ads linkedin การรับประกัน | Anviz เหตุการณ์ที่

Anviz นโยบายการรับประกันทั่วไปทั่วโลก

(เวอร์ชั่นมกราคม 2022)

นี้ ANVIZ นโยบายการรับประกันทั่วไปทั่วโลก (“นโยบายการรับประกัน”) กำหนดเงื่อนไขการรับประกันที่ควบคุมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ภายในองค์กรที่จำหน่ายโดย ANVIZ GLOBAL INC. และหน่วยงานในเครือ (“ANVIZ”) ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านพันธมิตรช่อง

ยกเว้นที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ การรับประกันทั้งหมดมีไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าปลายทางเท่านั้น การซื้อใด ๆ จากบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ ANVIZ พันธมิตรช่องทางที่ได้รับอนุมัติจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการรับประกันที่มีอยู่ในที่นี้

ในกรณีที่การรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้บังคับกับบางกรณีเท่านั้น ANVIZ ข้อเสนอ ("เงื่อนไขการรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์") มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดการรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์จะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายการรับประกันนี้หรือการรับประกันทั่วไปที่มีอยู่ที่นี่และข้อกำหนดการรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) จะรวมอยู่ในเอกสารนี้

ANVIZ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายการรับประกันนี้เป็นครั้งคราวและหลังจากนั้น จะมีผลบังคับใช้กับคำสั่งซื้อที่ตามมาทั้งหมด

ANVIZ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง/แก้ไข ANVIZ เสนอได้ทุกเมื่อตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

จัดแสดงนิทรรศการ

เลือกระยะเวลาการรับประกัน

ดังต่อไปนี้ Anviz ข้อเสนอข้อเสนอ ก ระยะเวลาการรับประกัน 90 วันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น:

  • CrossChex Cloud

ดังต่อไปนี้ Anviz ข้อเสนอข้อเสนอ ก ระยะเวลาการรับประกัน 18 เดือนเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น:

  • W1 Pro

  • W2 Pro

  • W3

  • GC100

  • GC150