákazník uhradí veškeré vyrovnání a veškeré škody, které byly s konečnou platností přiznány Anviz Odškodnění soudem příslušné jurisdikce v důsledku jakéhokoli takového Nároku, pokud Anviz (i) bezodkladně písemně upozorní zákazníka na reklamaci, (ii) poskytne zákazníkovi výhradní kontrolu nad obhajobou a vyřízením reklamace (za předpokladu, že zákazník nemůže vyřídit jakýkoli nárok bez Anvizpředchozí písemný souhlas, který nebude bezdůvodně odepřen, a (iii) poskytne zákazníkovi veškerou přiměřenou pomoc na žádost zákazníka a na jeho náklady.

12. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

13. Řešení sporů

Tato smlouva se řídí zákony Kalifornie bez odkazu na kolizní normy. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se této smlouvy se strany dohodly na následujícím:

Alternativní řešení sporů

U všech sporů musí zákazník nejprve poskytnout Anviz možnost vyřešit spor zasláním písemného oznámení o sporu zákazníka Anviz. Toto písemné oznámení musí obsahovat (1) jméno zákazníka, (2) adresu zákazníka, (3) písemný popis nároku zákazníka a (4) popis konkrétní úlevy, kterou zákazník požaduje. Li Anviz nevyřeší spor do 60 dnů poté, co obdrží písemné oznámení zákazníka, může zákazník vést spor v mediační arbitráži. Pokud tato alternativní řešení sporů nevyřeší Spor, může Zákazník poté žalovat Zákazníkův spor u soudu pouze za okolností popsaných níže.

Závazné zprostředkování

U všech sporů zákazník souhlasí s tím, že spory mohou být předloženy ke zprostředkování Anviz před JAMS se vzájemně dohodnutým a vybraným jediným Mediátorem před arbitráží nebo jiným soudním nebo správním řízením.

Rozhodčí řízení

Zákazník souhlasí s tím, že JAMS bude rozhodovat všechny spory a rozhodčí řízení bude vedeno před jediným rozhodcem. Rozhodčí řízení bude zahájeno jako individuální rozhodčí řízení a v žádném případě nebude zahájeno jako třídní rozhodčí řízení. O všech záležitostech rozhoduje rozhodce, včetně rozsahu tohoto ustanovení.

Pro rozhodčí řízení před JAMS se použijí Komplexní pravidla a postupy rozhodčího řízení JAMS. Pravidla JAMS jsou k dispozici na jamsadr.com. Za žádných okolností se na rozhodčí řízení nebudou vztahovat postupy nebo pravidla pro skupinovou žalobu.

Protože se Služby a tyto Podmínky týkají mezistátního obchodu, arbitráž všech sporů se řídí Federálním zákonem o arbitráži (dále jen „FAA“). Rozhodce však použije příslušné hmotné právo v souladu s FAA a příslušným zákonem o promlčení nebo odkládací podmínkou.

Rozhodce může udělit úlevu, která by byla dostupná podle platného práva, a nebude mít pravomoc udělit úlevu jakékoli osobě, která není stranou řízení, ani proti ní nebo v její prospěch. Rozhodce učiní jakýkoli nález písemně, ale nemusí uvádět důvody, pokud to nepožádá strana. Takové rozhodnutí bude konečné a závazné pro strany, s výjimkou jakéhokoli práva na odvolání poskytnutého FAA, a může být podán u jakéhokoli soudu s jurisdikcí nad stranami.

Zákazník popř Anviz může zahájit arbitráž v hrabství San Francisco v Kalifornii. V případě, že zákazník zvolí federální soudní okres, který zahrnuje zákazníkovu fakturační, domácí nebo obchodní adresu, může být spor převeden na hrabství San Francisco California k arbitráži.

Třída Zrušení akce

Není-li písemně dohodnuto jinak, nesmí rozhodce slučovat nároky více než jedné osoby a nesmí jinak předsedat žádné formě hromadného nebo reprezentativního řízení nebo nárokům, jako je hromadná žaloba, konsolidovaná žaloba nebo žaloba soukromého právního zástupce.

Zákazník ani žádný jiný uživatel Stránek nebo Služeb nemůže být zástupcem třídy, členem třídy ani se jinak účastnit třídního, konsolidovaného nebo zástupného řízení před jakýmkoli státním nebo federálním soudem. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že se Zákazník vzdává práva Zákazníka na všechna hromadná řízení proti Anviz.

Vzdání se poroty

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřením této smlouvy Zákazník a Anviz každý se zříká práva na soudní proces před porotou, ale souhlasí s tím, že bude soudem projednán jako soudce.

14. RŮZNÉ

Tato smlouva je úplnou dohodou mezi zákazníkem a Anviz a nahrazuje všechny předchozí dohody a ujednání týkající se předmětu této smlouvy a nelze je měnit ani upravovat jinak, než písemně podepsaným oprávněnými pracovníky oběma stranami.

Zákazník a Anviz jsou nezávislí dodavatelé a tato smlouva nezakládá žádný partnerský vztah, společný podnik nebo zastoupení mezi zákazníkem a Anviz. Neuplatnění jakéhokoli práva podle této smlouvy neznamená zřeknutí se práv. Tato smlouva nemá žádné oprávněné třetí strany.

Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy shledáno nevymahatelným, bude smlouva vykládána tak, jako by takové ustanovení nebylo zahrnuto. Žádná ze stran nesmí postoupit tuto smlouvu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, s výjimkou toho, že kterákoli strana může postoupit tuto smlouvu bez tohoto souhlasu v souvislosti s akvizicí postupující strany nebo prodejem všech nebo v podstatě všech jejích aktiv.